1170/2004

Given i Helsingfors den 17 december 2004

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om mjölkbidrag och dess tilläggsbidrag 2005

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 11 § lagen den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994), sådan den lyder i lag 273/2003, samt 13 § lagen den 18 december 1992 om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller verkställigheten år 2005 av det mjölkbidrag och dess tilläggsbidrag som avses i kapitel 7 i avdelning IV i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och (EG) nr 2529/2001, nedan förordningen om system för direktstöd.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med:

1) mjölkbidrag det mjölkbidrag som nämns i artikel 95 i förordningen om system för direktstöd;

2) tilläggsbidrag den ytterligare betalning som nämns i artikel 96 i förordningen om system för direktstöd;

3) producent en producent enligt artikel 5 c i rådets förordning (EG) nr 1788/2003 om införande av en avgift inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter;

4) gårdsbruksenhet en gårdsbruksenhet som definieras i artikel 2 b i förordningen om system för direktstöd;

5) individuell referenskvantitet den referenskvantitet för leveranser och direktförsäljning som producenten förfogar över.

3 §
Grunderna för mjölkbidrag och dess tilläggsbidrag

Mjölkbidraget fastställs enligt de grunder som bestäms i artiklarna 95 och 96 i förordningen om system för direktstöd samt i artikel 22 i kommissionens förordning (EG) nr 1973/2004 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1782/2003 när det gäller de stödsystem som avses i avdelning IV och IV a i den förordningen och användningen av uttagen mark för produktion av råvaror, nedan kommissionens förordning (1973/2004).

En förutsättning för beviljande av mjölkbidrag och dess tilläggsbidrag är att producenten förfogar över en individuell referenskvantitet den 31 mars 2005 och att villkoren för en producent har uppfyllts under produktionsperioden 2004/05. En bidragssökande som inte har producerat mjölk under den aktuella produktionsperioden, men som förfogar över en individuell referenskvantitet, anses dock ha återupptagit mjölkproduktionen i enlighet med artikel 22 i kommissionens förordning (1973/2004) om den kommunala landsbygdsnäringsmyndigheten enligt 7 § senast den 29 april 2005 har underrättats om att produktionen har återupptagits.

Vid behov utfärdas särskilda bestämmelser om förfarandet enligt artikel 95.4 i förordningen om system för direktstöd.

4 §
Grunderna för fördelning av tilläggsbidraget

År 2005 delas det sammanlagda beloppet på 17,66 miljoner euro i tilläggsbidrag ut till producenterna så som anges i artikel 96 i förordningen om system för direktstöd, i proportion till den individuella referenskvantiteten, uttryckt i ton, för var och en producent.

5 §
Iakttagande av tvärvillkor

I fråga om mjölkbidraget och dess tilläggsbidrag iakttas de bestämmelser om tvärvillkor som utfärdats i kapitel 1 i avdelning II, i bilaga III och IV i förordningen om system för direktstöd samt i kommissionens förordning (EG) nr 796/2004 om närmare föreskrifter för tillämpningen av de tvärvillkor, den modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, nedan kommissionens förordning (796/2004).

6 §
Överföring av besittningen till en hel gårdsbruksenhet

På överföring av besittningen till en gårdsbruksenhet tillämpas artikel 74 i kommissionens förordning (796/2004). Då besittningen till en hel gårdsbruksenhet så som avses i artikeln överförs efter att stödansökan har lämnats in, betalas mjölkbidraget och tilläggsbidraget till övertagaren under förutsättning att överföringen har skett senast den 31 augusti 2005. Utredningar om ärendet samt blankett nummer 156 skall senast den 12 september 2005 lämnas in till den kommunala landsbygdsnäringsmyndigheten enligt 7 §.

7 §
Ansökan om mjölkbidrag

Ansökan skall uppgöras på jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 101B för 2005 eller en datautskrift enligt formulär som jord- och skogsbruksministeriet har fastställt för år 2005.

Ansökan om mjölkbidrag och dess tilläggsbidrag skall senast den 29 april 2005 lämnas in till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun på vars område gårdsbruksenhetens driftscentrum är beläget. Om lägenheten inte har något driftscentrum, lämnas ansökan in till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där största delen av lägenhetens åkrar är belägna.

En ansökan som har skickats per post anses ha lämnats in inom utsatt tid om den postförsändelse som innehåller ansökan är poststämplad senast den sista ansökningsdagen och är riktad till den behöriga landsbygdsnäringsmyndigheten.

8 §
Försenad ansökan

Stöd som betalas på basis av en ansökan om mjölkbidrag som lämnats in för sent minskas i enlighet med artikel 21 i kommissionens förordning (796/2004).

9 §
Minimibelopp för bidraget

Mjölkbidrag och dess tilläggsbidrag betalas inte om bidragsbeloppet är 50 euro eller mindre.

10 §
Återkrav

Vid återkrav av felaktigt utbetalda belopp tillämpas artikel 73 i kommissionens förordning (796/2004) och i tillämpliga delar 7 § 1―3 mom. lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992), nedan stödförfarandelagen.

11 §
Övervakning och straff

Om övervakning och straff bestäms i 2 kap. lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994) samt i 8 § stödförfarandelagen.

12 §
Sökande av ändring

Ändring i beslut som en kommunal landsbygdsnäringsmyndighet har fattat om mjölkbidrag och dess tilläggsbidrag får sökas i den ordning som bestäms i 10 § stödförfarandelagen.

13 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 22 december 2004.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Rådets förordning (EG) nr 1782/2003; EUT nr L 270, 21.10.2003, s. 1
Rådets förordning (EG) nr 1788/2003; EUT nr L 270, 21.10.2003, s. 123
Rådets förordning (EG) nr 21/2004; EUT nr L 5, 9.1.2004, s. 8
Rådets förordning (EG) nr 583/2004; EUT nr L 91, 30.3.2004, s. 1
Rådets förordning (EG) nr 864/2004; EUT nr L 161, 30.4.2004, s. 48
Kommissionens förordning (EG) nr 796/2004; EUT nr L 141, 30.4.2004, s. 18
Kommissionens förordning (EG) nr 1973/2004; EUT nr L 345, 20.11.2004, s. 1

Helsingfors den 17 december 2004

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Arja-Leena Kirvesniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.