913/2004

Given i Helsingfors den 14 oktober 2004

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

fogas till statsrådets förordningen av den 29 juni 2000 om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket (644/2000) nya 10 a § och 46 a §, som följer:

10 a §
Stödberättigande åker i förbindelser som ingås 2005

Ett basskifte som består av åker är stödberättigande i nya kompensationsbidragsförbindelser och miljöstödsförbindelser som ingås 2005 om

1) det har ansökts utgöra stödberättigande areal 2005,

2) kompensationsbidrag när det gäller förbindelse om kompensationsbidrag och miljöstöd när det gäller miljöstödsförbindelse har sökts för skiftet 2004,

3) det har utgjort stödberättigande areal 2004 i den stödform som sökts på det sätt som föreskrivs i 10 §,

4) det har i stödansökan för 2005 anmälts som antingen åker i odling, i träda i enlighet med förordningen om jordbruksgrödor, träda som anknyter till odlingen eller åker som tillfälligt inte odlas.

Med träda som anknyter till odlingen avses sådana åkerområden som under ansökningsåret varit i träda i växtföljd som hör ihop med ekologisk produktion. Som odlad åker betraktas också åkerarealer som uppgetts som gröngödslingsarealer på de villkor som jord- och skogsbruksministeriet särskilt har föreskrivit om och åkerareal som omfattas av avtal i ett fem eller tioårigt avtal om anläggning och skötsel av skyddszon enligt denna förordning. Som stödberättigande areal kan uppges också ett område som omfattas av i denna förordning avsedda avtal och av specialstödsavtal enligt statsrådets beslut om miljöstöd för jordbruket, när avtalet har ingåtts att gälla åker.

När det gäller stödberättigande åker i förbindelser som ingås 2005 tillämpas dessutom bestämmelserna i 10 § 2―4 mom. och 46 a §.

46 a §
Införlivande av nya områden i förbindelser som ingåtts 2005 eller senare

Ett basskifte kan under de förutsättningar som föreskrivs i 46 § godkännas som område som införlivas i en förbindelse som ingåtts 2005 eller senare om

1) det senast den 31 oktober 2004 varit ett sådant odlingsbart åkerområde att det i dess skick på den aktuella dagen kan tas i bruk för odling så som normal god jordbrukssed enligt 9 § förutsätter senast den 1 juni 2005,

2) till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet har senast den 30 november 2004, i enlighet med det förfarande som jord- och skogsbruksministeriet fastställt, skriftligen sänts uppgifter om åkerområdet i fråga och lägesuppgifter, och

3) basskiftet och dess användning har anmälts i stödansökan för 2005 på det sätt som avses i 10 a § 4 punkten.


Denna förordning träder i kraft den 20 oktober 2004.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 14 oktober 2004

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Lantbruksråd
Esko Juvonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.