1015/2004

Given i Helsingfors den 26 november 2004

Lag om ändring av 3 och 9 § i lagen om kyrkans centralfond

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 5 december 1941 om kyrkans centralfond (895/1941) 3 § 2 punkten samt 9 § 1 och 2 mom., sådana de lyder, 3 § 2 punkten i lag 1003/1987 samt 9 § 1 och 2 mom. i lag 1249/2001, som följer:

3 §

Centralfondens inkomster utgöras av:


2) de avgifter som församlingarna skall betala enligt 22 kap. 8 § i kyrkolagen;


9 §

Komplettering av skatteintäkterna beviljas en församling när summan av församlingens kalkylerade kyrkoskatt och den samfundsskatt som har debiterats beräknad per närvarande medlem underskrider en utjämningsgräns som bestäms enligt kommunens invånartäthet och som i enlighet med vad kyrkostyrelsen närmare bestämmer är 65―80 procent av den genomsnittliga summan av den kalkylerade kyrkoskatten och den samfundsskatt som har debiterats beräknad per närvarande medlem i samtliga församlingar.

Kompletteringen av skatteintäkterna utgör skillnaden mellan utjämningsgränsen och summan av den kalkylerade kyrkoskatten och den samfundsskatt som har debiterats beräknad per närvarande medlem i församlingen, multiplicerad med församlingarnas vägda genomsnittliga inkomstskattesats och antalet närvarande medlemmar i församlingen vid utgången av det år under vilket de inkomster influtit som beskattningen hänför sig till. Om församlingens inkomstskattesats understiger den vägda genomsnittliga inkomstskattesatsen för samtliga församlingar, skall dock som församlingens kalkylerade kyrkoskatt användas den kyrkoskatt som har debiterats.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

RP 191/2004
FiUB 21/2004
RSv 144/2004

Helsingfors den 26 november 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Kulturminister
Tanja Karpela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.