858/2004

Given i Helsingfors den 17 september 2004

Lag om ändring av 9 § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 3 augusti 1992 om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/1992) 9 § som följer:

9 §
Specialpoliklinikavgift

Vid sjukhus som drivs av samkommunen för ett sjukvårdsdistrikt kan specialpoliklinikverksamhet ordnas vardagar efter klockan 16.00 samt lördagar och söndagar. På avgifter som tas ut för undersökningar och vård i samband med specialpoliklinikverksamheten tillämpas inte 2 § 2 mom. eller 6, 6 a och 11 §.

Användningen av specialpolikliniktjänster skall bygga på att den som använder en tjänst själv frivilligt har sökt sig till polikliniken för undersökning eller vård och på att patienten är medveten om specialpoliklinikens avgiftspraxis. Patienten skall om han eller hon så önskar ha möjlighet att på basis av lagen om specialiserad sjukvård få sådan vård som sjukvårdsdistriktet ansvarar för att anordna så att avgiften i stället för enligt denna paragraf bestäms i enlighet med andra bestämmelser i denna lag och bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

Genom förordning av statsrådet kan närmare bestämmelser vid behov utfärdas om ordnandet av specialpoliklinikverksamhet och innehållet i den.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 2005.

Utan hinder av 9 § i denna lag kan patienter med länsstyrelsens tillstånd vårdas fram till den 29 februari 2008 förutom i sådan specialpoliklinikverksamhet som avses i nämnda paragraf också i en specialavgiftsklass enligt 9 § sådan den lydde vid denna lags ikraftträdande. I fråga om avgifter som tas ut hos patienter som vårdas i en specialavgiftsklass tillämpas de bestämmelser som gällde vid denna lags ikraftträdande.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 77/2004
ShUB 13/2004
RSv 94/2004

Helsingfors den 17 september 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårsdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.