986/2004

Given i Helsingfors den 19 november 2004

Lag om ändring av lagen om underhållstrygghet

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 1 § i lagen av den 7 augusti 1998 om underhållstrygghet (671/1998) ett nytt 3 mom., till 3 § nya 3―5 mom. samt till lagen nya 4 a och 26 a § som följer:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Lagens syfte och tillämpningsområde

Vad som i denna paragraf föreskrivs om ett i Finland bosatt barn tillämpas inte om barnet har rätt till underhållstöd från Finland på grundval av rådets förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjer flyttar inom gemenskapen, nedan förordningen om social trygghet.

3 §
Verkställighet

Om ett barn på grundval av förordningen om social trygghet har rätt att få underhållsstöd från Finland men barnets hemkommun inte är i Finland, sköts utbetalningen av underhållsstödet och vidtas de kommunala åtgärderna i anslutning till indrivningen av underhållsbidrag av det kommunala organ som förbundit sig därtill i ett uppdragsavtal enligt 2 § 2 mom. i kommunallagen (365/1995) som organet har ingått med social- och hälsovårdsministeriet.

Genom uppdragsavtal kan dessutom fastställas att kommunen skall ge andra kommuner information som har samband med förordningen om social trygghet.

I det uppdragsavtal som avses i 3 och 4 mom. skall åtminstone fastställas det ersättningsbelopp som staten skall betala med iakttagande av de grunder som anges i 4 a § samt avtalas om hur betalningen skall ske, om avtalets giltighetstid samt om uppsägning av avtalet. Tvister som hänför sig till avtalet behandlas som förvaltningstvistemål i förvaltningsdomstolen i enlighet med vad som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

4 a §
Ersättande av kostnader i vissa situationer

På grundval av 3 § 3 mom. betalar staten full ersättning till kommuner som ingått uppdragsavtal för de kostnader som betalningen av underhållsstöd orsakar. På de grunder som fastställts i uppdragsavtalen betalar staten dessutom ersättning för de personal- och förvaltningskostnader som skötseln av de uppgifter som avses i 3 § 3 och 4 mom. orsakar kommunerna.

Kommuner som ingått uppdragsavtal skall årligen meddela staten det sammanlagda beloppet av underhållsstöd som betalats ut i enlighet med förordningen om social trygghet samt det sammanlagda beloppet av underhållsbidrag som hänför sig till avtalstiden för stöden och som kommunen har kunnat driva in hos de underhållsskyldiga som ersättning för underhållsstödet. Meddelandet skall ges före utgången av januari följande år. Staten skall utgående från meddelandet betala kommunen ett belopp som motsvarar skillnaden mellan de stöd som betalats ut och de medel som drivits in hos de underhållsskyldiga.

Närmare bestämmelser om ersättande av kostnader kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

26 a §
Folkpensionsanstaltens rätt till uppgifter

Folkpensionsanstalten och besvärsinstanserna har på begäran och utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar i fråga om erhållande av uppgifter rätt att av det kommunala organet få de uppgifter som hänför sig till utbetalandet av underhållsstöd och som är nödvändiga med tanke på den samordning av förmåner som avses i förordningen om social trygghet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 162/2004
ShUB 22/2004
RSv 137/2004

Helsingfors den 19 november 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.