1074/2004

Given i Helsingfors den 2 december 2004

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i förordningen den 28 juni 1993 om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg (635/1993) 3 § 2 mom., 18 § och 21 § 2 mom., av dessa lagrum 3 § 2 mom. och 18 § sådana de lyder i förordningen 435/2000, som följer:

3 §
Förbud mot utsläpp av olja

Det är förbjudet att släppa ut olja eller oljehaltig blandning i vattnet i Finlands ekonomiska zon och från finska fartyg även utanför finskt vattenområde och Finlands ekonomiska zon, med undantag för vad som bestäms i Marpol 73/78-konventionen.

18 §
Utsläpp av toalettavfallsvatten i vattnet från fartyg

Det är förbjudet att släppa ut toalettavfallsvatten i vattnet på finskt vattenområde och i Finlands ekonomiska zon och från finska fartyg också annorstädes, med följande undantag:

1) behandlat toalettavfallsvatten får släppas ut genom en behandlingsanläggning för toalettavfallsvatten vilken när det gäller finska fartyg har godkänts enligt förordningen om marin utrustning (925/1998) och när det gäller fartyg som för flagg tillhörande någon annan medlemsstat i Europeiska unionen enligt rådets direktiv 96/98/EG om marin utrustning eller vilken, när det gäller fartyg som för flagg tillhörande någon annan främmande stat, har godkänts av administrationen i fartygets flaggstat,

2) behandlat toalettavfallsvatten får släppas ut på minst 4 sjömils avstånd från närmaste land genom en sådan av sjöfartsverket, eller när det gäller ett utländskt fartyg av dess flaggstats administration, godkänd anläggning som finfördelar och desinficerar toalettavfallsvattnet, och

3) obehandlat toalettavfallsvatten får släppas ut på minst 12 sjömils avstånd från närmaste land så att det toalettavfallsvatten som samlats i tankarna inte släpps ut i vattnet på en gång utan med måttlig hastighet när fartyget gör minst 4 knop.

21 §
Utsläpp av fast avfall i vattnet

Utan hinder av vad som föreskrivs i 1 mom. får från fartyg i Finlands ekonomiska zon och från finska fartyg även utanför finskt vattenområde och Finlands ekonomiska zon släppas ut matavfall så långt från närmaste land som möjligt, dock på minst 12 sjömils avstånd från närmaste land.Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2005.

Helsingfors den 2 december 2004

Minister
Antti Kalliomäki

Regeringsråd
Sari Mäkelä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.