1020/2004

Given i Helsingfors den 24 november 2004

Kommunikationsministeriets förordning om Banförvaltningscentralens avgifter

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan den lyder i lag 348/1994:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om Banförvaltningscentralens avgiftsbelagda prestationer och om grunderna för dessa avgifter samt om avgifter som tas ut för offentligrättsliga prestationer.

2 §
Offentligrättsliga prestationer med fasta priser

I 6 § 2 mom. lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda offentligrättsliga prestationer, för vilka Banförvaltningscentralen uppbär fasta avgifter enligt bifogad avgiftstabell, är

1) godkännande av rullande materiel och bananordningar för användning på statens bannät,

2) tillstånd för anslutning av spår för privatbana,

3) tillstånd till undantag från hälsokraven,

4) tillstånd till undantag från utbildnings- och andra behörighetskrav, samt

5) tillstånd för en plankorsning.

3 §
Offentligrättsliga prestationer som prissätts enligt självkostnadsvärdet

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer, för vilka Banförvaltningscentralen uppbär en avgift som bestäms enligt prestationens självkostnadsvärde, är

1) kontrollavgiftsverksamheten inom kollektivtrafiken,

2) typgodkännande av ny rullande materiel och nya bananordningar,

3) godkännande av ibruktagandet av ny rullande materiel och nya bananordningar för användning på statens bannät,

4) tillstånd till undantag från järnvägstrafikens säkerhetsbestämmelser,

5) beviljande eller godkännande av säkerhetsintyg,

6) trafikledning på en privat spåranläggning eller en del av den, samt

7) beslut i ett sådant rättelseyrkande som avses i 13 § lagen om driftskompatibiliteten hos det transeuropeiska järnvägssystemet (561/2002).

För prestationen i 1 mom. 1 punkten uppbärs en ersättning för de särskilda utgifter som verksamheten orsakar, vartill tilläggs kontrollverksamhetens andel av Banförvaltningscentralens förvaltningsutgifter. Avgifterna som uppbärs för de prestationer som avses i 2―7 punkterna av samma moment fastställs på basis av den tid som det tar att producera prestationen, och en fast timdebitering. Timdebiteringen enligt självkostnadsvärdet är 73 euro för den första timmen och 63 euro för varje påbörjad mertidstimme. Dessutom uppbärs eventuella expertutgifter samt resekostnader enligt statens resereglemente.

4 §
Avgiftsbelagda prestationer som prissätts på företagsekonomiska grunder

Prestationer som avses i 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten och som Banförvaltningscentralen prissätter på företagsekonomiska grunder är

1) tillstånd för korsande ledningar,

2) uthyrning av mäthjulsatser,

3) utarrendering och överlåtelse av nyttjanderätt till lokaler, byggnader, konstruktioner, markområden och bebyggda fastigheter,

4) nyttjande- eller servitutsrätt eller annan motsvarande rättighet som beviljas i fråga om jordegendom, överlåtelse av sten, grus och andra jämförbara substanser samt försäljning av virke,

5) kontroller som beställts skilt,

6) tryckalster och annan informationsmaterial,

7) fotokopior, elektroniska upptagningar och andra avskrift samt sändande av dem, samt

8) andra prestationer som Banförvaltningscentralen gör på uppdrag.

5 §
Särskilda bestämmelser

Avgifter som avses i denna förordning uppbärs också för beslut om avslag.

Avgift enligt 2 § 1 punkten behöver likväl inte tas ut för godkännande av museimateriel som används på statens bannät för användning på statens bannät, om syftet med sökandens verksamhet är att främja järnvägskulturen huvudsakligen utan att skaffa sökanden vinst eller annan omedelbar ekonomisk fördel.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005 och gäller till slutet av 2006.

För prestationer som hänför sig till ärenden som anhängiggjorts innan denna förordning träder i kraft uppbärs avgiften enligt de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 24 november 2004

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Regeringsråd
Rami Metsäpelto

Bilaga

Offentligrättsliga prestationer med fast avgift

1) Godkännande av ibrukvarande materiel och bananordningar för användning på statens bannät 73,00 euro
2) Tillstånd för anslutning av spår för privatbana 262,00 euro
3) Tillstånd till undantag från hälsokraven 148,00 euro
4) Tillstånd till undantag från utbildnings- och behörighetskraven 73,00 euro
5) Tillstånd för en plankorsning 262,00 euro

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.