888/2004

Given i Helsingfors den 1 oktober 2004

Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 2―4 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen av den 27 juni 2003 om ändring av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (635/2003) som följer:


Denna lag tillämpas på pensioner i fråga om vilka pensionsfallet inträffar när denna lag träder i kraft eller därefter. På sådana invalid-, arbetslöshets- och familjepensioner i fråga om vilka pensionsfallet inträffar år 2005 tillämpas dock de bestämmelser som gällde före denna lags ikraftträdande. Om arbetstagaren emellertid har fyllt 63 år innan arbetsoförmågan började, beviljas arbetstagaren oreducerad ålderspension i stället för invalidpension. Om arbetstagaren fyller 63 år före utgången av den primärtid som avses i 27 § i sjukförsäkringslagen, beräknas och beviljas pensionen även år 2005 i form av ålderspension från ingången av månaden efter den då 63 års ålder uppnåddes, i stället för att beviljas i form av invalidpension. Om arbetstagaren är 62 år när han eller hon år 2005 uppfyller de villkor för arbetslöshetspension som avses i 4 c § i lagen om pension för arbetstagare, beviljas han eller hon i stället för arbetslöshetspension oreducerad ålderspension enligt 5 a § 3 mom. i lagen om pension för arbetstagare, om inte något annat följer av 4 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (635/2003).

Lagens 1 § 1 och 2 mom. tillämpas så att arbetsgivarens skyldighet att ordna pensionsskydd enligt denna lag för arbetstagare under 18 år upphör den 1 januari 2005. Nämnda paragrafs 2 mom. tillämpas på arbetstagare som fyllt 65 år innan denna lag träder i kraft och vars anställningsförhållande pågår när lagen träder i kraft eller börjar därefter.

Utan hinder av vad som bestäms i denna lag tillämpas på en sådan person som avses i 3 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (1483/1995) 5 § 1 mom. i lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden, sådant det lyder när nämnda ändringslag trädde i kraft, samt 5, 5 b―5 d, 7, 7 a, 7 b och 9 § i lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden samt 8 § och 12 § 1 mom. 2 punkten samt 2 mom. i lagen om pension för arbetstagare, sådana de lyder vid denna lags ikraftträdande. De nämnda bestämmelserna i denna lag och de bestämmelser som gällde när den nämnda ändringslagen trädde i kraft tillämpas på motsvarande sätt också på personer som avses i 4 och 5 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare (1263/1999) och som omfattas av denna lag.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 39/2004
ShUB 11/2004
RSv 86/2004

Helsingfors den 1 oktober 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.