1019/2004

Given i Helsingfors den 25 november 2004

Statsrådets förordning om förverkligande av rätten att få vård och om regionalt samarbete

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet föreskrivs med stöd av 49 § i folkhälsolagen av den 28 januari 1972 (66/1972) och 59 § i lagen av den 1 december 1989 om specialiserad sjukvård (1062/1989), av dessa paragrafer den förstnämnda sådan den lyder i lag 855/2004 och den sistnämnda sådan den lyder i lag 856/2004, som följer:

1 kap.

Intagning för undersökning och vård

1 §
Omedelbar kontakt med hälsovårdscentralen

I 15 b § 1 mom. i folkhälsolagen (66/1972) avsedd omedelbar kontakt med hälsovårdscentralen skall ordnas vardagar under tjänstetid så att den som tar kontakt enligt eget val antingen kan ta kontakt per telefon eller personligen besöka hälsovårdscentralen. Att kontakt tagits skall antecknas i journalhandlingarna enligt vad som bestäms i 3 §.

Med tjänstetid avses de öppettider på vardagar som hälsovårdscentralen har meddelat offentligt. Utanför tjänstetid skall ordnas jour.

2 §
Bedömning av vårdbehovet

Vid bedömningen av vårdbehovet utreds orsaken till kontakten, sjukdomens symptom och deras svårighetsgrad och hur brådskande situationen är med beaktande av de förhandsuppgifter som den som tar kontakt ger eller en remiss. Bedömning av vårdbehovet förutsätter att den yrkesutbildade personen inom hälso- och sjukvården har adekvat utbildning, arbetserfarenhet och kontakt med den verksamhetsenhet som ger vård samt tillgång till journalhandlingarna.

I samband med patientens besök på mottagningen kan den yrkesutbildade personen inom hälso- och sjukvården utgående från sin utbildning och arbetserfarenhet samt överenskommen arbetsfördelning inom verksamhetsenheten göra en bedömning av vårdbehovet på basis av de förhandsuppgifter som patienten givit och tillräckliga utredningar om patienten. Bedömningen av vårdbehovet kan även göras per telefon.

3 §
Anteckningar i journalhandlingar

Bedömningen av vårdbehovet och den vårdanvisning eller det åtgärdsförslag som en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården givit skall antecknas i journalhandlingarna. Likaså skall personlig hälso- och sjukvårdsrådgivning eller hänvisning till tjänster som ges per telefon antecknas i journalhandlingarna. Den yrkesutbildade personen inom hälso- och sjukvården skall försöka identifiera patienten och om någon annan tar kontakt för patientens räkning, denna kontaktperson. Även det sätt på vilket patienten och kontaktpersonen har identifierats skall antecknas i journalhandlingarna.

Om anteckningar i journalhandlingar gäller dessutom vad som bestäms i 12 § i lagen om patientens ställning och rättigheter (785/1992) och i social- och hälsovårdsministeriets förordning om upprättande av journalhandlingar samt om förvaring av dem och annat material som hänför sig till vård (99/2001).

4 §
Genomförande av vård

Vid beslut om att inleda vården skall patientens hälsotillstånd, funktionsförmåga och sjukdom samt dessa faktorers förutsägbara utveckling beaktas.

Om en kommun eller samkommun inte själv kan ge den vård som behövs inom de längsta tider som anges i folkhälsolagen och lagen om specialiserad sjukvård (1062/1989) skall den utan dröjsmål och inom ramen för de längsta tiderna ordna möjlighet för patienten att få behövlig vård från någon annan serviceproducent i samarbete med en annan kommun eller samkommun eller genom avtal skaffa vården från en annan serviceproducent.

5 §
Offentliggörande av väntetiderna

Verksamhetsenheterna inom hälso- och sjukvården skall offentliggöra de uppgifter om väntetider som avses i 15 b § 1 och 2 mom. i folkhälsolagen och 31 § 3 mom. i lagen om specialiserad sjukvård specialområdesvis minst varje halvår på Internet, genom ett meddelande eller på annat motsvarande sätt. Vid val av sättet att offentliggöra uppgifterna skall beaktas att offentliggörandet når en så stor del av invånarna i området som möjligt.

6 §
Offentliggörande av övervakningsuppgifterna

Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården offentliggör uppgifterna om hur rätten att få vård har genomförts. Angående uppgifter som Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården registrerar gäller vad som bestäms i lagen (556/1989) och förordningen (774/1989) om riksomfattande personregister för hälsovården.

2 kap.

Det regionala samarbetet och samordningen av tjänster inom hälso- och sjukvården

7 §
Plan för ordnande av hälso- och sjukvårdstjänster

Samkommunen för ett sjukvårdsdistrikt och kommunerna inom dess område skall tillsammans göra upp en plan för ordnande av hälso- och sjukvårdstjänster. Samkommunen svarar för att en plan görs upp varje fullmäktigeperiod. Hur genomförandet av planen har lyckats bedöms årligen i samarbete med kommunerna i området och vid behov görs ändringar i planen.

I planen för ordnande av hälso- och sjukvårdstjänster skall man åtminstone komma överens om det regionala samarbetet och hur sjukvårdsdistriktets sjukhus, hälsovårdscentraler och vid behov andra verksamhetsenheter för hälso- och sjukvården skall samordna de tjänster som de tillhandahåller. Socialvårdstjänsterna skall vid behov i samarbete med kommunernas socialsektor anpassas till den funktionella helhet som hälso- och sjukvårdstjänsterna bildar. För samordning av hälso- och sjukvårdstjänsterna skall samkommunen för ett sjukvårdsdistrikt och kommunerna inom dess område särskilt bedöma den funktionella helheten av regionens laboratorietjänster och diagnostiska avbildningsservice, medicinsk rehabilitering samt jour- och akutvårdstjänster.

I planen för ordnande av hälso- och sjukvårdstjänster skall man med kommunerna och hälsovårdscentralerna i området komma överens om ordnande av den regionala informationsförvaltningen. I planen skall i mån av möjlighet beaktas behovet av samarbete med privata serviceproducenter och socialvårdens informationsförvaltning.

8 §
Enhetliga grunder för medicinsk eller odontologisk vård

Social- och hälsovårdsministeriet styr uppgörandet av de riksomfattande enhetliga grunderna för medicinsk eller odontologisk vård. Samkommunen för ett sjukvårdsdistrikt skall tillsammans med kommunerna och hälsovårdscentralerna inom dess område följa och övervaka att enhetliga grunder för vården tillämpas inom området.

3 kap.

Ikraftträdande

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2005.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 25 november 2004

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Konsultativ tjänsteman
Riitta-Maija Jouttimäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.