1106/2004

Given i Helsingfors den 8 december 2004

Kommunikationsministeriets förordning om Vägförvaltningens avgifter

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan den lyder i lag 348/1994 samt med stöd av 8 § lagen om ett informationssystem för väg- och gatunätet (991/2003):

1 §
Offentligrättsliga prestationer till självkostnadsvärde

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer som Vägförvaltningen utför är

1) tillstånd att använda allmän väg som tillfällig landnings- och startbana för flygplan,

2) tillstånd för specialanvändning av motorvägar,

3) undantagslov under menförestid,

4) tillstånd till undantag från förbudet i 41 § 3 mom. lagen om allmänna vägar,

5) tillstånd för specialtransporter, samt

6) tillstånd till transportdirigerare vid specialtransporter.

För de prestationer som nämns i 1 mom. uppbärs fasta avgifter enligt bifogade avgiftstabell.

2 §
Offentligrättsliga prestationer till nedsatt självkostnadspris

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer enligt 6 § 3 mom. lagen om grunderna för avgifter till staten för vilka Vägförvaltningen uppbär en fast avgift till ett lägre belopp än prestationens självkostnadsvärde enligt den bifogade avgiftstabellen är

1) tillstånd att på ett vägområde utföra arbeten som avses i 53 § lagen om allmänna vägar,

2) tillstånd att permanent placera trafikregleringsanordning på allmän väg,

3) anslutningstillstånd, samt

4) avgift för ett nekande beslut.

3 §
Avgiftsbelagda företagsekonomiska prestationer

Följande prestationer är sådana övriga prestationer som avses i 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten och som Vägförvaltningen prissätter enligt företagsekonomiska grunder:

1) försäljning av metoder, datasystem, program, audiovisuella produkter och motsvarande som producerats vid Vägförvaltningen och överlåtelse av nyttjanderätten till dem samt drifts- och stödtjänster,

2) undersöknings- och statistiktjänster som grundar sig på uppdrag,

3) utnyttjande av Vägförvaltningens personal i utbildnings-, konsulterings- och andra sakkunniguppgifter samt utbildningstjänster,

4) Vägförvaltningens publikationer som är till salu,

5) specialtjänster för väganvändare,

6) kopiering, annan avskrift samt sändande av handlingar, samt

7) användning av utrymmen som Vägförvaltningen förfogar över.

4 §
Avgifter för prestationer och informationstjänster överlåtna från informationssystemet för väg- och gatunätet

Avgift för prestationer och informationstjänster som tas fram för kommersiellt bruk eller myndigheternas bruk (8 § lagen om ett informationssystem för väg- och gatunätet):

- Som avgifter uppbärs ett timpris på 70 euro för använd arbetstid, priset för en överföringsfil 20 euro per fil samt 10 euro för varje framtagning.

Årsavgift för överlåtande av prestationer och informationstjänster för kommersiellt bruk (8 § lagen om ett informationssystem för väg- och gatunätet):

- Storleken på en royaltybaserad årsavgift fastställs i procent utgående från den omsättning för verksamheten som bestämts i ett avtal mellan Vägförvaltningen och användaren eller som en fast avgift enligt följande tabell:

Materialets andel av produkten eller tjänsten % av omsättningen eller fast årsavgift
Det levererade materialets andel av produkten eller tjänsten är ringa 2 % eller 10 000 €
Det levererade materialets andel av produkten eller tjänsten är avsevärd 4 % eller 20 000 €
Det levererade materialet överlåts till tredje parter eller används till bearbetning, kvalitetsförbättring eller kvalitetskontroll av material med anknytning till sådana produkter eller tjänster 8 % eller 40 000 €
5 §
Mervärdesskatt på prestationer

På avgifter i enlighet med 3 och 4 § tillkommer mervärdesskatt.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005 och gäller till utgången av 2005.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 8 december 2004

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Regeringsråd
Kaisa Leena Välipirtti

Bilaga

A V G I F T S T A B E L L
Prestation Avgift euro
Tillstånd att på ett vägområde utföra arbeten som avses i 53 § lagen om allmänna vägar
på bygdeväg utanför tätort 106,00
på andra allmänna vägar 164,00
Tillstånd att permanent placera trafikregleringsanordning på allmän väg
vägvisare, signaler, trafikmärken 82,00
vägvisning till serviceanläggningar 164,00
Tillstånd att använda allmän väg som tillfällig landnings- och startbana för flygplan 72,00
Tillstånd för specialanvändning av motorvägar 72,00
Undantagslov under menförestid 72,00
Anslutningstillstånd
bostads-, fritidsbostads- samt jord- och skogsbruksanslutningar 94,00
anslutning för näringsidkare 187,00
Tillstånd till undantag från förbudet i 41 § 3 mom. lagen om allmänna vägar skydds- och biområden 72,00
Tillstånd för specialtransporter
då vikterna i 20, 21, 23 och 30 b - 30 e § förordningen om användning av fordon på väg överskrids
vikten högst 90 ton 73,00
vikten över 90 ton, dock högst 200 ton 160,00
vikten över 200 ton 360,00
då inom ramarna för de allmänt för ett fordon tillåtna vikterna på väg
höjden är över 7 meter eller bredden över 6 meter 73,00
andra tillstånd 28,00
tilläggsrutt eller förhandsbeslut om transportmöjlighet hälften av tillståndsavgiften
övervakad transport över bro, utöver tillståndsavgiften 270,00
Tillstånd för transportdirigerare vid specialtransporter
kort för transportdirigerare 72,00
duplikat av kortet 18,00
Nekande beslut gällande de tillstånd som nämns i tabellen 15,00

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.