845/2004

Given i Helsingfors den 8 september 2004

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 19 och 22 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om specialstöd i samband med miljöstödet för jordbruk

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 30 juni 2000 om specialstöd i samband med miljöstödet för jordbruk (647/2000) 19 och 22 §,

av dessa lagrum 19 § sådan den lyder delvis ändrad i förordningarna 399/2002, 390/2003 och 247/2004 och 22 § sådan den lyder delvis ändrad i förordningarna 390/2003 och 247/2004, som följer:

19 §
Avtal om effektiverad stallgödselanvändning

På ansökningsblanketten skall uppgifter om dem som överlåter stallgödsel lämnas. För varje överlåtare skall namnet, lägenhetssignumet, adressen samt de gödselslag och gödselmängder som tas emot anges. Dessutom skall transportsträckan för stallgödseln anges. Till ansökan skall fogas kopior av alla avtal om överlåtelse av stallgödsel. Av avtalen skall framgå vem som överlåter stallgödseln samt de mängder av olika gödselslag som överlåts årligen.

När avtalet ingås skall arbetskrafts- och näringscentralens landsbygdsavdelning beakta att transportsträckan mellan den överlåtande lägenheten och den mottagande lägenheten är skälig och att den mängd stallgödsel som tas emot årligen är sådan att det är möjligt att använda den till gödsling av lägenhetens åkrar i enlighet med miljöstödsvillkoren. Specialstöd betalas för åker där minst 10 m3 emottagen stallgödsel har spritts per hektar. I fråga om pälsdjurs- och fjäderfäspillning går gränsen vid 5 m3 per hektar.

Vid stallgödselanvändningen skall Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel samt andra bestämmelser om lagring och användning av stallgödsel iakttas. Den emottagna stallgödseln skall spridas på åkrarna som näring för växterna i enlighet med miljöstödsvillkoren. Spridningsmängderna skall införas i de skiftesvisa anteckningarna. Om stallgödsel tas emot från en gemensam gödselstad, skall kvävet och fosforn i stallgödseln räknas in i näringsmängderna utifrån en stallgödselanalys.

Den jordbrukare som har ingått avtalet får inte överlåta stallgödsel som har uppkommit på den egna lägenheten för användning utanför lägenheten, och en jordbrukare som överlåter stallgödsel kan inte ingå avtal om effektiverad stallgödselanvändning. En delägare eller bolagsman i ett aktiebolag, ett annat bolag eller en annan motsvarande sammanslutning som har ingått avtal får inte överlåta stallgödsel från sin egen lägenhet till sammanslutningen. Om jordbrukaren själv levererar stallgödsel till en gemensam gödselstad, kan han inte ingå avtal om mottagning av stallgödsel från gödselstaden i fråga. Om jordbrukaren är delägare i ett aktiebolag, ett annat bolag eller en annan motsvarande sammanslutning kan han inte ingå avtal om effektiverad stallgödselanvändning i fråga om den stallgödsel som sammanslutningen överlåter.

Med gårdsbruksenhet avses i sammanhanget en helhet som består av en eller flera produktionsenheter och som en enskild jordbrukare eller flera jordbrukare besitter, till exempel i egenskap av ägare.

22 §
Avtal om främjande av naturens mångfald

Avtalsområdet kan bestå av åker eller av ett annat område i omedelbar närhet av åkerområden. Dessutom kan områden som inte längre används till odling eller kreatursskötsel omfattas av avtalet, om tecken på tidigare betesdrift eller annan användning för jordbruksändamål kan ses där. Avtalet kan omfatta kantzoner vid skogen i omedelbar närhet av åker och iståndsättning och skötsel av dem, men i annat fall kan avtalet inte omfatta skogsområden.

Jordbrukaren skall i enlighet med en separat plan restaurera eller sköta eller såväl restaurera som sköta sådana objekt i jordbruksmiljön som har bedömts vara viktiga med avseende på naturens mångfald. Sådana objekt är bland annat platser där hotade arter förekommer, befintliga översvämmade ängar, små våtmarker och öppna diken, åkerholmar och olika kantzoner mellan åker och skog samt sådana rast- och matplatser för fåglar och andra djur som finns på åkerområden. Projektet kan omfatta också exempelvis ett fågeltorn och anläggning av stigar dit på avtalsområdet.

Planen skall i regel vara en naturvårdsplan som omfattar hela lägenheten eller en avsevärd del av den och där de värdefulla och restaurerbara objekt som finns i området samt sätten att sköta dem utreds.

Avtalsområdet får inte beskogas, gödslas eller behandlas med bekämpningsmedel. Betesgång tillåts från fall till fall och skall genomföras så att den inte medför skadlig övergödning av växtligheten i området eller erosion. De växtarter som används skall vara vilda växter som är typiska för området. Sedvanliga odlingsväxter kan dock odlas på rast- och matplatser för fåglar.

En kantzon mellan åker och skog får vara högst 20 meter bred. En åkerholme får vara högst 0,5 hektar stor.


Denna förordning träder i kraft den 15 september 2004

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 8 september 2004

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Marketta Lehtonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.