1146/2004

Given i Helsingfors den 16 december 2004

Statsrådets förordning om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 2, 3 och 6 § i lagen av den 27 juni 2003 om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier (644/2003), av dessa lagrum 2 och 3 § sådana de lyder i lag 895/2004:

1 §

Vid beräkning av den förmån som intjänas under tiden för vård av barn under tre år beaktas förmånsdagarna högst fram till den dag då barnet fyller tre år. Den förmån som intjänas för delar av månader beräknas då så att den kalkylerade inkomsten divideras med 25 och multipliceras med antalet förmånsdagar.

2 §

Vid beräkning av den förmån som intjänas under studietiden periodiseras den tid som avses i 3 § i lagen om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier (644/2003) över den månad då examen avläggs och de föregående kalendermånaderna. Förmånen intjänas dock inte för den tid som föregår den månad som följer efter uppnåendet av 18 års ålder. Till förmånen berättigar en examen som har avlagts senast den månad då 68 års ålder uppnåtts.

3 §

Högskoleexamina som avses i 3 § i den ovan i 2 § nämnda lagen är

1) högre och lägre högskoleexamina som avlagts vid de universitet som avses i universitetslagen (645/1997) samt vid Försvarshögskolan,

2) yrkeshögskoleexamina som avlagts vid de yrkeshögskolor som avses i yrkeshögskolelagen (351/2003) och vid Högskolan på Åland samt yrkeshögskoleexamina för befäl inom polisväsendet,

3) examina som avlagts utomlands och som motsvarar de examina som nämns i 1 och 2 punkten.

Yrkesinriktade grundexamina enligt 3 § i den ovan i 2 § nämnda lagen är de yrkesinriktade grundexamina som avses i lagen om yrkesutbildning (630/1998), övriga yrkesexamina som avlagts vid läroanstalter under offentlig tillsyn samt yrkesexamina som avlagts utomlands och motsvarar ovan nämnda examina.

Om nivån på en examen som avlagts utomlands inte kan fastställas på det sätt som föreskrivs i 1 och 2 mom., bestäms rätten till förmån enligt den tid som studierna enligt utbildningsprogrammet tar i anspråk.

Vid tillämpningen av 3 § 3 mom. i den ovan i 2 § nämnda lagen likställs studiestöd som beviljats av Ålands landskapsregering med studiestöd enligt lagen om studiestöd.

4 §

Läroanstalten är skyldig att lämna Folkpensionsanstalten uppgifter om de personer som har avlagt en i 3 § avsedd examen. Vidare skall läroanstalten uppge av vilken nivå examen är samt datum för när utbildningen påbörjats och avslutats.

Har en person fått stöd enligt studiestödslagen (65/1994) för studier utomlands, skall personen efter att ha avlagt en i 3 § avsedd examen lämna Folkpensionsanstalten de uppgifter som avses i 1 mom. om en examen som avlagts utomlands på det sätt som Folkpensionsanstalten bestämmer.

5 §

Folkpensionsanstalten är skyldig att omedelbart underrätta Pensionsskyddscentralen om sådana uppgifter som den förfogar över gällande föräldrar som erhåller i 2 § i den ovan i 2 § nämnda lagen avsett stöd för hemvård av barn och vilka har meddelat att de är förhindrade att förvärvsarbeta på grund av vård av barn under tre år. Dessutom är Folkpensionsanstalten skyldig att underrätta Pensionsskyddscentralen om sådana uppgifter som den förfogar över och som avses i 4 §.

Pensionsskyddscentralen är skyldig att registrera de uppgifter som behövs för att fastställa förmånen.

6 §

Pensionsskyddscentralen ger på ansökan ett i 7 § i den lag som nämns i 2 § avsett beslut om den förmån som intjänas för tiden för vård av barn under tre år, efter att barnet har fyllt tre år och uppgifterna om de stöd som betalats på basis av hemvård av barn finns i Pensionsskyddscentralens register. I samband med ett pensionsfall kan beslutet fattas innan barnet fyllt tre år.

Pensionsskyddscentralen skall med tanke på fattandet av beslutet vid behov begära utlåtande av Folkpensionsanstalten angående de uppgifter som avses i 5 § 1 mom. På Pensionsskyddscentralens begäran skall den person som ansökt om beslut uppge det datum då examen avlagts samt den läroanstalt där han eller hon avlagt examen.

7 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

Helsingfors den 16 december 2004

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Regeringssekreterare
Maritta Hirvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.