970/2004

Given i Helsingfors den 12 november 2004

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om referenskvantiteter för direktförsäljning

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 11 § i lagen av den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994), sådan denna paragraf lyder i lag 273/2003, samt 13 § i lagen av den 17 mars 1995 om genomförande av Europeiska gemenskapens kvotsystem för mjölk och mjölkprodukter (355/1995):

1 §
Tillämpningsområde

Genom denna förordning verkställs rådets förordning (EG) nr 1788/2003 om införande av en avgift inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter, nedan rådets förordning, till den del den gäller i artikel 5 punkt g i rådets förordning definierad direktförsäljning.

2 §
Referenskvantitet för direktförsäljning

Referenskvantiteten för direktförsäljning är den kvantitet, uttryckt i liter, som producenten under en tolvmånadersperiod, nedan produktionsperiod, som börjar den 1 april respektive år har rätt att, utan någon avgift för överskridna kvantiteter, sälja eller överföra i form av mjölk direkt till konsumenten eller i form av andra mjölkprodukter.

3 §
Ansökan om referenskvantiteter för direktförsäljning

Ansökan om referenskvantitet för direktförsäljning görs hos arbetskrafts- och näringscentralen. En och samma producent kan beviljas endast en referenskvantitet för direktförsäljning. Referenskvantiteterna är individuella både för lägenheter och för producenter. Ansökan om köp av referenskvantiteter kan göras två gånger under en produktionsperiod. Ansökningstiderna går ut i slutet av april och oktober. Ansökan skall göras på en blankett som jord- och skogsbruksministeriet fastställt, och till den skall fogas de utredningar som nämns i blanketten.

4 §
Nationell reserv

Jord- och skogsbruksministeriet administrerar den nationella reserven för referenskvantiteter för direktförsäljning. Ministeriet fördelar de referenskvantiteter för direktförsäljning som ingår i reserven och som inte förvärvats i enlighet med 7 § bland arbetskrafts- och näringscentralerna att fördelas vidare på de grunder som ministeriet bestämmer. För de referenskvantiteter som beviljas ur reserven tas hos producenterna ut en avgift som ministeriet föreskriver.

En producent som har upphört med direktförsäljningen och vars referenskvantitet har tillförts reserven har rätt att återuppta direktförsäljningen inom två år från ingången av den produktionsperiod under vilken referenskvantiteten har tillförts reserven.

5 §
Överföring och omställning av referenskvantiteter för direktförsäljning

Arbetskrafts- och näringscentralen fastställer sammanslagningar, överföringar och omställningar av referenskvantiteter för direktförsäljning. När referenskvantiteter sammanslås och överförs skall 2―6 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om överföring av referenskvantiteter för leveranser av helmjölk (206/2004) iakttas i tillämpliga delar.

Om en ansökan om sammanslagning eller överföring av referenskvantiteter gäller en produktionsperiod som redan inletts, skall ansökan tillställas arbetskrafts- och näringscentralen före utgången av den oktober månad som föregår produktionsperiodens utgång.

Ansökan om temporär och slutlig omställning som avses i artikel 6.2 i rådets förordning skall göras före utgången av den oktober månad som föregår produktionsperiodens utgång.

6 §
Administrativ handel med referenskvantiteter för direktförsäljning

Köp och försäljning av referenskvantiteter för direktförsäljning utan att gårdsbruksenheten eller mer än två tredjedelar av dess åkrar samtidigt överlåts sker genom arbetskrafts- och näringscentralernas förmedling för statens räkning. Inköps- och försäljningspriset är 8,4094 cent per liter. På försäljningspriset tillkommer mervärdesskatt. På inköpspriset tillkommer mervärdesskatt, om säljaren har antecknats i registret över mervärdesskattskyldiga.

7 §
Köp av referenskvantiteter av producenterna för administrativ försäljning

Arbetskrafts- och näringscentralen köper de referenskvantiteter för direktförsäljning som kommer till försäljning inom dess verksamhetsområde. En del av referenskvantiteter som köps skall vara minst 1 000. Ett försäljningserbjudande är bindande och kan återtas endast av särskilda skäl.

Arbetskrafts- och näringscentralen betalar in köpesumman på angivet konto i det penninginstitut som säljaren uppgett. Betalningen till producenten sker senast två månader från det att referenskvantiteten har sålts vidare.

Som referenskvantitet för direktförsäljning fastställs skillnaden mellan den tidigare referenskvantiteten och den del därav som lägenheten avstått från, dock så att referenskvantiteter som understiger 1 000 liter inte fastställs. En referenskvantitet eller en del därav som sålts till staten innehas av säljaren till utgången av den produktionsperiod under vilken försäljningserbjudandet har lämnats till arbetskrafts- och näringscentralen.

