1147/2004

Given i Helsingfors den 15 december 2004

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om vissa bestämmelser i lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 1 § 1 mom. 3 punkten och 11 § 8 mom. i lagen av den 8 juli 1961 om pension för arbetstagare (395/1961), sådana de lyder, 1 § 1 mom. 3 punkten i lag 885/2004 och 11 § 8 mom. i lag 634/2003:

1 §

Vid tillämpning av 1 § 1 mom. 3 punkten i lagen om pension för arbetstagare (395/1961) anses arbetsförtjänsten stiga till det gränsbelopp som avses i lagrummet från början av det arbetsförhållande som avses i nämnda moment om arbetsförtjänsten enligt 7 § i lagen om pension för arbetstagare, reduceringen av arbetstagarens pensionsavgift obeaktad, för en tid som motsvarar den första månaden är minst lika stor som gränsbeloppet. Arbetsförtjänsten i ett arbetsförhållande som omfattas av lagen om pension för arbetstagare anses vara minst lika stor som ovan avsedda gränsbelopp tills på grund av anmälan av arbetsgivaren utretts att arbetsförtjänsten åtminstone under de sex senaste kalendermånaderna under varje månad före anmälan har varit mindre än gränsbeloppet. Härvid upphör arbetsförhållandet tidigast vid utgången av den kalendermånad som föregås av anmälan.

Om arbetstagares arbetsförtjänst i ett arbetsförhållande som anges i 1 § 3 mom. i lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare (662/1985) under två på varandra följande kalendermånader uppgår till minst det gränsbelopp som nämns i 1 § 1 mom. 3 punkten i lagen om pension för arbetstagare, anses arbetsförhållandet från början av den senare kalendermånaden omfattas av lagen om pension för arbetstagare.

2 §

Med fribrev avses en på bestämmelser som är i kraft före 2005 baserad rätt till framtida pension:

1) på grund av sådant arbetsförhållande som upphör före 2005 vid vars upphörande arbetstagaren eller anhörig till denne inte är omedelbart berättigad att erhålla pension, eller vid vars upphörande arbetstagaren inte omedelbart har gått i förtida ålderspension i enlighet med 4 § 2 mom. i lagen om pension för arbetstagare, sådant detta lagrum lyder före den 1 januari 2005,

2) på grund av sådant arbetsförhållande som upphört före 2005 till följd av att arbetstagaren gått i deltidspension,

3) på grund av sådant arbetsförhållande som enligt 4 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om pension för arbetstagare (634/2003) har upphört den 31 december 2004, eller

4) på grund av sådant arbetsförhållande på vilket tillämpas den andra mening i 2 mom. eller 8 mom. i lagen (886/2004) om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av den lag som nämns i 3 punkten.

Om arbetstagare enligt 18 och 19 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare (634/2003) samt 20 mom. i lagen om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare (886/2004) eller 10 mom. i ikraftträdande bestämmerlsen i lagen om ändring av lagen om pension för företagare (638/2003) har rätt till pension vid en lägre ålder än 62 år beviljas då pensionen börjar fribrev enligt 1 mom. reducerat så som bestäms i de av social- och hälsovårdsministeriet fastställda villkoren och grunderna för fribrev som motsvarar minimiskyddet enligt arbetspensionslagarna. Pension som tjänats in enligt lagen om pension för arbetstagare efter den 31 december 2004 beviljas vid den ålder då pensionen börjar reducerad så som bestäms i det av social- och hälsovårdsministeriet fastställda beslutet om uträkning av arbetspension i vissa fall (1148/2004). Motsvarande förfarande iakttas om en sådan arbetstagare får pension på basis av frivillig fortsatt försäkring som beviljats honom eller henne. I fråga om rätt till fribrev för arbetstagare som inlett arbetsförhållande enligt lagen om sjömanspensioner iakttas likväl också vad som bestäms i den sista meningen i 3 a § 2 mom. i lagen om pension för arbetstagare.

Vad som bestäms i 2 mom. gäller även arbetstagare som omfattas av 18 och 19 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om pension för arbetstagare (634/2003) och 20 mom. i lagen om ändring av ikraftträdandebestämmelsen en lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare (886/2004) vars i ikraftträdandebestämmelsen avsedda arbetsförhållande upphör tidigast fyra månader innan arbetstagaren uppnår en i ikraftträdandebestämmelsen avsedd lägre ålder än 62 år.

Om en arbetstagare vid sin död hade rätt till pension på basis av fribrev som avses i 2 mom. har en i 4 a § lagen om pension för arbetstagare nämnd förmånstagare efter honom eller henne rätt att få familjepension på basis av ett lika stort fribrev.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

Helsingfors den 15 december 2004

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Regeringssekreterare
Maritta Hirvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.