1062/2004

Given i Helsingfors den 26 november 2004

Lag om ändring av 1 kap. 3 § och 16 kap. 7 § i vattenlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i vattenlagen av den 19 maj 1961 (264/1961) 1 kap. 3 §, sådan den lyder i lag 1416/1994, samt

fogas till 16 kap. 7 §, sådan den lyder i lag 88/2000, ett nytt 3 mom. som följer:

1 kap.

Allmänna stadganden

3 §

Vad som i denna lag föreskrivs om vattendrag gäller även Finlands territorialvatten och ekonomiska zon.

Bestämmelser om Finlands territorialvattengränser finns i lagen om gränserna för Finlands territorialvatten (463/1956) och bestämmelser om Finlands ekonomiska zon i lagen om Finlands ekonomiska zon (1058/2004).

16 kap.

Handläggning av ansökningsärenden i miljötillståndsverket

7 §

Om ansökan gäller ett projekt som genomförs i Finlands ekonomiska zon skall kungörelsen enligt 1 mom. offentliggöras i de kommuner vid vilkas område projektet genomförs. Beträffande offentliggörandet av kungörelsen skall dessutom informeras i den officiella tidningen.


Denna lag träder i kraft den 1 februari 2005.

RP 53/2004
UtUB 11/2004
RSv 126/2004

Helsingfors den 26 november 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Utrikesminister
Erkki Tuomioja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.