936/2004

Given i Helsingfors den 29 oktober 2004

Lag om ändring av lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 30 december 1996 om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen (1266/1996) 5 § och 6 § 2 och 3 mom., av dem 5 § sådan den lyder i lag 586/1997, samt

fogas till lagen en ny 6 a § som följer:

5 §

Vid tillämpning av 63, 63 a, 63 b, 63 d, 63 e och 63 g § samt 64 § 2 mom. i mervärdesskattelagen anses landskapet Åland inte höra till Finland.

6 §

En vara som skall transporteras till köparen har sålts i landskapet Åland om den finns i landskapet när transporten inleds, om inte något annat bestäms i 6 a §. Likaså har en vara sålts i landskapet Åland om den finns utanför landskapet när transporten inleds, om säljaren för in den till landskapet för att sälja den där.

En vara har sålts i Finland också då den har sålts i landskapet Åland så som avses i 1 eller 2 mom. eller i 6 a §.

6 a §

Då el samt sådan gas som levereras genom naturgasnät säljs till en skattskyldig återförsäljare, har den sålts i landskapet Åland om den skattskyldiga återförsäljaren har ett fast driftställe i landskapet till vilket varorna överlåts. Om varorna inte överlåts till ett fast driftställe i landskapet Åland eller till ett fast driftställe någon annanstans, har de sålts i landskapet Åland om den skattskyldiga återförsäljaren har sin hemort i landskapet.

Då el samt sådan gas som levereras genom naturgasnät inte säljs till en skattskyldig återförsäljare, har den sålts i landskapet Åland om köparen de facto förbrukar den i landskapet. Om köparen de facto inte konsumerar varorna eller en del av dem, anses de icke-konsumerade varorna ha konsumerats i landskapet Åland, om köparen har ett fast driftställe i landskapet till vilket varorna överlåts. Om varorna inte överlåts till ett fast driftställe i landskapet Åland eller till ett fast driftställe någon annanstans, anses köparen ha konsumerat varorna i landskapet Åland om köparen har sin hemort i landskapet.

I denna bestämmelse avses med skattskyldig återförsäljare näringsidkare vars huvudsakliga verksamhet i fråga om köp av gas och el är återförsäljning av nämnda produkter och vars egen förbrukning av dessa produkter är obetydlig.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

Lagen tillämpas när en såld vara har levererats eller en vara har tagits i eget bruk den dag lagen träder i kraft eller därefter.

RP 124/2004
FiUB 17/2004
RSv 125/2004
Rådets direktiv 2003/92/EG (32003L0092); EGT nr L 260, 11.10.2003, s. 8

Helsingfors den 29 oktober 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.