997/2004

Given i Helsingfors den 25 november 2004

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om rättshjälp

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 23 maj 2002 om rättshjälp (388/2002) 2 § 2 mom., 17 § och 19 § som följer:

2 §

Om det i sökandens hushåll bor barn om vilka sökanden har vårdnaden, avdras från inkomsterna 250 euro per barn. Vid beräkning av vårdnadshavarens disponibla medel beaktas underhållsbidrag, underhållsstöd, familjepension, barnbidrag och hemvårdsstöd som inkomster. Har ett barn regelbundna inkomster, som räcker för det egna underhållet, görs inget avdrag för barnet i fråga. Avdrag kan göras även för ett barn som fyllt 18 år, som sökanden faktiskt försörjer.


17 §

När ansökan om rättshjälp avser en bouppteckning, beaktas vid beräkning av sökandens tilläggssjälvrisk även den avlidnes tillgångar innan skulderna har täckts. I ett ärende som gäller bouppteckning av ett medellöst bo kan statskontoret eller någon annan bouppteckningsskyldig av särskilda skäl beviljas kostnadsfri rättshjälp.

19 §

Översändande myndigheter enligt Rådets direktiv 2003/8/EG om förbättring av möjligheterna till rättslig prövning i gränsöverskridande tvister genom fastställande av gemensamma minimiregler för rättshjälp i sådana tvister är rättshjälpsbyråerna. När det gäller familjerättsliga ärenden kan även justitieministeriet vara översändande myndighet. Mottagande myndighet enligt det ovan nämnda direktivet är Helsingfors rättshjälpsbyrå.

En ansökan om rättshjälp och dess bilagor kan inlämnas till mottagande myndighet enligt 1 mom. även på engelska.


Denna förordning träder i kraft den 30 november 2004.

Helsingfors den 25 november 2004

Justitieminister
Johannes Koskinen

Regeringssekreterare
Merja Muilu

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.