891/2004

Given i Helsingfors den 1 oktober 2004

Lag om ändring av lagen om pension för företagare

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 14 juli 1969 om pension för företagare (468/1969) 4 §,

ändras 1 § 3 mom. 2 punkten, 5 § 2 mom., 6 §, 7 § 3, 6, 7 och 9 mom., 7 a §, 9 § 5 mom. och 17 § 1 mom.,

sådana de lyder, 1 § 3 mom. 2 punkten, 7 § 3, 6, 7 och 9 mom., 7 a § och 17 § 1 mom. i lag 717/2003, 5 § 2 mom. och 6 § i lag 638/2003 och 9 § 5 mom. i lag 841/1996, och

fogas till 7 §, sådan den lyder i nämnda lag 717/2003, ett nytt 10 mom. som följer:

1 §

Denna lag gäller likväl icke:


2) företagare, vars i 7 § 2 och 3 mom. avsedda årliga arbetsinkomst av förvärvsarbete som avses i denna lag bör uppskattas till mindre än 504,10 euro;


5 §

Beträffande arbetsinkomst och till pension berättigande tid som avses i denna lag tillämpas på motsvarande sätt vad som i lagen om pension för arbetstagare bestäms om förvärvsinkomst och till pension berättigande tid.


6 §

Såsom till pension berättigande räknas den tid under vilken företagarverksamheten fortgått från ingången av den kalendermånad som följer efter uppnådd 18 års ålder till ingången av den månad som följer efter uppnådd 68 års ålder, varvid dock 7 c―7 e § i lagen om pension för arbetstagare skall iakttas i tillämpliga delar.

7 §

När försäkringen börjar fastställer pensionsanstalten företagarens arbetsinkomst. Om de omständigheter som inverkar på arbetsinkomsten senare förändras väsentligt, justeras den på ansökan. Pensionsanstalten kan även justera arbetsinkomsten på eget initiativ. Arbetsinkomsten får dock inte ändras retroaktivt. Utan hinder av denna paragraf fastställs såsom arbetsinkomst för en företagare som får deltidspension hälften av den stabiliserade förvärvsinkomst enligt denna lag som avses i 4 f § 3 mom. i lagen om pension för arbetstagare och som uträknats i enlighet med 7 d § 3 mom. i sistnämnda lag, och för en företagare som är berättigad till invalidpension den arbetsinkomst som svarar mot det arbete som omfattas av denna lag och som företagaren har utfört efter att hans eller hennes arbetsförmåga nedgått.


Företagaren får använda den rätt till tillskottspremie som avses i 4 mom. eller alternativt den rätt till nedsatt försäkringspremie som avses i 5 mom. en gång under samma kalenderår, förutsatt att företagarens försäkring enligt denna lag är gällande under hela det ifrågavarande året. Företagaren skall skriftligen inom det kalenderår som ändringen gäller underrätta pensionsanstalten om betalning av tillskottspremie eller nedsättning av försäkringspremien.

Företagarens arbetsinkomst under det kalenderår då han eller hon betalar tillskottspremie enligt 4 mom. eller nedsatt försäkringspremie enligt 5 mom. uträknas så att de försäkringspremier som företagaren betalat och som grundar sig på den arbetsinkomst som fastställts för året i fråga, utökade med tillskottspremierna eller minskade på grundval av de nedsatta försäkringspremierna, divideras med en hundradel av den premieprocentsats som enligt 9 § fastställts av social- och hälsovårdsministeriet.


Vad som bestäms i 4 och 5 mom. gäller inte en företagare

1) som får pension enligt en lag eller pensionsstadga som avses i 8 § 4 mom. i lagen om pension för arbetstagare,

2) som har obetalda förfallna försäkringspremier enligt 9 § 1 och 2 mom.,

3) under de kalenderår under vilka företagaren har rätt till premienedsättning enligt 9 § 2 mom.,

4) under de kalenderår under vilka företagaren är försäkrad enligt denna lag vid flera än en sådan pensionsanstalt eller pensionskassa som avses i 2 §, och inte heller

5) efter det kalenderår under vilket företagaren fyller 62 år.

Om företagaren har använt sin rätt att betala tillskottspremie enligt 4 mom. eller sin rätt till nedsatt försäkringspremie enligt 5 mom. och företagarens fastställda arbetsinkomst ändras enligt 3 mom. senare under samma kalenderår, beaktas inte tillskottspremien eller den nedsatta försäkringspremien när företagarens totala arbetsinkomst för året i fråga uträknas enligt 7 och 8 mom. Härvid anses företagaren inte vid tillämpningen av 6 mom. ha använt sin rätt att betala tillskottspremie eller sin rätt till nedsatt försäkringspremie under året i fråga.

7 a §

Den pensionsgrundande totala arbetsinkomsten uträknas särskilt för varje kalenderår. Den pensionsgrundande arbetsinkomsten för varje kalenderår utgörs av det med försäkringsperioderna vägda medeltalet av företagarens årliga arbetsinkomster för året i fråga som fastställts enligt 7 § 2 eller 3 mom., sådana de lydde under året i fråga, och justerats enligt 7 b § i lagen om pension för arbetstagare. Om företagaren emellertid har använt sin rätt att betala tillskottspremie enligt 7 § 4 mom. eller sin rätt till nedsatt försäkringspremie enligt 5 mom. i samma paragraf, uträknas den totala arbetsinkomsten för kalenderåret i fråga, med avvikelse från vad som bestäms ovan i detta moment, enligt 7 § 7 mom. Den arbetsinkomst som uträknats på det sistnämnda sättet justeras så att den motsvarar beräkningstidpunkten enligt nämnda bestämmelse i lagen om pension för arbetstagare.

