1101/2004

Given i Helsingfors den 10 december 2004

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökningstider år 2005 för djurbidrag som helt finansieras av Europeiska gemenskapen samt om blanketter för ansökan om kvoter för dikobidrag och bidrag per tacka år 2005

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 11 § lagen den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994), och 13 § lagen den 18 december 1992 om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992), av dessa lagrum det förstnämda sådant det lyder i lag 273/2003:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller ansökningstiderna år 2005 för följande djurbidrag som helt finansieras av Europeiska gemenskapen:

1) bidrag per tacka,

2) tjurbidrag och bidrag för stutar,

3) dikobidrag,

4) extensifieringsersättning,

5) slaktbidrag till den del det är fråga om inlämnande av anmälan om komplettering och rättelse eller anmälan om avböjande av slaktbidrag.

Denna förordning gäller också ansökningsblanketter som används vid ansökan om de kvoter för dikobidrag och bidrag per tacka år 2005 som är en förutsättning för beviljande av bidrag enligt 1 mom. 1 och 3 punkten.

2 §
Bidrag per tacka

Perioden för ansökan om bidrag per tacka börjar den 7 februari 2005. Ansökan skall lämnas in till den myndighet som avses i 10 § senast den 25 februari 2005.

För ansökan skall användas jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 107 för år 2005 eller en datautskrift enligt formulär som fastställts av jord- och skogsbruksministeriet för år 2005.

3 §
Tjurbidrag och bidrag för stutar

Den första ansökningsomgången för ansökan om tjurbidrag och bidrag för stutar (kastrerade tjurar) börjar den 1 februari 2005. Ansökan skall lämnas in till den myndighet som avses i 10 § senast den 11 februari 2005.

Den andra ansökningsomgången för ansökan om tjurbidrag och bidrag för stutar börjar den 18 april 2005. Ansökan skall lämnas in till den myndighet som avses i 10 § senast den 29 april 2005.

Den tredje ansökningsomgången för ansökan om tjurbidrag och bidrag för stutar börjar den 22 augusti 2005. Ansökan skall lämnas in till den myndighet som avses i 10 § senast den 2 september 2005.

Den fjärde ansökningsomgången för ansökan om tjurbidrag och bidrag för stutar börjar den 1 december 2005. Ansökan skall lämnas in till den myndighet som avses i 10 § senast den 16 december 2005.

4 §
Blanketter för ansökan om tjurbidrag och bidrag för stutar

För ansökan om tjurbidrag skall användas jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 105 för år 2005 eller en datautskrift enligt formulär som fastställts av jord- och skogsbruksministeriet för år 2005.

För ansökan om bidrag för stutar skall användas jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 105C för år 2005 eller en datautskrift enligt formulär som fastställts av jord- och skogsbruksministeriet för år 2005.

Till ansökan skall i original eller som kopia fogas en uppdaterad nötkreatursförteckning eller de sidor i nötkreatursförteckningen som innehåller uppgifter om de nötkreatur som ansökan om bidrag gäller.

5 §
Dikobidrag

Perioden för ansökan om bidrag för dikor börjar den 1 april 2005. Ansökan om bidrag skall lämnas in till den myndighet som avses i 10 § senast den 29 april 2005.

För ansökan skall jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 106 för år 2005 användas. Den blankett som sänds till producenten för ansökan förhandsifylls med uppgifter om de nötkreatur som är bidragsberättigande enligt den information som har inlämnats till nötdjursregistret. Producenten skall kontrollera de förhandsifyllda uppgifterna, rätta felaktiga uppgifter på den förhandsifyllda blanketten och i nötdjursregistret samt, i fråga om djur vilkas uppgifter fyllts i på förhand på blanketten, märka ut huruvida bidrag söks för djuret eller ej. Producenten skall komplettera blanketten med uppgifter om de bidragsberättigande djur för vilka producenten ansöker om bidrag och som saknas på den förhandsifyllda blanketten. Dessutom skall producenten på blanketten anteckna det totala antal djur för vilka producenten ansöker om bidrag. När det totala antalet kvigor antecknas på blanketten skall det förfarande som anges i artikel 125.2 i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och (EG) nr 2529/2001, nedan förordningen om system för direktstöd, iakttas.

Till ansökan skall i original eller som kopia fogas en uppdaterad nötkreatursförteckning eller de sidor i nötkreatursförteckningen som innehåller uppgifter om de nötkreatur som fogats till ansökan.

6 §
Extensifieringsersättning för mjölkkor i bergsområden

Perioden för ansökan om extensifieringsersättning för mjölkkor i bergsområden börjar den 1 april 2005. När det gäller de mjölkkor som anges i ansökan skall ansökan lämnas in till den myndighet som avses i 10 § senast den 29 april 2005.

För ansökan skall jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 154 för år 2005 användas. Den blankett som sänds till producenten för ansökan förhandsifylls med uppgifter om de djur som är bidragsberättigande enligt den information som har inlämnats till nötdjursregistret. Producenten skall kontrollera de förhandsifyllda uppgifterna, rätta felaktiga uppgifter på den förhandsifyllda blanketten och i nötdjursregistret samt, i fråga om djur vilkas uppgifter fyllts i på förhand på blanketten, märka ut huruvida bidrag söks för djuret eller ej. Producenten skall komplettera blanketten med uppgifter om de bidragsberättigande djur för vilka producenten ansöker om bidrag och som saknas på den förhandsifyllda blanketten. Dessutom skall producenten på blanketten anteckna det totala antal djur för vilka producenten ansöker om bidrag.

