893/2004

Given i Helsingfors den 1 oktober 2004

Lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 14 juli 1969 om pension för lantbruksföretagare (467/1969) 5 § och

ändras 1 § 3 mom. 2 punkten, 6 § 2 mom., 7, 8 h och 8 i §, 10 § 6 mom. och 19 § 1 mom., sådana de lyder, 1 § 3 mom. 2 punkten, 6 § 2 mom., 7, 8 h och 8 i § och 19 § 1 mom. i lag 637/2003 och 10 § 6 mom. i lag 842/1996, som följer:

1 §

Denna lag gäller dock inte


2) lantbruksföretagare vars årliga arbetsinkomst enligt 8 och 8 a―8 h § uppskattad enligt nämnda paragrafer är mindre än 252,05 euro,


6 §

Beträffande arbetsinkomst och till pension berättigande tid som avses i denna lag tillämpas på motsvarande sätt vad som i lagen om pension för arbetstagare bestäms om förvärvsinkomst och till pension berättigande tid.


7 §

Såsom till pension berättigande räknas den tid under vilken lantbruksföretagarverksamheten fortgått från ingången av den månad som följde efter uppnådd 18 års ålder till ingången av den månad som följde efter uppnådd 68 års ålder, varvid dock 7 c― 7 e § i lagen om pension för arbetstagare skall iakttas i tillämpliga delar.

8 h §

Utan hinder av 8 och 8 a―8 g § fastställs såsom arbetsinkomst för en lantbruksföretagare som får deltidspension hälften av den stabiliserade förvärvsinkomst enligt denna lag som avses i 4 f § 3 mom. i lagen om pension för arbetstagare och som uträknats i enlighet med 7 d § 3 mom. i sistnämnda lag, och för en lantbruksföretagare som är berättigad till invalidpension den arbetsinkomst som svarar mot det arbete som omfattas av denna lag och som lantbruksföretagaren har utfört efter att hans eller hennes arbetsförmåga nedgått.

8 i §

Den pensionsgrundande arbetsinkomsten uträknas särskilt för varje kalenderår. Den pensionsgrundande arbetsinkomsten för varje kalenderår utgörs av det med försäkringsperioderna vägda medeltalet av lantbruksföretagarens årliga arbetsinkomster som fastställts enligt 8 och 8 a―8 h §, sådana de lydde under året i fråga, och justerats enligt 7 b § i lagen om pension för arbetstagare.

Den pensionsgrundande arbetsinkomsten för tiden mellan ingången av det år då arbetsoförmågan började och utgången av den månad då 63 års ålder uppnås (återstående tid) bestäms enligt 7 c och 7 d § i lagen om pension för arbetstagare. Förvärvsinkomsten för återstående tid enligt denna lag utgör samma relativa andel av summan av de förvärvsinkomster för återstående tid som bestäms i 7 c § 2―4 och 6 mom. samt 7 d § 1 och 2 mom. i lagen om pension för arbetstagare som de arbetsinkomster som omfattas av denna lag utgör av summan av inkomsterna enligt de lagar som nämns i 8 § 4 mom. i lagen om pension för arbetstagare under den granskningstid som avses i 7 c § 2 mom. och 7 d § 2 mom. i lagen om pension för arbetstagare.

Om pensionsanstaltens rätt till försäkringspremie har förverkats enligt 12 § 5 mom., sänks den enligt 1 mom. uträknade pensionsgrundande arbetsinkomsten för det kalenderår för vilket försäkringspremien har preskriberats med beaktande av de utestående försäkringspremierna, enligt vad som bestäms närmare genom förordning av statsrådet.

Till pension berättigar också de förmåner som avses i 6 a § i lagen om pension för arbetstagare, på det sätt som närmare föreskrivs i nämnda lagrum. Härvid betraktas som sådan inkomst för lantbruksföretagaren som ligger till grund för vuxenutbildningsstöd enligt lagen om vuxenutbildningsstöd (1276/2000) det belopp som nämns i 6 a § 2 mom. i lagen om pension för arbetstagare.

Om lantbruksföretagaren har rätt till pension enligt två eller flera sådana lagar eller pensionsstadgor som nämns i 8 § 4 mom. i lagen om pension för arbetstagare, beaktas de arbets- och förvärvsinkomster som ligger till grund för de förmåner som avses i 4 mom. endast en gång. Den pensionsdel som intjänats på grundval av dem betalas av en pensionsanstalt som avses i 10 d § i lagen om pension för arbetstagare. Kostnaderna för den pension som intjänats på grundval av dessa förmåner fördelas mellan pensionsanstalterna enligt 12 § 1 mom. 6 punkten i lagen om pension för arbetstagare.

10 §

Utan hinder av 2 mom. beaktas de delar av försäkringspremien som uppbärs för finansiering av kostnader enligt 12 § 4 mom. i lagen om pension för arbetstagare inte i den genomsnittliga försäkringspremien för en försäkring enligt minimivillkoren i lagen om pension för arbetstagare, när basprocentsatsen för försäkringspremien fastställs.

19 §

Om inte något annat följer av denna lag gäller dessutom i tillämpliga delar 3 a, 4, 4 a―4 d, 4 f―4 n, 5, 5 a―5 c, 6, 6 a, 7 b, 7 e, 7 g―7 i, 8, 8 a―8 g, 9 och 10 b― 10 d §, 11 § 2 och 11 mom., 12 § 1 mom. 5 och 6 punkten samt 12 d, 14 och 16 §, 17 § 2 och 3 mom., 17 a § 1 mom., 17 b― 17 d §, 17 e § 1 mom., 17 f § 1, 2 och 4 mom., 17 h §, 17 i § 1 och 3―5 mom., 17 j §, 17 k § 2―4 mom., 18 §, sista meningen i 19 § 1 mom. samt 2 och 3 mom., 19 b―19 f, 20, 21, 21 a―21 e och 22 § i lagen om pension för arbetstagare.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

Det belopp som avses i 1 § 3 mom. 2 punkten i denna lag motsvarar det löneindextal som fastställts för år 1970.

Utan hinder av vad som bestäms i 10 § 2 mom., beaktas det belopp som skall återbäras med anledning av den vinst som erhålls efter den 31 december 2005 vid en eventuell försäljning av aktier som Pensionsskyddscentralen anskaffat i ett sådant kreditförsäkringsbolag som avses i 13 b § 5 mom. i lagen om pension för arbetstagare inte i fråga om den genomsnittliga försäkringspremien för en försäkring enligt minimivillkoren i lagen om pension för arbetstagare.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 39/2004
ShUB 11/2004
RSv 86/2004

Helsingfors den 1 oktober 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.