931/2004

Given i Helsingfors den 29 oktober 2004

Lag om ändring av lagen om miljöförvaltningen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 24 januari 1995 om miljöförvaltningen (55/1995) 5 § 2 mom. samt 7 och 9 § samt

fogas till lagen en ny 4 a § som följer:

4 a §
Ledning av en regional miljöcentral och avgörande av ärenden

Chef för en regional miljöcentral är en direktör.

Direktören avgör de viktigaste ärenden som ankommer på den regionala miljöcentralen. I fråga om överföring av beslutanderätt till övriga tjänstemän vid miljöcentralen föreskrivs i arbetsordningen. Arbetsordningen fastställs av direktören.

5 §
Samarbete med andra myndigheter

De regionala miljöcentralerna deltar i utvecklandet av regionerna så som särskilt föreskrivs.

7 §
Ledning av Finlands miljöcentral och avgörande av ärenden

Chef för Finlands miljöcentral är en generaldirektör.

Generaldirektören avgör de viktigaste ärenden som ankommer på Finlands miljöcentral. I fråga om överföring av beslutanderätt till övriga tjänstemän vid miljöcentralen föreskrivs i arbetsordningen. Arbetsordningen fastställs av generaldirektören.

Vid Finlands miljöcentral kan som rådgivande organ finnas en delegation, om vars uppgifter, sammansättning och tillsättande bestäms närmare genom förordning av statsrådet.

9 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om hur förvaltningen och funktionerna vid de regionala miljöcentralerna och Finlands miljöcentral skall ordnas, om avgörande av ärenden samt om tjänstemännens behörighetsvillkor och om besättandet av tjänster utfärdas genom förordning av statsrådet. I arbetsordningen föreskrivs dessutom närmare om hur förvaltningen och funktionerna skall ordnas och om avgörande av ärenden.


Denna lag träder i kraft den 15 november 2004.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 108/2004
MiUB 14/2004
RSv 127/2004

Helsingfors den 29 oktober 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Miljöminister
Jan-Erik Enestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.