929/2004

Given i Helsingfors den 29 oktober 2004

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 1 och 6 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om verkställande av systemet med exportbidrag och säkerheter samt import-, export- och förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 20 december 2002 om verkställande av systemet med exportbidrag och säkerheter samt import-, export- och förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter (1363/2002) 1 § 3 punkten samt 6 § 1 mom. som följer:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning utfärdas i fråga om uppgifter som faller inom området för jord- och skogsbruksministeriets behörighet nationella bestämmelser som berör sökande vid de förfaranden som anges i följande förordningar av kommissionen och i ändringar av dem:


3) kommissionens förordning (EEG) nr 2220/85 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med säkerheter för jordbruksprodukter (nedan säkerhetsförordningen).

6 §
Beslut om sanktioner, återindrivning och förverkande av säkerheter

Den sanktion som avses i artikel 51.9 i exportförordningen tillämpas inte i sådana fall då den utgör högst 100 euro per exportdeklaration, med undantag för sådana fall då gränsen underskrids av samma sökande och för samma produkt upprepade gånger utan godtagbar orsak.Denna förordning träder i kraft den 5 november 2004.

Helsingfors den 29 oktober 2004

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Christina Snellman

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.