1088/2004

Given i Helsingfors den 9 december 2004

Statsrådets förordning om ändring av förordningen innefattande reglemente för pensionsskyddscentralen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i förordningen av den 14 augusti 1961 innefattande reglemente för pensionsskyddscentralen (431/1961) förordningens namn, 5 § 1 och 4 punkten, 6 § 4 mom., 8 § och 9 § 3 mom., 10 § 1 mom., 12 §, 13 § 3 mom., 14-16 §, 17 § 2 mom. och 20 §,

av dem 5 § 1 och 4 punkten sådana de lyder i förordning 107/1983, 6 § 4 mom. sådant det lyder i förordning 256/1999, 10 § 1 mom. sådant det lyder i förordning 862/1999, 12 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 946/1995 och 15 och 16 § sådana de lyder i sistnämnda förordning, 17 § 2 mom. sådant det lyder i nämnda förordning 862/1999 och 20 § sådan den lyder i nämnda förordning 256/1999, som följer:

Statsrådets förordning

om ett reglemente för Pensionsskyddscentralen

5 §

På representantskapet ankommer att:

1) besluta om de allmänna riktlinjerna för Pensionsskyddscentralens verksamhet samt övervaka Pensionsskyddscentralens styrelses verksamhet,


4) välja en revisor och besluta om revisorns arvode, och


6 §

Extraordinarie representantskapsmöte skall hållas om styrelsen eller representantskapets ordförande finner det nödvändigt för övervakningen av Pensionsskyddscentralen och skötseln av övriga uppgifter som ankommer på representantskapet. Möte skall även hållas om social- och hälsovårdsministeriet, Försäkringsinspektionen, revisorn eller minst tre av representantskapets medlemmar skriftligen har yrkat det för behandling av ett angivet ärende. Mötet skall i detta fall hållas inom en månad från det att yrkandet har lämnats in till styrelsen eller representantskapets ordförande.

8 §

Vid ett representantskapsmöte får beslut inte fattas i andra ärenden än de som anges i möteskallelsen, såvida icke samtliga medlemmar av representantskapet äro tillstädes. Dessutom kan representantskapet besluta att ett nytt möte skall hållas för ett visst ärende. Meddelande om ett nytt möte skall tillställas de frånvarande i enlighet med 7 §.

9 §

En medlem som även är styrelseledamot får inte delta i beslutsfattande som gäller fastställande av bokslut eller beviljande av ansvarsfrihet, inte heller i val av en sådan revisor som har i uppgift att granska förvaltning och utföra revision gällande hans eller hennes mandattid.

10 §

Till styrelsen hör en av social- och hälsovårdsministeriet förordnad ordförande och vice ordförande samt elva av representantskapet valda andra ledamöter, vilka var och en skall ha en personlig suppleant. Minst hälften av styrelseledamöterna skall vara bosatta inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte social- och hälsovårdsministeriet ger Pensionsskyddscentralen rätt att göra undantag. Ledamöterna skall utses för sitt uppdrag för högst tre kalenderår i sänder.


12 §

På styrelsen ankommer att:

1) handlägga Pensionsskyddscentralens ärenden, om dessa inte ankommer på representantskapet,

2) varje år göra upp bokslutet, som också inbegriper verksamhetsberättelsen,

3) anta och entlediga Pensionsskyddscentralens verkställande direktör och övriga tjänstemän samt bestämma deras avlöning och andra tjänstgöringsvillkor, och

4) kära och svara på Pensionsskyddscentralens vägnar.

13 §

En styrelseledamot får inte delta i behandlingen av ett sådant ärende som gäller förhållandet mellan honom eller henne och Pensionsskyddscentralen eller mellan ett sådant samfund, i vilket han eller hon är styrelseledamot, och Pensionsskyddscentralen eller ett sådant ärende som gäller hans eller hennes eller ett sådant samfunds enskilda fördel.

14 §

Styrelsen kan vara indelad i sektioner. Styrelsen kan överlåta utförandet av vissa förvaltningsuppgifter på Pensionsskyddscentralens verkställande direktör eller andra tjänstemän.

15 §

För revisionen av Pensionsskyddscentralens bokföring och bokslut samt förvaltning skall för en räkenskapsperiod i sänder väljas en ordinarie revisor, som skall vara en i revisionslagen (936/1994) avsedd och av Centralhandelskammaren godkänd revisionssammanslutning.

Revisionssammanslutningen är samtidigt Pensionsskyddscentralens övervakningsrevisor.

För revisionen gäller i övrigt i tillämpliga delar vad som föreskrivs eller bestäms om försäkringsbolags revision.

16 §

Bokslutet och revisionsberättelsen skall finnas till påseende på Pensionsskyddscentralens kontor senast en vecka före representantskapets ordinarie vårmöte och fram till utgången av följande kalenderår.

17 §

Pensionsskyddscentralen skall lämna i 1 mom. nämnda statistiska uppgifter till social- och hälsovårdsministeriet och till Försäkringsinspektionen samt bokslutet, revisionsberättelsen och det beslut representantskapet fattar med anledning av dessa till Försäkringsinspektionen senast före utgången av den maj månad som följer på räkenskapsperioden. En representant för Försäkringsinspektionen har rätt att närvara vid Pensionsskyddscentralens revision, och Pensionsskyddscentralen skall inom en av Försäkringsinspektionen utsatt rimlig tid lämna också andra uppgifter än de ovan nämnda till Försäkringsinspektionen för ekonomisk kontroll.

20 §

Pensionsskyddscentralen skall utan dröjsmål meddela social- och hälsovårdsministeriet samt Försäkringsinspektionen namn och hemort för de personer som har rätt att teckna dess namn. Försäkringsinspektionen skall på begäran utfärda intyg över vilka som har rätt att teckna Pensionsskyddscentralens namn.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

Helsingfors den 9 december 2004

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Regeringssekreterare
Maritta Hirvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.