Till ansökan skall i original eller som kopia fogas en uppdaterad nötkreatursförteckning eller de sidor i nötkreatursförteckningen som innehåller uppgifter om de nötkreatur som fogats till ansökan.

7 §
Extensifieringsersättning

För nötkreatur för vilka beviljas tjurbidrag, bidrag för stutar eller dikobidrag samt för nötkreatur som nämns i en ansökan enligt 6 § kan på ansökan beviljas extensifieringsersättning. Extensifieringsersättning söks på blankett nummer 101B, som ingår i ansökan om arealstöd, och som skall lämnas in till den myndighet som avses i 10 § senast den 29 april 2005. I ansökan om arealstöd anmäls också foderarealen som förutsätts för beviljande av extensifieringsersättning.

Om förutsättningarna för rätt till bidrag föreskrivs i artikel 132 i förordningen om system för direktstöd samt i kommissionens förordning (EG) nr 1973/2004 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1782/2003 när det gäller de stödsystem som avses i avdelning IV och IV a i den förordningen och användningen av uttagen mark för produktion av råvaror, särskilt i artikel 118, 118 a―118 d och 119.

8 §
Tiderna för inlämnande av anmälan om komplettering och rättelse samt anmälan om avböjande av slaktbidrag

Anmälan om komplettering och rättelse samt anmälan om avböjande av slaktbidrag för bidragsberättigande nötkreatur som slaktats tidigast den 1 januari 2005 och senast den 30 april 2005 skall lämnas in till den myndighet som avses i 10 § senast den 3 juni 2005.

Anmälan om komplettering och rättelse samt anmälan om avböjande av slaktbidrag för bidragsberättigande nötkreatur som slaktats tidigast den 1 maj 2005 och senast den 31 augusti 2005 skall lämnas in till den myndighet som avses i 10 § senast den 7 oktober 2005.

Anmälan om komplettering och rättelse samt anmälan om avböjande av slaktbidrag för bidragsberättigande nötkreatur som slaktats tidigast den 1 september 2005 och senast den 31 december 2005 skall lämnas in till den myndighet som avses i 10 § senast den 3 februari 2006.

9 §
Anmälan om foderarealen

För att bidragen skall beviljas förutsätts att foderarealen anmäls på det sätt som föreskrivs i artikel 131 och 132 i förordningen om system för direktstöd.

Foderarealen anmäls på blanketterna nummer 101A, 101B, 102A, 102B och 102C som ingår i ansökan om arealstöd och som skall lämnas in till den myndighet som avses i 10 § senast den 29 april 2005.

10 §
Inlämnande av ansökan om bidrag

Ansökan om bidrag per tacka, tjurbidrag, bidrag för stutar, dikobidrag och extensifieringsersättning, anmälan om komplettering och rättelse samt anmälan om avböjande av slaktbidrag (ansökan om bidrag) skall lämnas in till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där gårdsbruksenhetens driftscentrum är beläget. Om lägenheten inte har något driftscentrum, lämnas ansökan om bidrag in till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där största delen av lägenhetens åkrar är belägna.

I samband med ansökan om bidrag skall nödvändiga bilagor inlämnas.

En ansökan om bidrag som har skickats per post anses ha lämnats in inom utsatt tid om den postförsändelse som innehåller ansökan är poststämplad senast den sista ansökningsdagen och är riktad till den behöriga landsbygdsnäringsmyndigheten.

11 §
Anmälan som lämnats in för sent

Med undantag av de anmälningar om komplettering och rättelse samt de anmälningar om avböjande av slaktbidrag som nämns i 8 § görs avdrag från bidrag som beviljats på grundval av en ansökan som lämnats in för sent enligt vad som bestäms därom i artikel 21 i kommissionens förordning (EG) nr 796/2004 om närmare föreskrifter för tillämpningen av de tvärvillkor, den modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare.

12 §
Blanketter för ansökan om kvoter för dikobidrag och bidrag per tacka

För ansökan om kvot för dikobidrag enligt 13 § jord- och skogsbruksministeriets förordning om kvoter för dikobidrag och bidrag per tacka (800/2002) skall användas jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 120 för år 2005 eller en datautskrift enligt formulär som fastställts av jord- och skogsbruksministeriet för år 2005.

För ansökan om kvot för bidrag per tacka enligt 13 § jord- och skogsbruksministeriets förordning om kvoter för dikobidrag och bidrag per tacka skall användas jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 122 för år 2005 eller en datautskrift enligt formulär som fastställts av jord- och skogsbruksministeriet för år 2005.

13 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 december 2004.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Rådets förordning (EG) nr 1254/1999; EGT nr L 160, 26.6.1999, s. 21
Rådets förordning (EG) nr 2529/2001; EGT nr L 341, 22.12.2001, s. 3
Rådets förordning (EG) nr 1782/2003; EUT nr L 270, 21.10.2003, s. 1
Rådets förordning (EG) nr 21/2004; EUT nr L 5, 9.1.2004, s. 8
Rådets förordning (EG) nr 583/2004; EUT nr L 91, 30.3.2004, s. 1
Rådets förordning (EG) nr 864/2004; EUT nr L 161, 30.4.2004, s. 48
Kommissionens förordning (EG) nr 2345/2001; EGT nr L 315, 1.12.2001, s. 29
Kommissionens förordning (EG) nr 796/2004; EUT nr L 141, 30.4.2004, s. 18
Kommissionens förordning (EG) nr 1973/2004; EUT nr L 345, 20.11.2004, s. 1

Helsingfors den 10 december 2004

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Lantbruksråd
Olli-Pekka Peltomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.