989/2004

Given i Helsingfors den 18 november 2004

Statsrådets kanslis förordning om ändring av arbetsordningen för statsrådets kansli

I enlighet med statsrådets kanslis beslut

upphävs i arbetsordningen av den 28 oktober 2003 för statsrådets kansli (893/2003) 12 § 1 mom. 10 punkten,

ändras 2 § 1 mom., 12 § 1 mom. 9 punkten och 2 mom., 20 § 1 mom., 28 § 1 punkten, 29 §, 30 § 11 punkten och 34 §,

av dem 2 § 1 mom. och delvis ändrad 34 § sådana de lyder i förordning 382/2004, som följer:

2 §

Statssekreteraren leder och övervakar i egenskap av statsministerns närmaste medhjälpare kansliets verksamhet. Direkt under statssekreteraren lyder i funktionellt hänseende det sakkunnigsekretariat för den politiska ledningen som finns vid förvaltnings- och utvecklingsenheten, statsrådets informationsenhet och statsrådets EU-sekretariat samt statsrådets beredskapsenhet till den del fråga är om säkerhetstjänsten för statsrådet och statsrådets medlemmar samt statsrådets kansli och justitiekanslersämbetet samt om lägesbilden.


12 §

Förvaltnings- och utvecklingsenheten handlägger ärenden som gäller


9) allmän förvaltning och representation i domstolar och andra myndigheter.

Ett eget ansvarsområde inom enheten utgör sakkunnigsekretariatet för den politiska ledningen, vars förman är en tjänsteman som förordnats till uppgiften. Ansvarsområdet omfattar ärenden som gäller

1) sekretariatuppgifter för ekonomiska rådet,

2) uppföljning av genomförandet av regeringsprogrammet,

3) långsiktiga redogörelser gällande framtiden och kontakter i anslutning till utarbetandet av dem, samt

4) tidsbundna planerings- och utredningsuppdrag som inte hör till något annat ministeriums ansvarsområde.


20 §

Förvaltnings- och utvecklingsenheten för en förteckning över semestrar och annan frånvaro, och var och en skall tillställa ansvarsområdet av förmannen godkända anmälningar om semester och frånvaro.


28 §

Utöver vad som annars har bestämts avgör statsministern ärenden som gäller

1) utnämning av tjänstemän vilkas lön betalas enligt minst kravnivå 15,


29 §

En tjänsteman som arbetar som translator och vars lön betalas enligt högst kravnivå 14 utnämns av chefen för statsrådets translatorsbyrå.

Andra tjänstemän än de som avses i 1 mom. och vilkas lön betalas enligt högst kravnivå 14 utnämns av understatssekreteraren.

30 §

Utöver vad som i övrigt har bestämts i denna arbetsordning avgör understatssekreteraren ärenden som gäller


11) preciserande tjänstekollektivavtal och sådana anställningsvillkor för tjänstemän vid statsrådets kansli som avgörs av kansliet med stöd av dessa avtal.

34 §

Verksamhetsenheternas förmän avgör ärenden som gäller verksamheten vid den egna enheten.

Ärenden i vilka det krävs ett skriftligt förvaltningsbeslut avgörs dock av verksamhetsenhetens förman endast i det fall att förmannen uttryckligen har getts rätt därtill i denna arbetsordning.

Användningen av anslag som genom beslut av understatssekreteraren anvisats en verksamhetsenhet eller ett ansvarsområde avgörs av verksamhetsenhetens förman, förmannen för ansvarsområdet eller någon annan därtill förordnad person. Hit hör också beställningar och leveransavtal. Verksamhetsenhetens förman godkänner i övrigt enhetens utgifter och inkomster.

Uppgifter om sådana offentliga myndighetshandlingar som avses i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet ger den som handlägger ärendet. Beslut som gäller överlåtande av en sekretessbelagd eller annan myndighetshandling fattas av verksamhetsenhetens förman.


Denna förordning träder i kraft den 1 december 2004.

Helsingfors den 18 november 2004

Statsminister
Matti Vanhanen

Överinspektör
Kari Peltonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.