1069/2004

Given i Helsingfors den 26 november 2004

Lag om ändring av naturvårdslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i naturvårdslagen av den 20 december 1996 (1096/1996) mellanrubriken före 10 §, 17 § och 37 § 1 mom., av dem 37 § 1 mom. sådant det lyder i lag 492/1997, som följer:

Naturskydd i områden som tillhör staten och i Finlands ekonomiska zon
17 §
Övriga naturskyddsområden

Genom förordning av statsrådet föreskrivs om inrättande av övriga naturskyddsområden på statsägda områden och i Finlands ekonomiska zon och om syftet med dessa naturskyddsområden. Genom förordning av miljöministeriet föreskrivs dock om inrättande av övriga naturskyddsområden på statsägda områden som omfattar högst 100 hektar.

Genom ovan i 1 mom. avsedd förordning föreskrivs om förbjuden verksamhet på övriga naturskyddsområden och om tillåtna undantag i fråga om förbjuden verksamhet. I dessa fall iakttas i tillämpliga delar vad som bestäms i 13―16 §. Då övriga naturskyddsområden inrättas i Finlands ekonomiska zon skall dessutom de begränsningar i kuststatens behörighet beaktas som följer av del V och XII i Förenta Nationernas havsrättskonvention (FördrS 49―50/1996).

Bestämmelserna i 19―22 § tillämpas inte på övriga naturskyddsområden som inrättas i Finlands ekonomiska zon.

37 §
Tillämpningsområde

Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas på vilt levande växt- och djurarter som förekommer naturligt i Finland och i Finlands ekonomiska zon, med undantag av vilt och icke-fredade djur som avses i 5 § i jaktlagen samt fiskarter som har ekonomisk betydelse. Med avvikelse från detta bestäms i 44 och 49 § om tillämpningsområdet för dessa paragrafer.Denna lag träder i kraft den 1 februari 2005.

Fridlysningsbestämmelserna för de naturskyddsområden som Forststyrelsen inrättat med stöd av det 17 § 1 mom. som gällde vid lagens ikraftträdande skall alltjämt gälla.

RP 53/2004
UtUB 11/2004
RSv 126/2004

Helsingfors den 26 november 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Utrikesminister
Erkki Tuomioja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.