941/2004

Given i Helsingfors den 29 oktober 2004

Lag om ändring av 1 och 2 § i sjöarbetstidslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i sjöarbetstidslagen av den 9 april 1976 (296/1976) 1 § 3 mom. och 2 § 9 punkten, av dem 2 § 9 punkten sådan den lyder i lag 942/1997, som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas med de begränsningar som anges i 2 § även på arbete som utförs på sjögående fiskefartyg som går i trafik utanför de vattenområden som hör till tillämpningsområdet för lagen om arbetstiden på fartyg i inrikesfart (248/1982).


2 §
Undantag från tillämpningsområdet

Denna lag tillämpas inte på arbete som utförs av


9) den som är anställd

a) på statens fartyg som används för försvars- eller sjöbevakningsuppgifter, eller

b) på ett fiskefartyg, om det befinner sig inom fångstområde; också då tillämpas bestämmelserna i 9 a § om minimivilotider.


Denna lag träder i kraft den 1 december 2004.

RP 136/2004
AjUB 10/2004
RSv 124/2004
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EY (32003L0088); EGT nr L 299, 18.11.2003, s. 9

Helsingfors den 29 oktober 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Arbetsminister
Tarja Filatov

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.