1149/2004

Given i Helsingfors den 15 december 2004

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om uträkning av pension enligt lagen om sjömanspensioner i vissa fall

Social- och hälsovårdsministeriets har med stöd av 17 § 3 mom. i lagen av den 26 januari 1956 om sjömanspensioner (72/1956), sådant det lyder i lag 884/2004, beslutat:

1 §

Om ålderspension med stöd av 18 och 19 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare (634/2003) och 20 mom. i lagen om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare (886/2004) eller 10 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om pension för företagare (638/2003) börjar tidigare än från ingången av månaden efter den då 62 års ålder uppnåddes, omvandlas pensioner enligt lagen om sjömanspensioner som intjänas efter den 31 december 2004 med tillämpning av koefficienterna i tabellen nedan och 22 § i lagen om sjömanspensioner så, att de försäkringsmatematiskt motsvarar pensionsåldern enligt vad som bestäms i 2―4 mom. nedan.

Pensionsålderskoefficienterna är:

Pensionsålder Koefficient Pensionsålder Koefficient
50 eller lägre 1,891 58 1,391
51 1,823 59 1,333
52 1,757 60 1,276
53 1,693 61 1,168
54 1,630 62 1,078
55 1,568 63 1,000
56 1,508 64 1,000
57 1,449 65 1,000

Pensionsåldern bestäms med en månads noggrannhet och den koefficient som motsvarar denna ålder räknas ut på basis av tabellen med en tusendels noggrannhet med användning av lineär interpolation.

Om pensionen börjar tidigare än från ingången av månaden efter den då 62 års ålder uppnåddes uträknas pensionsbeloppet så att det först motsvarar 62 års ålder genom att pensionsbeloppet minskas med 7,2 procent. Beloppet av den pension som räknats ut på detta sätt omvandlas att motsvara pensionsåldern genom att den multipliceras med den koefficient i tabellen som motsvarar pensionsåldern 62, varefter inkomsten divideras med den koefficient som motsvarar pensionsåldern.

Om den pensionssökande uppfyller de förutsättningar för erhållande av arbetslöshetspension som anges i 4 c § i lagen om pension för arbetstagare år 2005 eller senare och sökanden när förutsättningarna uppfylls har fyllt eller fyller 62 år, har han eller hon vid 62 års ålder rätt till ålderspension intjänad enligt lagen om sjömanspensioner utan förtidsminskning.

2 §

Om pension enligt lagen om sjömanspensioner beviljas med tillämpning av lagens 17 b § 2 mom. omvandlas pensioner enligt lagen om sjömanspensioner som intjänas efter den 31 december 2004 så, att de försäkringsmatematiskt motsvarar pensionsåldern enligt vad som bestäms ovan i 1 § 1―4 mom.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

Om den pensionssökande har uppnått pensionsålder enligt lagen om pension för arbetstagare (395/1961), lagen om pension för lantbruksföretagare (467/1969) eller lagen om pension för företagare (468/1969) före den 1 januari 2000 och ålderspensionen börjar den 1 januari 2000 eller senare, uträknas förhöjningen på pensionen enligt lagen om sjömanspensioner på grundval av uppskovstiden före den 1 januari 2000 med tillämpning av 1 § i de villkor och grunder för fribrev som gäller den 31 december 1999 och som avses i 17 § 8 mom. i lagen om sjömanspensioner.

Om den pensionssökande har uppnått pensionsålder enligt lagen om pension för arbetstagare, lagen om pension för lantbruksföretagare eller lagen om pension för företagare före den 1 januari 2005 och ålderspensionen börjar den 1 januari 2005 eller senare, uträknas förhöjningen på pensionen enligt lagen om sjömanspensioner på grundval av uppskovstiden efter den 31 december 1999 med tillämpning av 1 § i de villkor och grunder för fribrev som gäller den 31 december 2004 och som avses i 17 § 10 mom. i lagen om sjömanspensioner.

Om en pensionssökande som är född före 1945 går i förtida ålderspension enligt lagen om pension för arbetstagare, lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (134/1962), lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare (662/1985), lagen om pension för lantbruksföretagare eller lagen om pension för företagare före 62 års ålder, men dock tidigast från ingången av månaden efter den då 60 års ålder uppnåddes, omvandlas den pension enligt lagen om sjömanspensioner som tjänats in efter den 31 december 2004 så att den motsvarar pensionsåldern då avdragskoefficienterna i 22 § 2 mom. i den lag om sjömanspensioner som gäller den 31 december 2004 tillämpas.

Om en före 1947 född deltidspensionerad pensionssökande övergår till förtida ålderspension enligt lagen om pension för arbetstagare, lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden, lagen om pension för lantbruksföretagare eller lagen om pension för företagare före 63 års ålder, men dock tidigast från ingången av månaden efter den då 60 års ålder uppnåddes, omvandlas den pension enligt lagen om sjömanspensioner som tjänats in efter den 31 december 2004 så att den motsvarar pensionsåldern enligt 5 mom.

Helsingfors den 15 december 2004

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Regeringssekreterare
Maritta Hirvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.