887/2004

Given i Helsingfors den 1 oktober 2004

Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 9 februari 1962 om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (134/1962) 5 § 2 och 3 mom. och 10 a §,

sådana de lyder, 5 § 2 och 3 mom. i lag 635/2003 och 10 a § i lag 927/1982, samt

ändras 4 § 2 och 4 mom., 5 § 4 mom., 6 §, 9 § 1 mom. 2―4 punkten, 9 a och 13 a §,

sådana de lyder, 4 § 2 och 4 mom., 5 § 4 mom., 6 §, 9 § 1 mom. 2―4 punkten och 13 a § i nämnda lag 635/2003 samt 9 a § i lag 980/1993 och

fogas till 9 § 1 mom., sådant det lyder i nämnda lag 635/2003, en ny 5 punkt som följer:

4 §

En förutsättning för erhållande av pension är att arbetstagarens lön eller något annat vederlag för arbete som avses i denna lag uppgår till minst 723,60 euro per kalenderår. Lönen anses hänföra sig till det kalenderår under vilket den utbetalats.


Den intjäningstid på fem år som avses i 4 c § 1 mom. 1 punkten och 4 f § 1 mom. 4 punkten i lagen om pension för arbetstagare beräknas i månader på grundval av de förvärvsinkomster som under de sistförflutna 15 kalenderåren erhållits i anställningsförhållanden på vilka denna lag tillämpas, genom att beloppet av förvärvsinkomsterna under kalenderåret divideras med det belopp som avses i 1 § 1 mom. 3 punkten i lagen om pension för arbetstagare. Härvid beaktas endast hela månader, likväl högst så många månader att de tillsammans med övriga i 4 c § 1 mom. 1 punkten eller 4 f § 1 mom. 4 punkten i lagen om pension för arbetstagare avsedda intjäningstider utgör 12 månader per kalenderår.

5 §

Om arbetstagaren har rätt till pension enligt två eller flera sådana lagar eller pensionsstadgor som nämns i 8 § 4 mom. i lagen om pension för arbetstagare, beaktas de arbets- och förvärvsinkomster som ligger till grund för de förmåner som avses i 6 a § i nämnda lag endast en gång. Den pensionsdel som intjänats på grundval av dem betalas av en pensionsanstalt som avses i 10 d § i nämnda lag.

6 §

Den förvärvsinkomst för vilken försäkringspremie skall betalas bestäms i enlighet med 7 § i lagen om pension för arbetstagare. Genom förordning av statsrådet kan det likväl av särskilda skäl bestämmas att även andra beräkningsgrunder får tillämpas på något arbetsområde när förvärvsinkomsten bestäms.

9 §

Om de pensionsanstalter som avses i 2 § inte har kommit överens om något annat, ansvarar de för pensionsskyddet enligt denna lag på följande sätt:


2) för invalidpension som beviljats med tillämpning av 7 c och 7 d § i lagen om pension för arbetstagare, i dessa pensioner även inbegripet en pensionsdel som eventuellt betalas enligt lagen om pension för arbetstagare och en pensionsdel som avses i 3 a § 4 mom. i lagen om sjömanspensioner som eventuellt betalas enligt nämnda lag, dock inte tillägg enligt 4 j eller 7 g § i lagen om pension för arbetstagare eller förhöjningar som gjorts med stöd av 9 § i nämnda lag efter pensionens begynnande, eller en pensionsdel som nämns nedan i 5 punkten, samt inte heller för den del av rehabiliteringspenningen som till sitt belopp motsvarar den på ovan nämnt sätt fastställda delen av den med tillämpning av 7 c och 7 d § i lagen om pension för arbetstagare beviljade invalidpensionen, svarar varje pensionsanstalt till vars verksamhetskrets arbetstagaren hörde under de två sista åren av den granskningstid som avses i 7 c § i lagen om pension för arbetstagare i samma förhållande som de i respektive pensionsanstalt försäkrade, av denna lag omfattade, enligt 7 c § i lagen om pension för arbetstagare fastställda förvärvsinkomsternas andel utgör av det sammanlagda beloppet motsvarande förvärvsinkomster enligt de i nämnda lags 8 § 4 mom. nämnda pensionslagarna och arbets- och förvärvsinkomster enligt 6 a § och 7 c § 4 mom. i lagen om pension för arbetstagare under de nämnda kalenderåren, om det sammanlagda beloppet förvärvsinkomster enligt de pensionslagar som nämns i 8 § 4 mom. 1, 2, 12 och 13 punkten i lagen om pension för arbetstagare är minst 12 566,70 euro; dessutom svarar pensionsanstalten för det belopp av pensionen eller rehabiliteringspenningen som enligt de grunder som ministeriet har givit har överförts särskilt på den del av pensionen som pensionsanstalten svarar för enligt 12 a § 5 mom. i lagen om pension för arbetstagare; dessutom svarar enbart den pensionsanstalt till vars verksamhetskrets arbetstagaren hörde på basis av ett anställningsförhållande enligt 7 § i lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden, sådan paragrafen lydde den 31 december 2004 eller, om arbetstagaren då inte längre stod i ett anställningsförhållande som omfattas av denna lag, den pensionsanstalt till vars verksamhetskrets han eller hon senast har hört, med tillämpning av den lag som gällde vid tidpunkten i fråga, för sådan arbetslöshetspension som har beviljats med tillämpning av 7 c och 7 d § i lagen om pension för arbetstagare, även inbegripet en pensionsdel som eventuellt betalas enligt lagen om pension för arbetstagare och en i 3 a § 4 mom. i lagen om sjömanspensioner angiven pensionsdel som eventuellt betalas enligt nämnda lag, dock inte förhöjningar som med stöd av 9 § gjorts efter pensionens begynnande,

