1016/2004

Given i Helsingfors den 26 november 2004

Lag om vissa tekniska anordningars överensstämmelse med gällande krav

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Lagens syfte

Syftet med denna lag är att säkerställa att maskiner, arbetsredskap, personlig skyddsutrustning eller andra tekniska anordningar (tekniska anordningar) överensstämmer med gällande krav och inte orsakar risk för olycksfall eller men för hälsan i sådan användning som tillverkaren avser. Syftet med lagen är också att säkerställa att tekniska anordningar som planerats, tillverkats och utrustats på behörigt sätt utan hinder kan släppas ut på marknaden eller överlåtas för användning.

2 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på tillverkare, importörer, säljare och andra personer som i väsentlig omfattning i Finland på marknaden släpper ut tekniska anordningar avsedda för arbetsbruk eller överlåter sådana för användning.

I fråga om en arbetsgivares förpliktelser i anslutning till anskaffning, säker användning och besiktning av tekniska anordningar föreskrivs särskilt.

3 §
Förhållande till annan lagstiftning

Om det i någon annan lag finns från denna lag avvikande bestämmelser om utsläppande av tekniska anordningar på marknaden eller överlåtande av sådana för användning, tillämpas de i stället för denna lag.

4 §
Tillverkarens allmänna ombesörjningsskyldighet

Tillverkaren skall planera och tillverka en teknisk anordning så att den till sin konstruktion, utrustning och andra egenskaper lämpar sig för den avsedda användningen och i sådan användning inte orsakar risk för olycksfall eller men för hälsan. Om risken för olycksfall eller men för hälsan inte annars kan elimineras i tillräcklig utsträckning, skall ändamålsenliga skyddsåtgärder vidtas i tillverkningen. Effektiva varningar skall utfärdas om risker och men. Personlig skyddsutrustning skall vara effektiv med tanke på de risker som den skall skydda mot.

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om

1) hälso- och säkerhetskrav i anslutning till planeringen och konstruktionen av maskiner samt om manöversystem, avvärjandet av mekaniska risker och andra risker samt skyddsutrustningars och säkerhetsanordningars egenskaper,

2) krav i fråga om planeringen och konstruktionen av personlig skyddsutrustning samt skyddsutrustningars ofarlighet och skyddsegenskaper, samt

3) hälso- och säkerhetskrav i anslutning till planeringen och konstruktionen av andra tekniska anordningar är de som avses i 1 eller 2 punkten.

5 §
Påvisande av överensstämmelse

Tillverkaren skall på det sätt som en teknisk anordnings egenskaper förutsätter

1) på ett tillförlitligt sätt visa att den tekniska anordningen överensstämmer med kraven; farliga tekniska anordningar och annan personlig skyddsutrustning än sådan enkel skyddsutrustning som är avsedd att skydda mot mindre risker skall typgranskas eller certifieras av en sakkunniginrättning för påvisande av överensstämmelse,

2) samla teknisk dokumentation med tanke på påvisandet och kontrollen av överensstämmelsen,

3) sammanställa bruksanvisningar och andra anvisningar som skall levereras med anordningen, samt

4) förse den tekniska anordningen med ett märke varav framgår att den överensstämmer med kraven och, ifall anordningen inte i övrigt uppenbart kan identifieras, med nödvändig identifikationsmärkning.

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om de tekniska anordningar som skall typgranskas eller på annat sätt certifieras för påvisande av överensstämmelse och om förfarandet i anslutning härtill samt om innehållet i de anvisningar som levereras med anordningen och om märkningen av anordningen.

6 §
Beaktande av farliga ämnen

Då ett farligt ämne ingår som permanent del av en teknisk anordning skall tillverkaren förse anordningen med ämnets namn och ett märke om hur farligt ämnet är i användning och i olyckssituationer. Med anordningen skall levereras adekvata bruksanvisningar och säkerhetsföreskrifter i fråga om det farliga ämnet.

7 §
Skyldigheter för importörer till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Om tillverkaren inte har fullgjort den skyldighet som anges i 4―6 §, ankommer skyldigheten på en sådan annan person som för första gången i eget namn släpper ut den tekniska anordningen på marknaden eller överlåter den för användning inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

8 §
Förutsatt överensstämmelse

En teknisk anordning anses överensstämma med de krav som ställs på den, om tillverkaren har avgett en giltig försäkran om överensstämmelse och märkt anordningen eller om det i övrigt kunnat visas att anordningen överensstämmer med kraven på det sätt som föreskrivs i 5 §.

Om tillsynsmyndigheten visar att en teknisk anordning i användning inte överensstämmer med kraven eller är farlig, kan dess förekomst på marknaden hindras eller begränsas i enlighet med vad som bestäms särskilt.

9 §
Skyldigheter för den som vidareöverlåter en teknisk anordning

Den som vidareöverlåter en teknisk anordning som släppts ut på marknaden skall säkerställa att anordningen med tanke på säkerheten överensstämmer med kraven på samma sätt som när den släpptes ut på marknaden. Det skall dessutom säkerställas att adekvata finsk- och svenskspråkiga anvisningar följer med anordningen.

10 §
Tekniska anordningar som tagits i bruk

Vad som bestäms i 8 och 9 § gäller i tillämpliga delar också försäljning, uthyrning och annan överlåtelse av tekniska anordningar som tagits i bruk.

Om en teknisk anordning ändras på ett sätt som strider mot användningsändamålet eller i övrigt väsentligt inverkar på säkerheten, behandlas den som en ny anordning på vilken 4 och 5 § skall tillämpas.

11 §
Utställning

En teknisk anordning får ställas ut även om den inte uppfyller de krav som ställs i denna lag, förutsatt att det med tydlig märkning framgår att anordningen inte överensstämmer med kraven och att den inte får överlåtas eller tas i bruk innan den uppfyller kraven. Det skall dessutom ses till att en anordning som ställts ut inte orsakar fara.

12 §
Tillsyn

Arbetarskyddsmyndigheterna utövar tillsyn över efterlevnaden av denna lag i enlighet med vad som föreskrivs i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om sökande av ändring i arbetarskyddsärenden (131/1973).

I fråga om överensstämmelsen samt kontrollen när det gäller tekniska anordningar som är avsedda att användas för, eller i väsentlig omfattning används för, enskild konsumtion bestäms i lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet (75/2004).

13 §
Straffbestämmelse

En tillverkare eller överlåtare som uppsåtligen eller av oaktsamhet försummar en skyldighet som han åläggs i denna lag skall, om inte strängare straff för gärningen bestäms någon annanstans i lag, för förseelse i fråga om anordningars säkerhet dömas till böter.

Angående straff för arbetarskyddsbrott bestäms i 47 kap. 1 § i strafflagen (39/1889).

14 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

Genom denna lag upphävs 68 § 3 mom. i arbetarskyddslagen av den 23 augusti 2002 (738/2002).

RP 135/2004
AjUB 11/2004
RSv 141/2004
Almänd enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG, ändr. 98/48/EG

Helsingfors den 26 november 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.