972/2004

Given i Helsingfors den 19 november 2004

Lag om ändring av rättshjälpslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i rättshjälpslagen av den 5 april 2002 (257/2002) 2 § 1 mom. och 4 § 4 mom. samt

fogas till 3 § ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., till 4 § ett nytt 5 mom. och till lagen en ny 28 a § som följer:

2 §
Vem som har rätt till rättshjälp

Rättshjälp beviljas personer med hemkommun i Finland samt personer som har hemvist eller är bosatta i någon annan av Europeiska unionens medlemsstater eller i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.


3 §
De ekonomiska förutsättningarna för rätts- hjälp

En sökande beviljas rättshjälp utan hinder av de gränsvärden som gäller för disponibla medel, om sökanden visar att han eller hon inte kan svara för kostnaderna för behandlingen av ärendet på grund av att levnadskostnaderna är högre än i Finland i den medlemsstat inom Europeiska unionen eller i den stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet där den sökande har hemvist eller är bosatt.


4 §
Förmåner som ingår i rättshjälp

Beviljandet av rättshjälp befriar dessutom mottagaren av förmånen från skyldigheten att till staten betala utsökningsavgifter som föranleds av verkställigheten av en dom eller ett beslut och kostnader som skall tas ut i förskott. Alla nödvändiga verkställighetskostnader betalas av statens medel, om de inte kan drivas in hos motparten.

Beviljandet av rättshjälp i en av Europeiska unionens medlemsstater eller i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet medför så som anges i 4 mom. befrielse från utsökningsavgifter och kostnader, om domen verkställs i Finland.

28 a §
Översändande av ansökningar om rättshjälp mellan medlemsstater i Europeiska unionen

Rättshjälpsbyråerna kan vara sådana översändande och mottagande myndigheter som avses i rådets direktiv 2003/8/EG om förbättring av möjligheterna till rättslig prövning i gränsöverskridande tvister genom fastställande av gemensamma minimiregler för rättshjälp i sådana tvister. Genom förordning av statsrådet anges vilka rättshjälpsbyråer som skall ha hand om dessa uppgifter. Också justitieministeriet är en i direktivet avsedd översändande myndighet i ärenden som närmare anges genom förordning av statsrådet.

En översändande myndighet som avses i 1 mom. skall kostnadsfritt bistå den som ansöker om rättshjälp i att få fram alla de kompletterande handlingar som är nödvändiga för att ansökan om rättshjälp skall kunna prövas samt översättningar av ansökan och kompletterande handlingar. Kostnaderna för översättning betalas av statens medel.

Den översändande myndigheten skall översända ansökan till den behöriga mottagande myndigheten i den andra medlemsstaten senast 15 dagar efter det att myndigheten har mottagit en vederbörligen gjord ansökan och kompletterande handlingar samt vid behov översättningar av dem. Den översändande myndigheten får dock vägra översända en ansökan som är uppenbart ogrundad eller faller utanför tillämpningsområdet för direktivet enligt 1 mom.

Statsrådet kan genom förordning utfärda närmare bestämmelser om förfarandet vid översändande och mottagande av ansökningar om rättshjälp enligt denna paragraf. Genom förordning av statsrådet bestäms också på vilka andra språk än finska eller svenska en ansökan om rättshjälp kan lämnas in till en sådan mottagande myndighet som avses i 1 mom.


Denna lag träder i kraft den 30 november 2004.

RP 180/2004
LaUB 9/2004
RSv 151/2004
Rådets direktiv 2003/8/EG (32003L0008); EGT nr L 26, 31.1.2003, s. 41

Helsingfors den 19 november 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.