1089/2004

Given i Helsingfors den 2 december 2004

Undervisningsministeriets förordning om avgifter för arkivverkets prestationer

I enlighet med undervisningsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådant detta lagrum lyder i lag 348/1994:

1 §
Avgiftsfria prestationer

Användningen av material och register som arkivverket besitter är avgiftsfri i ett arkivs lokaler, liksom även lokal användning och fjärranvändning av arkivdatabasen och de databaser som ansluter sig till den.

Avgiftsfria är dessutom inspektioner, utlåtanden och beslut som anges i arkivlagen (831/1994) samt styrkta kopior, intyg, utdrag och andra utredningar i ett ärende som gäller en privat persons pensionsskydd enligt finsk lag och som ges på basis av arkivverkets egna arkiv och de andra myndigheters arkiv som bevaras där.

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

De offentligrättsliga prestationer vid arkivverket för vilka på basis av 6 § 3 mom. lagen om grunderna för avgifter till staten en lägre avgift än självkostnadsvärdet tas ut, är

1) fjärrlån som ges och förmedlas av arkivverket; för dem tas en avgift ut som motsvarar försändelsekostnaderna och de avgifter som betalats till andra på grund av utförandet av prestationen,

2) andra än i 1 § 2 mom. avsedda styrkta kopior, intyg, utdrag och andra utredningar som för officiella ändamål ges på basis av arkivverkets egna arkiv och de andra myndigheters eller församlingars arkiv som bevaras vid arkivverket; för dem tas fasta avgifter ut enligt vidstående avgiftstabell.

Beslut av riksarkivet enligt 35 § personuppgiftslagen (523/1999) är avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer, för vilka en fast avgift motsvarande självkostnadsvärdet tas ut enligt vidstående avgiftstabell.

3 §
Företagsekonomiskt prissatta prestationer

De prestationer som avses i 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten och för vilka avgifterna bestäms på företagsekonomiska grunder är

1) kopior,

2) utbildnings- och konsultservice,

3) konserveringsservice,

4) utredningar, om inte något annat särskilt bestäms eller föreskrivs om avgifterna för dessa,

5) användning av lokaler,

6) användning av arkivutrymmen för statliga myndigheter, om det material som bevaras är yngre än 40 år och myndigheten fortsätter sin verksamhet eller dess uppgifter överförs på någon annan myndighet, samt

7) övriga prestationer som utförs på beställning.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005 och gäller till den 31 december 2007.

Helsingfors den 2 december 2004

Undervisningsminister
Tuula Haatainen

Överinspektör
Anne Luoto-Halvari

Bilaga

AVGIFTSTABELL
Fasta avgifter för offentligrättsliga prestationer vid arkivverket
Utredningar i officiellt syfte
1. Intyg
när en eller två handlingar beträffande en arkivbildare används 17,50 euro/sida
när fler än två handlingar beträffande en arkivbildare används 20 euro/sida
när flera arkivbildares handlingar används 26 euro/sida
2. Styrkt kopia, framställd genom kopiering
första sidan 12 euro
för varje följande sida 2,20 euro
3. Styrkt kopia, utdrag eller transumt som skrivs ut på nytt
första sidan av handlingar från tiden före år 1900 35 euro
för varje följande sida 22 euro
första sidan av handlingar från år 1900 och senare 24 euro
för varje följande sida 18,50 euro
För andra än finsk- och svenskspråkiga handlingar debiteras dubbelavgift.
I fråga om extra sidor räknas minst 10 rader som ny sida.
4. Släktutredning ur handlingar beträffande församlingar som verkar eller har verkat på finskt territorium
när den gäller en person, uppgifter om maken, föräldrarna och barnen 12 euro
samt för varje generation utöver dem 6,50 euro
enskilda uppgifter som gäller en person 6,50 euro
När en utredning sänds per post till en kund i hemlandet uppbärs inte post-, expeditions- eller bankserviceavgifter. Avgifter för extra postservice såsom för postförskott tas ut av kunden.
Beslut som meddelas på basis av personuppgiftslagen 130 euro

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.