892/2004

Given i Helsingfors den 1 oktober 2004

Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om pension för företagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 2―6 och 8 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen av den 27 juni 2003 om ändring av lagen om pension för företagare (638/2003) som följer:


Denna lag tillämpas på pensioner i fråga om vilka pensionsfallet inträffar när denna lag träder i kraft eller därefter. På sådana invalid-, arbetslöshets- eller familjepensioner i fråga om vilka pensionsfallet inträffar år 2005 tillämpas dock de bestämmelser som gällde före denna lags ikraftträdande. Om företagaren emellertid har fyllt 63 år innan arbetsoförmågan började, beviljas företagaren oreducerad ålderspension i stället för invalidpension. Om företagaren fyller 63 år före utgången av den primärtid som avses i 27 § i sjukförsäkringslagen, beräknas och beviljas pensionen även år 2005 i form av ålderspension från ingången av månaden efter den då 63 års ålder uppnåddes, i stället för att beviljas i form av invalidpension.

Om företagaren är 62 år när han eller hon år 2005 uppfyller de villkor för arbetslöshetspension som avses i 4 c § i lagen om pension för arbetstagare, beviljas han eller hon i stället för arbetslöshetspension oreducerad ålderspension enligt 5 a § 3 mom. i lagen om pension för arbetstagare, om inte något annat följer av 8 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare (634/2003). De fastställda arbetsinkomster som bestäms enligt 7 § i lagen om pension för företagare och som hänför sig till tiden efter denna lags ikraftträdande beaktas vid beräknandet av den pensionsgrundande arbetsinkomsten till det belopp som utgjort grund för de försäkringspremier som debiterats företagaren, om inte något annat följer av 7 a § 3 mom. i lagen om pension för företagare.

Utan hinder av vad som bestäms i 2 mom., beräknas den pensionsrätt som intjänats på basis av företagarverksamhet som utövats före denna lags ikraftträdande enligt de bestämmelser som gällde innan denna lag trädde i kraft. Härvid anses företagarverksamhet som har inletts före denna lags ikraftträdande och som pågår när denna lag träder i kraft avslutad den 31 december 2004. Pensionen beräknas härvid separat också på basis av en sådan företagarperiod som fram till utgången av år 2004 har pågått en kortare tid än fyra månader men dock minst en månad, om företagarperioden i fråga fortgår år 2005 och inbegripet denna tid pågår i minst fyra månader, eller om företagarperioden i fråga har börjat med anledning av en justering av arbetsinkomsten enligt 7 § 3 mom., sådant det lydde vid denna lags ikraftträdande. Likaså beräknas den pensionsrätt som intjänats innan denna lag trädde i kraft på basis av förmåner som enligt 7 a § berättigar till arbetspensionstillägg i tillämpliga delar enligt de bestämmelser som gällde innan denna lag trädde i kraft. Pensionsskyddscentralen utfärdar närmare anvisningar om beräkningen av arbetspensionstillägget. Den intjänade pensionsrätten höjs med den lönekoefficient som avses i 7 b § i lagen om pension för arbetstagare så att den motsvarar beräkningstidpunkten.

På en sådan ansökan om befrielse från försäkring som blivit anhängig före lagens ikraftträdande tillämpas 3 § i lagen om pension för företagare och 8 § i lagen om pension för arbetstagare, sådana de lyder när denna lag träder i kraft. Om en företagare har befriats från försäkring på basis av en ansökan som blivit anhängig före denna lags ikraftträdande, är företagaren inte skyldig att teckna försäkring tidigare än räknat från den 1 januari 2007, om grunderna för befrielse från försäkring kvarstår oförändrade till dess.

Om en invalid- eller arbetslöshetspension har fastställts enligt de bestämmelser som gällde innan denna lag trädde i kraft, intjänas ny pension på basis av företagarverksamhet som utövats under en tid med pension, utan hinder av vad som bestäms i 2 mom., i enlighet med 5 § 1 mom. 1 punkten i lagen om pension för arbetstagare, och den pension som sålunda intjänats på basis av företagarverksamheten beviljas när invalid- eller arbetslöshetspensionen ändras till ålderspension vid 65 års ålder.


När den pensionsgrundande arbetsinkomsten räknas ut enligt andra meningen i 7 a § 1 mom. beaktas den arbetsinkomst som fastställts för tiden före uppnådd 23 års ålder från och med denna lags ikraftträdande. Till den del arbetsinkomst som före ikraftträdandet fastställts för företagaren beaktas när den pensionsgrundande arbetsinkomsten räknas ut höjs den till 2004 års nivå med löneindexet enligt 9 § i lagen om pension för arbetstagare, sådant detta lagrum lyder den 31 december 2004, och där avvägningskoefficienten för förändringen i lönenivån är 0,5 och avvägningskoefficienten för förändringen i prisnivån 0,5, och därifrån till nivån vid beräkningstidpunkten med lönekoefficienten enligt 7 b § i lagen om pension för arbetstagare.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 39/2004
ShUB 11/2004
RSv 86/2004

Helsingfors den 1 oktober 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.