963/2004

Given i Helsingfors den 12 november 2004

Lag om ändring av lagen om statens pensionsfond

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 29 december 1989 om statens pensionsfond (1372/1989) 3 § 4 mom., sådant det lyder i lag 562/1998, samt

ändras 2 § 1 mom. och 5 § 1 och 2 mom., sådana de lyder, 2 § 1 mom. i lag 884/2000 och 5 § 1 och 2 mom. i lag 1231/1999, som följer:

2 §

Statens pensionsfond är en fond som står utanför statsbudgeten och under finansministeriets tillsyn. Finansministeriets skall utöva tillsyn över fondens ekonomi och verksamhet. Finansministeriet har rätt att av fonden få behövliga uppgifter och utredningar. Fondens medel förvaltas av fonden och är i dess namn. Utgifterna för fondens verksamhet betalas av fondens medel.


5 §

Ur fonden överförs årligen till statsbudgeten ett belopp som utgör 40 procent av de årliga utgifterna för pensioner som grundar sig på anställning som omfattas av statens pensionssystem. Efter det att fonden vuxit till sitt fulla belopp besluts årligen i statsbudgeten om beloppet av överföringen från fonden till statsbudgeten.

Fonden har vuxit till sitt fulla belopp i slutet av det finansår under vilket de fonderade medlen uppnått ett belopp som utgör 25 procent av pensionsansvaret för pensioner som grundar sig på anställning som omfattas av statens pensionssystem. Närmare bestämmelser om användningen av fondens medel efter det att fonderingsmålet uppnåtts utfärdas särskilt.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 153/2004
FiUB 19/2004
RSv 135/2004

Helsingfors den 12 november 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.