984/2004

Given i Helsingfors den 19 november 2004

Lag om ändring av lagen om rehabilitering för personer som tjänstgjort i vissa uppdrag under Finlands krig

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 28 november 1997 om rehabilitering för personer som tjänstgjort i vissa uppdrag under Finlands krig (1039/1997) 1 § 1 och 2 mom., rubriken för 2 § och 9 §, samt

fogas till 2 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1025/1999, ett nytt 3 mom. som följer:

1 §
Lagens tillämpningsområde

Den som har tjänstgjort i vissa uppdrag under krigen 1939―1945 eller därefter i uppgifter som har samband med dem och den som har utsatts för Sovjetunionens partisananfall kan få rehabilitering i enlighet med bestämmelserna i denna lag.

Rehabilitering kan ges den

1) som skulle ha tilldelats frontmannatecken som avses i förordningen om frontmannatecken (772/1969), fronttjänsttecken som avses i förordningen om fronttjänsttecken (554/1978) eller fronttecken som avses i förordningen om fronttecken (256/1988), om han eller hon hade ansökt om det inom den i respektive förordning utsatta tiden,

2) som under krigen 1939―1945 har varit utländsk frivillig och deltagit i de egentliga krigshandlingarna inom finska försvarsmaktens trupper och är bosatt i Finland eller inom det forna Sovjetunionens område,

3) som underställd försvarsmakten åren 1939―1945 har deltagit i röjningen av sjöminor eller i desarmeringen av röjningshinder i sjöstridskrafternas fartygsenheter eller i röjningen av landminor i norra Finland,

4) som under krigen 1939―1945 har verkat i sjukvårdsuppgifter på försvarsmaktens vårdplatser,

5) som under krigen 1939―1945 med stöd av värnpliktslagen (219/1932) beordrats till tjänstgöring vid någon av försvarsmaktens skolningscentraler,

6) som under krigen 1939―1945 har deltagit i evakueringen av boskap i sådana uppgifter som avses i förordningen om fronttjänsttecken och som inte är berättigad till rehabilitering med stöd av 1 punkten,

7) som har fått statlig ersättning med stöd av lagen om statlig ersättning till vissa personer som utsattes för Sovjetunionens partisananfall (697/2003), och

8) som skulle ha varit berättigad till sådan ersättning som avses i 7 punkten, om han eller hon hade ansökt om ersättning inom den tid som utsatts i nämnda lag.


2 §
Intyg om grunden

För att få rehabilitering skall en person som avses i 1 § 2 mom. 6 punkten på ett tillförlitligt sätt visa att han eller hon har deltagit i uppgifterna i fråga. I lagen om statlig ersättning till vissa personer som utsattes för Sovjetunionens partisananfall bestäms om den utredning som skall läggas fram för att rehabilitering skall beviljas med stöd av 1 § 2 mom. 8 punkten. För att rehabilitering skall beviljas skall den utredning som avses i detta moment tillställas Statskontoret senast den 31 december 2006.

9 §
Ändringssökande

I beslut som Krigsarkivet fattat med stöd av 2 § får ändring sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). I beslut som Statskontoret fattat med stöd av 2, 6 eller 7 § får ändring sökas genom besvär hos försäkringsdomstolen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2004
ShUB 21/2004
RSv 130/2004

Helsingfors den 19 november 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.