1112/2004

Given i Helsingfors den 9 december 2004

Statsrådets förordning om delegation för ärenden gällande arbetsoförmåga och rehabilitering

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet, föreskrivs med stöd av 3 § 4 mom. i lagen av den 20 maj 1966 om statens pensioner (280/1966), sådant det lyder i lag 679/2004:

1 §

Om uppgifter och sammansättning av delegationen för ärenden gällande arbetsoförmåga och rehabilitering gäller vad som stadgas i denna förordning.

2 §

Delegationen har till uppgift att styra och följa statskontorets praxis vid bedömning av arbetsförmåga och i rehabiliteringsfrågor. Delegationen kan ge statskontoret utlåtanden om tllämpningen av lagen om statens pensioner i dessa ärenden och i enskilda fall ge beslutsrekommendationer. Delegationen skall meddela statskontoret vilka slags ärenden och fall som den önskar ta upp till behandling för utlåtande.

3 §

Delegationen består av en ordförande och sex andra medlemmar. Ordföranden skall vara en person som inte varken kan anses företräda arbetsgivarnas eller arbetstagarnas intressen. Ordföranden skall vara väl förtrogen med ärenden som hör till delegationen. Av medlemmarna skall tre förordnas bland personer som har föreslagits av de mest representativa centralorganisationerna för statens tjänstemän och arbetstagare. Tre medlemmar förordnas bland personer som finansministeriet föreslagit. Varje medlem utom ordföranden har en personlig suppleant, för vilken gäller vad som stadgas om medlemmar. Nämnden utser inom sig en vice ordförande. Om ordföranden eller någon av medlemmarna avlider eller avgår under mandatperioden, förordnas i stället för honom en annan för den återstående mandatperioden.

4 §

Delegationen är beslutför då ordföranden eller vice ordföranden samt minst tre övriga medlemmar är närvarande. Av de övriga medlemmarna skall minst en ha förordnats bland dem som centralorganisationerna har föreslagit och en bland personer som finansministeriet föreslagiit.

Beslut fattas vid meningsskiljaktighet med enkel majoritet. Faller rösterna lika, blir den åsikt gällande som mötets ordförande har omfattat. Val av vice ordförande förutsätter dock att beslutet är enhälligt.

5 §

Statskontoret sköter beredningen och föredragningen av de ärenden som skall behandlas i delegationen samt delegationens kontorsgöromål. Statskontoret skall skaffa den utredning som nämnden behöver.

6 §

Arvodena för delegationens ordförande och övriga medlemmar samt sakkunniga och sekreterare fastställs av finansministeriet.

7 §

Finansministeriet fastställer arbetsordningen för delegationen på framställning av delegationen.

8 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

Genom denna förordnings upphävs förordningen om statskontorets förtidspensionsnämnd (227/1989) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter kan vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 9 december 2004

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Konsultativ tjänsteman
Erik Strömberg

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.