1150/2004

Given i Helsingfors den 15 december 2004

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om villkoren för registrering av frivilliga tilläggsförmåner som avses i 11 § i lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 11 § 1 mom. i lagen av den 8 juli 1961 om pension för arbetstagare (395/1961), sådan den lyder i lag 1057/1997:

1 §

Pensionsskyddscentralen får såsom frivillig grundpensionsförsäkring som avses i 11 § i lagen om pension för arbetstagare nedan under vissa villkor registrera pensionsskydd som uppfyller minimivillkor för en arbetstagare som avses i 1 c § 3 mom. i lagen om pension för arbetstagare.

Pensionsskyddscentralen får såsom en i 11 § i lagen om pension för arbetstagare avsedd frivillig grundpensionsförsäkring på nedan angivna villkor registrera följande förmåner i situationer som avses i 7 och 10 mom. i nämnda paragraf:

1) sänkning av pensionsåldern,

2) höjning av ålders-, invalid- och arbetslöshetspension till större belopp än de i 5, 5 a, 5 b, 6, 7, 7 b, 7 c, 8 och 9 § i lagen om pension för arbetstagare förutsatta,

3) höjning av familjepension till större belopp än det i 7 a, 8, 8 c, 8 e och 9 § i lagen om pension för arbetstagare förutsatta,

4) begravningsbidrag, och

5) en vid tidpunkten för pensionsfallet med engångspremie köpt höjning av ålderspensionen.

Pensionsskyddscentralen skall i enlighet med lagstadgade och denna förordning grunder samt eventuella föreskrifter utfärdade av social- och hälsovårdsministeriet besluta med vilket innehåll de i 1 och 2 mom. avsedda förmånerna registreras.

I de ovan i 1 mom. avsedda fallen kan krävas att de villkor som pensionsanstalten uppställt och Pensionsskyddscentralen godkänt skall uppfyllas beträffande en persons hälsotillstånd.

2 §

Vid anordnandet av pensionsskydd skall kretsen av de personer skyddet avser angivas gruppvis enligt bransch eller annan därmed jämförlig grund sålunda, att det inte hänför sig endast till namngivna eller annars individuellt bestämda personer, såframt inte Pensionsskyddscentralen på ansökan av särskilda skäl annorlunda förordnar.

Anordnandet av pensionsskydd för viss krets av personer får fördelas mellan två skilda pensionsanstalter dock med beaktande av vad som bestäms i 3 och 4 mom.

Anordnandet av ovan i 1 § 1 mom. avsedda frivilliga förmåner bör ordnas i den pensionsanstalt, där minimipensionsskyddet enligt lagen om pension för arbetstagare är ordnad för samma krets av personer.

I 1 § 2 mom. avsedda förmåner skall i fråga om varje krets av personer ordnas i en och samma pensionsanstalt.

3 §

Ovan i 1 § 2 mom. 2 punkten avsedda höjning skall utsträckas att gälla alla i sagda punkt nämnda pensioner.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

Genom denna förordning upphävs socialministeriets beslut angående villkoren för registrering av i 11 § lagen om pension för arbetstagare avsedda frivilliga tilläggsförmåner (745/1966) jämte ändringar.

Familjepensionsarrangemang som varit i kraft före den 1 juli 1990 kan fortfarande vara registrerade till den del det är fråga om en arbetstagare vars arbetsförhållande har börjat före den 1 januari 1992.

Helsingfors den 15 december 2004

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Regeringssekreterare
Maritta Hirvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.