1028/2004

Given i Helsingfors den 26 november 2004

Lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 14 juli 1969 om pension för lantbruksföretagare (467/1969) 16 § 1 mom. 8 punkten, sådan den lyder i lag 1045/1999, och

fogas till 16 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i sistnämnda lag och i lag 1298/1994, en ny 9 punkt, till lagen en ny 16 a § i stället för den 16 a § som upphävts genom lag 377/2001 samt till lagen nya 19 d och 19 e § som följer:

16 §

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt har till uppgift att sköta


8) avbytarservice för lantbruksföretagare enligt lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare (1231/1996),

9) uppgifter i anslutning till i lagen om företagshälsovård (1383/2001) avsedd företagshälsovård för lantbruksföretagare, på det sätt som föreskrivs i denna lag.


16 a §

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts uppgifter enligt 16 § 1 mom. 9 punkten är att

1) föra ett gårdsbesöksregister för företagshälsovården för lantbruksföretagare i syfte att effektivisera och följa genomförandet av gårdsbesök,

2) främja att i lagen om företagshälsovård avsedda sakkunniga inom lantbruket deltar i gårdsbesök i enlighet med verksamhetsplanerna för företagshälsovården,

3) föra och publicera statistik på grundval av uppgifterna i gårdsbesöksregistret,

4) utifrån uppgifterna i gårdsbesöksregistret sammanställa rapporter om hälsorisker i lantbruksföretagares arbetsförhållanden samt om åtgärder genom vilka riskerna kan förebyggas,

5) bidra till att företagshälsovården för lantbruksföretagare förverkligas effektivt.

Bestämmelser om finansieringen av de kostnader som uppgifterna enligt 1 mom. orsakar lantbruksföretagarnas pensionsanstalt finns i 13 § i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare.

19 d §

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt har rätt att samla in och i gårdsbesöksregistret registrera i 2 och 3 mom. nämnda uppgifter för skötseln av uppgifterna enligt 16 a §. På gårdsbesöksregistret tillämpas personuppgiftslagen (523/1999), om inte något annat bestäms i denna lag. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt är i personuppgiftslagen avsedd registeransvarig. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt har inte rätt att samla in och i gårdsbesöksregistret registrera sådana känsliga uppgifter som avses i 11 § i personuppgiftslagen.

För skötseln av de uppgifter som avses i 16 a § 1 mom. 1 och 2 punkten har lantbruksföretagarnas pensionsanstalt utan hinder av sekretessbestämmelser och övriga bestämmelser om erhållande av uppgifter rätt att av i 7 § i lagen om företagshälsovård avsedda producenter av företagshälsovårdstjänster få följande uppgifter:

1) lantbruksföretagarens namn och personbeteckning,

2) gårdsbruksenhetens produktionsinriktning,

3) datum för anslutning till företagshälsovården,

4) tidpunkten för och deltagare i planerade gårdsbesök,

5) genomförda gårdsbesök och vem som deltagit i dem.

För skötseln av de uppgifter som avses i 16 a § 1 mom. 4 punkten har lantbruksföretagarnas pensionsanstalt rätt att av i 7 § i lagen om företagshälsovård avsedda producenter av företagshälsovårdstjänster få uppgifter om centrala hälsorisker i arbetsförhållandena som observerats under gårdsbesök samt om förslag till åtgärder och om hur de genomförts, om den lantbruksföretagare som saken gäller har samtyckt till att nämnda uppgifter utlämnas. Med lantbruksföretagarens samtycke kan uppgifterna även utnyttjas vid utredning av ett ärende som gäller sådan yrkesinriktad rehabilitering av lantbruksföretagaren som avses i denna lag.

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt har rätt att få i 2 och 3 mom. avsedda uppgifter avgiftsfritt. För utlämnande av uppgifter kan en teknisk anslutning till lantbruksföretagarnas pensionsanstalts gårdsbesöksregister öppnas för producenter av företagshälsovårdstjänster.

19 e §

De uppgifter som registrerats i gårdsbesöksregistret skall utplånas inom tio år efter det gårdsbesöket gjordes.

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt har inte rätt att utlämna uppgifter som registrerats i det gårdsbesöksregister som avses i 16 a §, om inte annat bestäms någon annanstans i lag eller den vars uppgifter det är fråga om ger sitt samtycke därtill. Uppgifter som avses ovan kan utlämnas för vetenskaplig forskning på det sätt som föreskrivs i 28 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt får vidta åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter innan lagen träder i kraft.

RP 159/2004
AjUB 12/2004
RSv 146/2004

Helsingfors den 26 november 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.