Den pensionsgrundande totala arbetsinkomsten för tiden mellan ingången av det år då arbetsoförmågan började och utgången av den månad då 63 års ålder uppnås (återstående tid) bestäms enligt 7 c och 7 d § i lagen om pension för arbetstagare. Tillskottspremien beaktas dock inte i arbetsinkomsten för det år som föregår pensionsfallet för invalidpensionen, utom ifall 7 d § 1 eller 2 mom. i lagen om pension för arbetstagare skall tillämpas. Förvärvsinkomsten för återstående tid enligt denna lag utgör samma relativa andel av summan av de förvärvsinkomster för återstående tid som bestäms i 7 c § 2―4 och 6 mom. samt 7 d § 1 och 2 mom. i lagen om pension för arbetstagare som de arbetsinkomster som omfattas av denna lag utgör av summan av inkomsterna enligt de lagar och pensionsstadgor som nämns i 8 § 4 mom. i lagen om pension för arbetstagare under den granskningstid som avses i 7 c § 2 mom. och 7 d § 2 mom. i sistnämnda lag.

Om pensionsanstaltens rätt till försäkringspremie har förverkats enligt 12 § 6 mom., sänks den pensionsgrundande totala arbetsinkomsten som uträknats enligt andra meningen i 1 mom. för det kalenderår för vilket försäkringspremien har preskriberats med beaktande av de utestående försäkringspremierna, enligt vad som bestäms närmare genom förordning av statsrådet.

Till pension berättigar också de förmåner som avses i 6 a § i lagen om pension för arbetstagare, på det sätt som närmare föreskrivs i nämnda lagrum. Härvid betraktas som sådan inkomst för företagaren som ligger till grund för vuxenutbildningsstöd enligt lagen om vuxenutbildningsstöd (1276/2000) det belopp som nämns i 6 a § 2 mom. i lagen om pension för arbetstagare för varje hel månad för vilken förmånen har betalats.

Om pensionstagaren har rätt till pension enligt två eller flera sådana lagar eller pensionsstadgor som nämns i 8 § 4 mom. i lagen om pension för arbetstagare, beaktas de arbets- och förvärvsinkomster som ligger till grund för de förmåner som avses i 4 mom. endast en gång. Den pensionsdel som intjänats på grundval av dem betalas av en pensionsanstalt som avses i 10 d § i lagen om pension för arbetstagare. Kostnaderna för den pension som intjänats på grundval av dessa förmåner fördelas mellan pensionsanstalterna enligt 12 § 1 mom. 6 punkten i lagen om pension för arbetstagare.

9 §

Den del av försäkringspremien som uppbärs för kostnader enligt 12 § 4 mom. i lagen om pension för arbetstagare fastställs enligt de grunder som vederbörande ministerium fastställt med stöd av ovannämnda lagrum.

17 §

Om inte något annat följer av denna lag gäller dessutom i tillämpliga delar 3 § 1 och 2 mom., 3 a, 4, 4 a―4 d, 4 f―4 n, 5, 5 a― 5 c, 6, 6 a, 7 b, 7 e, 7 g―7 i, 8, 8 a―8 g, 9 och 10 b―10 d §, 11 § 2 och 11 mom., 12 § 1 mom. 5 och 6 punkten samt 4 mom., samt 12 d, 14 och 16 §, 17 a § 1 mom., 17 b― 17 d §, 17 e § 1 mom., 17 f § 1, 2 och 4 mom., 17 g och 17 h §, 17 i § 1 och 3―5 mom., 17 j §, 17 k § 2―4 mom., 18 §, sista meningen i 19 § 1 mom. samt 2 och 3 mom., 19 b―19 f, 20, 21, 21 a―21 e och 22 § i lagen om pension för arbetstagare.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

Det belopp som avses i 1 § 3 mom. 2 punkten i denna lag motsvarar det löneindextal som fastställts för år 1970.

Om företagaren har använt sin rätt att betala tillskottspremie enligt 7 § 4 mom. i lagen om pension för företagare eller sin rätt till nedsatt försäkringspremie enligt 5 mom. i samma paragraf, beaktas företagarens arbetsinkomster som hänför sig till tiden efter denna lags ikraftträdande i enlighet med de försäkringspremier som företagaren betalat, så som föreskrivs i 7 § 7 mom. i lagen om pension för företagare, även om företagarens pension enligt 2 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om pension för företagare (638/2003) eller 8 eller 9 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare (634/2003) i övrigt skall fastställas med stöd av de bestämmelser som gällde innan denna lag trädde i kraft.

På företagarverksamhet som utövas efter denna lags ikraftträdande tillämpas inte bestämmelsen om så kallat tekniskt avbrott i 7 § 3 mom. i lagen om pension för företagare, sådant det lydde vid denna lags ikraftträdande.

Utan hinder av vad som bestäms i 9 § 1 mom., beaktas det belopp som skall återbäras med anledning av den vinst som erhålls efter den 31 december 2005 vid en eventuell försäljning av aktier som Pensionsskyddscentralen anskaffat i ett sådant kreditförsäkringsbolag som avses i 13 b § 5 mom. i lagen om pension för arbetstagare inte i fråga om den genomsnittliga försäkringspremien för en försäkring enligt minimivillkoren i lagen om pension för arbetstagare.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 39/2004
ShUB 11/2004
RSv 86/2004

Helsingfors den 1 oktober 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.