1050/2004

Given i Helsingfors den 3 december 2004

Lag om ändring och temporär ändring av lagen om offentlig arbetskraftsservice

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 30 december 2002 om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002) 2 kap. 2 § 3 mom., 5 kap. 6 § 3 mom. 3 punkten och 7 kap. 5 § 3 mom. samt

fogas temporärt till 7 kap. en ny 5 a § som följer:

2 kap.

Principer inom offentlig arbetskraftsservice

2 §
Ordning för verkställighet och användning av sysselsättningsanslag

Inom gränserna enligt statsbudgeten kan statliga ämbetsverk och inrättningar, kommuner och samkommuner samt enskilda, sammanslutningar och stiftelser av sysselsättningsanslagen anvisas eller beviljas anslag för investeringar, lönekostnader, ersättningar som betalas till en person för tryggande av försörjningen samt för annan sysselsättningsfrämjande verksamhet. Vid beviljande av ersättning för tryggande av försörjningen i fråga om personer som ämnar bli företagare tillämpas 1 och 2 mom. inte.

5 kap.

Jobbsökarplan

6 §
Arbetskraftsbyråns skyldigheter

En jobbsökarplan utgör förutsättning för


3) att sysselsättningsstöd skall beviljas en arbetslös arbetssökande för tryggande av försörjningen,


7 kap.

Främjande av sysselsättning med hjälp av sysselsättningsanslag

5 §
Sysselsättningsstöd för tryggande av försörj- ningen

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om förutsättningarna för beviljande av sysselsättningsstöd enligt 1 och 2 mom. När arbetskraftsbyrån beviljar stöd enligt 1 och 2 mom. kan den dessutom uppställa villkor som är nödvändiga med tanke på den som skall sysselsättas och syftet med stödet.

5 a §
Försök med startpeng

Sysselsättningsstöd kan i form av startpeng som avses i 5 § 1 mom. 1 punkten beviljas andra enskilda kunder än arbetslösa arbetssökande. I fråga om villkoren för beviljande av stöd bestäms närmare genom förordning av statsrådet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

Lagens 7 kap. 5 a § gäller till och med den 31 december 2006. Med stöd av paragrafen beviljat sysselsättningsstöd kan dock betalas högst till och med den 31 december 2007.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 169/2004
AjUB 14/2004
RSv 155/2004

Helsingfors den 3 december 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.