1052/2004

Given i Helsingfors den 2 december 2004

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om Finlands Akademi

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet,

ändras i förordningen av den 30 september 1994 om Finlands Akademi (856/1994) 15 och 16 §, sådana de lyder, 15 § i förordning 1268/1997 och 16 § delvis ändrad i nämnda förordning 1268/1997, samt

fogas till 10 §, sådan den lyder i nämnda förordning 1268/1997, ett nytt 2 mom. som följer:

10 §

Av generaldirektören krävs utmärkt förmåga att använda finska i tal och skrift samt nöjaktig förmåga att använda svenska i tal och skrift.

15 §

Av överdirektören med ansvar för forskningsärenden krävs doktorsexamen eller lärdomsprov som berättigar till doktorsgrad, förtrogenhet med forskningspolitiska planeringsuppgifter samt i praktiken visad ledarförmåga.

Av överdirektören med ansvar för förvaltningen krävs högre högskoleexamen, förtrogenhet med administrativa uppgifter samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap.

16 §

Tjänsten som generaldirektör tillsätts för högst fem år i sänder. Republikens president utnämner generaldirektören på framställning av statsrådet.

Generaldirektören har professors titel.

Den som utnämns till tjänsten som generaldirektör och som tidigare på annat sätt än för en viss tid eller tidsbegränsat utnämnts till en statlig tjänst, är tjänstledig från denna tjänst under den tid han eller hon innehar generaldirektörstjänsten.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

Helsingfors den 2 december 2004

Undervisningsminister
Tuula Haatainen

Direktör
Sakari Karjalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.