8 §
Försäljning av referenskvantiteter för direktförsäljning till producenterna inom den administrativa handeln med referenskvantiteter

Arbetskrafts- och näringscentralen säljer de referenskvantiteter för direktförsäljning som i enlighet med 7 § köpts för statens räkning till producenterna inom sitt verksamhetsområde. Referenskvantiteter som understiger 1 000 liter säljs inte. Av köparen tas en förskottsbetalning ut. Betalningen skall erläggas inom 30 dagar från det att köparen fått kännedom om försäljningsbeslutet. Beslutet förfaller om betalningen inte erläggs inom den givna tidsfristen.

9 §
Fördelning vid administrativ försäljning av referenskvantiteter för direktförsäljning

Om efterfrågan på referenskvantiteter för direktförsäljning inom en arbetskrafts- och näringscentrals område överstiger utbudet av referenskvantiteter, skall centralen sälja de referenskvantiteter som den har köpt till producenterna inom sitt verksamhetsområde och i tillämpliga delar iaktta grunderna i 10 § i den ministerieförordning som nämns i 5 §. De nämnda referenskvantiteterna kan under de tre följande produktionsperioderna inte omvandlas till referenskvantiteter för mejerileveranser.

10 §
Krav i fråga om åkerareal

När referenskvantiteter överförs eller sammanslås enligt 5 § eller när nya referenskvantiteter säljs enligt 8 § är en förutsättning att producenten innehar minst en hektar åker per 12 000 liter referenskvantitet.

Om från gårdsbruksenheten har utarrenderats eller frivilligt sålts åker efter fastställandet av referenskvantiteten och om den åker som gårdsbruksenheten innehar efter överlåtelsen understiger den areal som nämns i 1 mom., skall arbetskrafts- och näringscentralen sänka gårdsbruksenhetens referenskvantitet så att den motsvarar den minskade åkerarealen. Skillnaden mellan referenskvantiteterna överförs till den nationella reserven utan ersättning.

11 §
Anmälan som producenten gör

Efter att den produktionsperiod som avses i 2 § har gått ut, dock innan den 15 maj infaller nästa gång, skall producenten på en av jord- och skogsbruksministeriet fastställd blankett lämna arbetskrafts- och näringscentralen ett produktspecifikt sammandrag av all sin direktförsäljning under den aktuella produktionsperioden.

12 §
Register

I syfte att följa och övervaka de referenskvantiteter för direktförsäljning som avses i denna förordning förs ett register av jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral. Arbetskrafts- och näringscentralerna skall till registret anmäla fastställandet av nya referenskvantiteter och förändringar i de fastställda referenskvantiteterna samt de i 11 § avsedda uppgifter som producenten lämnat.

13 §
Utjämning

Om producenternas individuella referenskvantiteter per lägenhet för direktförsäljning överskrids, skall en utjämning ske på nationell nivå på grundval av den mängd med vilken varje producents referenskvantitet har överskridits. Om en referenskvantitet inte har fastställts för producenten eller om den har överförts på en annan producent eller tillförts den nationella reserven och producenten ändå idkar direktförsäljning, anses producentens referenskvantitet vara lika med noll och medges producenten inte utjämning enligt denna paragraf. Bestämmelsen i föregående mening gäller också producenter som inte iakttar den tidsfrist som anges i 11 §.

14 §
Behörig myndighet

Den arbetskrafts- och näringscentral inom vars verksamhetsområde driftscentrumet för en producents gårdsbruksenhet är beläget köper, säljer, överför, sammanslår, sänker och återtar referenskvantiteterna för direktförsäljning samt tar ut avgiften för överskridna kvantiteter.

På Åland sköter länsstyrelsen i landskapet de uppgifter som arbetskrafts- och näringscentralen har enligt denna förordning.

15 §
Övervakning och straff

Bestämmelser om övervakning och straff finns i 2 kap. i lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994).

16 §
Ändringssökande

Bestämmelser om sökande av ändring i beslut av en arbetskrafts- och näringscentral och av länsstyrelsen på Åland finns i 11 § i lagen om genomförande av Europeiska gemenskapens kvotsystem för mjölk och mjölkprodukter (355/1995).

17 §
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 17 november 2004 och gäller till och med den 31 mars 2008.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets beslut av den 22 juni 1995 om referenskvantiteter för direktförsäljning av mjölk och mjölkprodukter (894/1995). Arbetskrafts- och näringscentralen fastställer utan särskild ansökan de med stöd av det nämnda beslutet fastställda temporära referenskvantiteterna som permanenta referenskvantiteter.

Helsingfors den 12 november 2004

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Äldre regeringssekreterare
Heikki Koponen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.