1004/2004

Given i Helsingfors den 24 november 2004

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om Fordonsförvaltningscentralens avgifter

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

ändras i kommunikationsministeriets förordning av den 3 december 2003 om Fordonsförvaltningscentralens avgifter (1021/2003) 2 § och 4 § 1 mom. samt

fogas till bilagan till förordningen en ny 13 och en ny 14 punkt som följer:

2 §
Offentligrättsliga prestationer med fasta avgifter till själkostnadsvärde

För följande prestationer uppbär Fordonsförvaltningscentralen en i bilagan till denna förordning fastställd avgift enligt prestationens självkostnadsvärde:

1) typgodkännande av fordon, komponenter, system och separata tekniska enheter,

2) fordonstekniska utlåtanden, tillstånd och andra godkännanden än sådana som avses i 1 punkten,

3) prestationer i anslutning till handel med samt installation och reparation av trafikförnödenheter,

4) bilinteckningsprestationer,

5) fordonsregisteringsprestationer,

6) körkortsprestationer,

7) prestationer och beslut som hänför sig till förarundervisningen och förarexamina,

8) prestationer och beslut som hänför sig till utbildningen för körtillstånd och körtillstånd för transport av farliga ämnen samt prestationer och beslut som hänför sig till säkerhetsrådgivarexamen,

9) intyg,

10) prestationer som hänför sig till utbildning för besiktningsverksamhet,

11) koncessioner för besiktning,

12) handlingar,

13) färdskrivarkort,

14) internationella transporttillstånd.

4 §
Offentligrättsliga prestationer med fasta avgifter som avviker från självkostnadsvärdet

För följande prestationer uppbär Fordonsförvaltningscentralen en fast avgift som är lägre än självkostnadsvärdet:

1) inspektion vid inledande av besiktningsverksamhet enligt koncession 200 euro,

2) avgörande av rättelseyrkande som gäller beslut av koncessionsinnehavare, den som håller förarexamen eller den som håller körtillståndsprov 42 euro,

3) beviljande av undantag från de hälsokrav som gäller körkortstillstånd eller yrkeskörtillstånd för personbil 25 euro,

4) muntligt teoriprov av hälsoskäl, 14,50 euro,

5) förhandsavgörande enligt 48 § i fordonsskattelagen (1281/2003) 84 euro,

6) förhandsavgörande enligt 19 § i bränsleavgiftslagen (1280/2003) 84 euro,

7) förhandsavgörande enligt 67 § i bilskattelagen (1482/1994) 84 euro,

8) undantag från ålderskravet gällande körrätt eller yrkeskörtillstånd 50 euro.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

Helsingfors den 24 november 2004

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Trafikråd
Kari Saari

Bilaga

A V G I F T S T A B E L L
2 § I AVGIFTSFÖRORDNINGEN

13. Färdskrivarkort
13.1 Förarkort 103 euro
13.2 Företagskort 103 euro
13.3 Verkstadskort 103 euro
13.4 Kontrollkort 103 euro
14. Internationella transporttillstånd
14.1. Internationella transporttillstånd 20 euro

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.