1017/2004

Given i Helsingfors den 26 november 2004

Lag om ändring av 4 § i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om sökande av ändring i arbetarskyddsärenden

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 16 februari 1973 om tillsynen över arbetarskyddet och om sökande av ändring i arbetarskyddsärenden (131/1973) 4 § 1 mom. 6 punkten, sådan den lyder i lag 740/2002, som följer:

4 §

Förrättare av inspektion eller undersökning äger rätt:


6) att inom en av honom utsatt skälig tid av arbetsgivaren och andra personer som ålagts att iaktta de bestämmelser som hör samman med arbetarskyddsmyndigheternas tillsyn såväl muntligt som skriftligt få behövliga uppgifter; samtDenna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

RP 135/2004
AjUB 11/2004
RSv 141/2004
Almänd enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG, ändr. 98/48/EG

Helsingfors den 26 november 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.