1103/2004

Given i Helsingfors den 14 december 2004

Lag om ändring av vägtrafiklagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i vägtrafiklagen av den 3 april 1981 (267/1981) 80 a §, sådan den lyder i lagarna 676/1990 och 693/1993, samt

ändras 75 § 2 mom. samt 78, 80 och 95 §,

sådana de lyder, 75 § 2 mom. i lag 546/1999, 78 § i nämnda lag 676/1990 och i lag 435/1991, 80 § i lag 754/1995 och 95 § delvis ändrad i nämnda lag 676/1990, som följer:

75 §
Grunder för körförbud

Den som har körrätt skall, om inte något annat följer av 78 § 5 mom. eller 80 §, meddelas körförbud om han eller hon

1) inte längre uppfyller de i 70 § 1 mom. nämnda kraven för beviljande av körkortstillstånd,

2) inte efter uppmaning inom en av polisen utsatt tid har lämnat intyg av läkare eller optiker eller avlagt ny förarexamen eller nytt körprov eller ett prov på sin körförmåga,

3) vid förande av ett motordrivet fordon gjort sig skyldig till en enligt 23 kap. 1 § i strafflagen straffbar gärning, som tyder på allvarlig likgiltighet för trafiksäkerheten,

4) har gjort sig skyldig till förande av fortskaffningsmedel utan behörighet,

5) minst fyra gånger inom två år eller tre gånger inom ett år vid förande av ett motordrivet fordon har gjort sig skyldig till en gärning som är straffbar enligt denna lag eller enligt 23 kap. 1 eller 11 § i strafflagen, eller till sådan fordonsförseelse som avses i 96 § 2 mom. i fordonslagen (1090/2002), med undantag för andra gärningar som bestraffas med ordningsbot än fortkörningsförseelser, eller till sådan detektorförseelse som avses i 3 § 1 punkten i lagen om förbud mot anordningar som försvårar trafikövervakningen (546/1998), eller om han eller hon

6) utomlands har dömts för trafikfylleri med motordrivet fordon eller där gjort sig skyldig till en sådan gärning.


78 §
Meddelande av körförbud

I de fall som avses i 75 § 1 mom. meddelas körförbud av domstol. En förare som gjort sig skyldig till rattfylleri skall meddelas körförbud för minst en månad, och en förare som gjort sig skyldig till grovt äventyrande av trafiksäkerheten eller till grovt rattfylleri skall meddelas körförbud för minst tre månader. Vid återfall skall tiden för körförbud vara

1) minst sex månader, ifall den förare som gjort sig skyldig till rattfylleri under en tid av fem år på nytt gjort sig skyldig till rattfylleri eller till grovt rattfylleri eller till grovt äventyrande av trafiksäkerheten,

2) minst ett år, ifall föraren under en tid av fem år vid två tillfällen gjort sig skyldig till en gärning som motsvarar brottsbeskrivningen för grovt rattfylleri eller grovt äventyrande av trafiksäkerheten.

Domstolen meddelar körförbud för högst fem år. I domstolens utslag skall förbudets sista giltighetsdag uppges. Domstolens utslag verkställs även om det överklagats.

I de fall som avses i 75 § 2 mom. meddelas körförbud av polisen. I de fall som avses i 75 § 2 mom. 1 och 2 punkten meddelas körförbudet att gälla tills vidare och i de fall som avses i 3―6 punkten meddelas det för minst en och högst sex månader.

När tiden för körförbudet bestäms skall de verkningar beaktas som åtgärden har för den som förbudet gäller i fråga om dennes utkomst och nödvändiga behov av att röra sig i trafiken. Vid bestämmande av denna tid skall som avdrag beaktas den tid som föraren på grund av den gärning som orsakade körförbudet har saknat körrätt, eller så skall körförbudspåföljden på grund av den tid ett temporärt körförbud varat anses ha blivit avtjänad i dess helhet. I de fall som avses i 75 § 2 mom. 5 punkten och 3 mom. skall det bestämmas att körförbudet skall verkställas omedelbart efter det att beslutet om körförbud fattats.

Om föraren av ett motordrivet fordon i det fall som avses i 75 § 1 mom. inte döms till straff för sin gärning, behöver körförbud inte meddelas.

80 §
Varning

Polisen kan i stället för att meddela körförbud ge en varning, om körrätten är nödvändig med tanke på körrättsinnehavarens utkomst eller behov av att röra sig i trafiken och i 75 § 2 mom. 4 och 5 punkten nämnda trafikförseelser inte skall anses tyda på likgiltighet för bestämmelserna om vägtrafik och för de påföljder som har ådömts eller ålagts honom eller henne för brott mot dem.

Den som inom ett år efter att ha fått en varning gör sig skyldig till en gärning som avses i 1 mom. skall dock meddelas körförbud, om det inte finns särskilda skäl för något annat.

95 §
Kontroll av förares körskick

En polisman kan förordna att den som har körrätt skall delta i en kontroll som verkställs i samband med trafikövervakningen och vid vilken utreds huruvida kraven i fråga om synförmågan uppfylls. I stället för att delta i kontrollen kan föraren av polismannen åläggas att inom en utsatt tid till polisen på boningsorten lämna ett utlåtande av läkare eller optiker om att kraven uppfylls.

Synförmågan får kontrolleras endast på ett sådant sätt och med användning av sådana metoder att åtgärden inte föranleder onödig eller oskälig olägenhet för föraren. Inrikesministeriet ger närmare anvisningar om kontrollen.

Angående prov som utförs i syfte att konstatera förekomsten av alkohol eller annat rusmedel bestäms särskilt.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 2005.

RP 104/2004
KoUB 19/2004
RSv 152/2004

Helsingfors den 14 december 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.