1152/2004

Given i Helsingfors den 16 december 2004

Inrikesministeriets förordning om avgifter för Räddningsinstitutets prestationer och om grunderna för avgifter

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen av den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan den lyder i lag 348/1994:

1 §

Räddningsinstitutets avgiftsfria prestationer är med stöd av lagen av den 8 december 1994 om Räddningsinstitutet (1165/1994)

1) utbildning som avses i 53 § i räddningslagen (468/2003),

2) utbildning enligt 40 § i beredskapslagen (1080/1991),

3) kurser avsedda för ledare för självskydd vid ämbetsverk och inrättningar som hör till staten, en kommun, en samkommun eller något annat offentligt samfund, eller vid statens affärsverk, samt

4) ledar- och samarbetsutbildning inom räddningstjänsten.

2 §

I 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer för vilka Räddningsinstitutet uppbär en fast avgift om 65 euro per kursdag är

1) kurs för avtalsbrandkårschefer och grundkurs för industribrandchefer i bisyssla, samt

2) andra kurser som skall genomgås för uppnående av behörighet för uppgifter inom räddningsväsendet.

I kursavgiften ingår undervisning, inkvartering, studiematerial som delas ut och lunch under kursdagen.

3 §

I 7 i § lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda övriga avgiftsbelagda prestationer som Räddningsinstitutet prissätter enligt företagsekonomiska grunder är

1) andra kurser än de som avses i 1 och 2 §,

2) utbildningsmaterial som sammanställts på beställning,

3) konsultering och annan därmed jämförbar service,

4) uthyrning av lokaler för utbildning och inkvartering, av övningsområde, redskap och materiel, samt

5) annan service som avtalats särskilt.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005 och gäller till utgången av 2005.

Helsingfors den 16 december 2004

Inrikesminister
Kari Rajamäki

Konsultativ tjänsteman
Johanna Hakala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.