3) för övriga ålders-, invalid- och arbetslöshetspensioner, med undantag för belopp som skall betalas enligt 12 § 1 mom. 2 punkten i lagen om pension för arbetstagare och enligt 3 a § 2 mom. 2 punkten i lagen om sjömanspensioner, för de delar av pensionerna och rehabiliteringspenningen som överstiger beloppen enligt 1 och 2 punkten, för familjepension, för deltidspension samt för sådana motsvarande pensioner och delar av pensioner enligt minimipensionsskyddet som betalas enligt lagen om pension för arbetstagare och för motsvarande i 3 a § 4 mom. i lagen om sjömanspensioner avsedda pensionsdelar som betalas enligt nämnda lag samt för kostnader för den allmänna förändringen i beräkningsgrunderna för pensionsansvaret samt för överföringar som avses i 1 och 2 punkten liksom även för Pensionsskyddscentralens kostnader svarar pensionsanstalterna gemensamt med de pensionsanstalter som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare och med sjömanspensionskassan, så som bestäms i 12 § 1 mom. 4 och 5 punkten i lagen om pension för arbetstagare; i pensionens och rehabiliteringspenningens belopp beaktas dock inte den pensionsdel som avses nedan i 5 punkten,

4) om på denna lag grundad pension, för vilken två eller flera pensionsanstalter svarar, skall minskas enligt 8 § 1 mom. i lagen om pension för arbetstagare, fördelas minskningen mellan pensionsanstalterna i proportion till de pensionsdelar för vilka de svarar, samt

5) för den kostnad som orsakas av en pensionsdel som intjänats på grundval av de förmåner som nämns i 6 a § i lagen om pension för arbetstagare svarar de pensionsanstalter gemensamt som sköter pensionsskyddet enligt de lagar och pensionsstadgor som nämns i 8 § 4 mom. i nämnda lag, i förhållande till de i respektive pensionsanstalt försäkrade förvärvsinkomsterna, enligt grunder som på framställning av Pensionsskyddscentralen fastställs av social- och hälsovårdsministeriet.

9 a §

Vad som i 13 b § 4 mom. i lagen om pension för arbetstagare föreskrivs om pensionsanstalter som bedriver verksamhet enligt den nämnda lagen, skall på motsvarande sätt tillämpas på de pensionsanstalter som avses i 2 §.

13 a §

Om inte något annat följer av denna lag, gäller dessutom i tillämpliga delar 1 § 6 och 7 mom., 1 c och 1 d §, 3 § 2 mom., 3 a, 4, 4 a―4 d, 4 f―4 n, 5, 5 a―5 c, 6, 7, 7 a― 7 e, 7 g―7 i, 8, 8 a―8 g, 9, 9 a, 10, 10 a― 10 d och 12 §, 12 a § 4 och 5 mom., 12 d, 13 a och 13 b §, 15 § 2 mom. samt 15 a, 15 b, 16 och 17 §, 17 a § 1 mom., 17 b― 17 e §, 17 f § 1, 2 och 4 mom. samt 17 j, 17 k, 18, 19 b―19 f, 20, 21, 21 a―21 e, 22 och 23 § i lagen om pension för arbetstagare.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

De belopp som anges i 4 § 2 mom. och 9 § 1 mom. 2 punkten i denna lag motsvarar värdet 1 (1,000) år 2004 för den lönekoefficient som avses i 7 b § i lagen om pension för arbetstagare.

Om pensionsfallet för invalidpension inträffar år 2006 utgörs, utan hinder av vad som bestäms i 9 § 1 mom. 2 punkten, den granskningstid som avses i 7 c § i lagen om pension för arbetstagare av år 2005 i stället för av de två senaste kalenderåren.

Utan hinder av vad som bestäms i 2 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (635/2003), beräknas den pensionsrätt som intjänats på basis av löner som betalats innan denna lag trädde i kraft enligt de bestämmelser som gällde innan denna lag trädde i kraft. Likaså beräknas den pensionsrätt som intjänats innan denna lag trädde i kraft på basis av förmåner som enligt 7 f § i lagen om pension för arbetstagare berättigar till arbetspensionstillägg i tillämpliga delar enligt de bestämmelser som gällde innan denna lag trädde i kraft. Pensionsskyddscentralen utfärdar närmare anvisningar om beräkningen av arbetspensionstillägget. Den intjänade pensionsrätten höjs med den lönekoefficient som avses i 7 b § i lagen om pension för arbetstagare så att den motsvarar beräkningstidpunkten.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 39/2004
ShUB 11/2004
RSv 86/2004

Helsingfors den 1 oktober 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.