1111/2004

Given i Helsingfors den 14 december 2004

Lag om ändring av 3 a § i lagen om statsbudgeten

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 13 maj 1988 om statsbudgeten (423/1988) 3 a § 1 och 2 mom., sådana de lyder, 1 mom. i lag 898/2000 och 2 mom. i lag 217/2000, som följer:

3 a §
Nettobudgetering

Av följande inkomster och utgifter kan i statsbudgeten tas in endast de inkomstposter eller anslag som motsvarar skillnaden mellan dem (nettobudgetering):

1) nya statslån, emissionsvinster och kapitalvinster av statslån samt inkomster som uppkommer genom derivat som skyddar statslånens kapital samt amorteringar på statsskulden, kapitalförluster och emissionsförluster i anslutning till statslån samt utgifter till följd av derivat som skyddar statslånens kapital,

2) ränteinkomster av statslån och inkomster som uppkommer genom derivat som skyddar räntebetalningen på statslån samt ränteutgifter till följd av statslån och utgifter till följd av derivat som skyddar räntebetalningen på statslån,

3) inkomster av och utgifter för verksamheten vid ett ämbetsverk eller en inrättning,

4) inkomster som uppkommit genom försäljning av aktier samt försäljningsprovisioner som har samband med försäljningen och betalningsförpliktelser som staten för köparens del påtagit sig ansvaret för,

5) likviditetsbelopp som enligt lag betalas till en pensionsanstalt och återbäring av sådana belopp till staten,

6) statsbidrag som enligt lag betalas till en kommun och belopp som en kommun enligt beräkningsgrunderna i statsbidragssystemet skall betala till staten,

7) inkomster av universitetens verksamhet och av förvaltning och försäljning av aktier i aktiebolag (universitetsbolag), som ett universitet ensamt eller med en betydande andel tillsammans med andra bildat och som i fråga om sitt verksamhetsområde och sin verksamhet direkt främjar samverkan med det övriga samhället och forskningsresultatens och den konstnärliga verksamhetens genomslagskraft i samhället, i enlighet med det som föreskrivs som universitetens uppgifter i 4 § i universitetslagen (645/1997), eller som behövs för internationellt kommersiellt utnyttjande av universitetets utbildnings- och forskningstjänster, samt universitetens utgifter för verksamheten och för bildande av universitetsbolag, aktieteckning och andra ägararrangemang enligt vad som bestäms särskilt i budgeten.

Vid nettobudgetering beaktas inte skatter, avgifter av skattenatur eller böter som inkomster. Vid nettobudgetering beaktas inte heller

1) överföringsutgifter eller återbäring av sådana, med undantag för likviditetsbelopp som enligt lag betalas till en pensionsanstalt eller återbäring av sådana belopp eller statsbidrag som enligt lag betalas till en kommun eller sådana belopp som en kommun enligt beräkningsgrunderna i statsbidragssystemet skall betala till staten, samt

2) investeringsutgifter eller inkomster av försäljning av egendom, med undantag för försäljning av aktier eller anskaffning av lös egendom avsedd för ett ämbetsverks eller en inrättnings verksamhet eller försäljning av lös egendom eller köp och försäljning av aktier i universitetsbolag som avses i 1 mom. 7 punkt.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2005.

RP 152/2004
FiUB 27/2004
RSv 172/2004

Helsingfors den 14 december 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.