1018/2004

Given i Helsingfors den 26 november 2004

Lag om ändring av 47 kap. 1 och 8 § i strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i strafflagen av den 19 december 1889 (39/1889) 47 kap. 1 § 3 mom. samt 8 § 1 mom. 4 punkten och 2 mom., sådana de lyder i lag 739/2002, som följer:

47 kap.

Om arbetsbrott

1 §
Arbetarskyddsbrott

Enstaka förseelser mot arbetarskyddsbestämmelserna som i arbetarskyddshänseende kan anses vara ringa och för vilka straff föreskrivs i 63 § i arbetarskyddslagen (738/ 2002), 23 § i lagen om företagshälsovård (1383/2001) eller 13 § i lagen om vissa tekniska anordningars överensstämmelse med gällande krav (1016/2004) betraktas dock inte som arbetarskyddsbrott.

8 §
Definitioner

I detta kapitel avses med


4) arbetarskyddsbestämmelser sådana bestämmelser om säkerhet och hälsa i arbetet som ingår i arbetarskyddslagen, lagen om företagshälsovård, lagen om vissa tekniska anordningars överensstämmelse med gällande krav eller någon annan lag om arbetarskydd eller som har utfärdats med stöd av en sådan lag och som skall iakttas i syfte att skydda andra.

Vad som i 1 och 7 § föreskrivs om arbetsgivarens och dennes företrädares ansvar skall på motsvarande sätt tillämpas också på andra som låter utföra sådant arbete som avses i 3 och 4 § i arbetarskyddslagen och på företrädare för dem samt på personer som avses i 7 § i samma lag och i 2 § i lagen om vissa tekniska anordningars överensstämmelse med gällande krav och på företrädare för dem.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

RP 135/2004
AjUB 11/2004
RSv 141/2004
Almänd enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG, ändr. 98/48/EG

Helsingfors den 26 november 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.