844/2004

Given i Helsingfors den 9 september 2004

Statsrådets förordning om begränsning av utsläppen av avgaser och partiklar från förbränningsmotorer

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet, föreskrivs med stöd av 13 och 24 § i miljöskyddslagen av den 4 februari 2000 (86/2000), av dem 13 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1100/2002:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på alla motorer som installeras i mobila maskiner och på de hjälpmotorer som installeras i vägfordon för transport av passagerare och gods. Bilagan till denna förordning innehåller en förteckning med exempel på mobila maskiner på vars motorer denna förordning tillämpas.

Denna förordning tillämpas inte på motorer som används i

1) fordon som definieras i rådets direktiv 70/156/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon eller fordon som definieras i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/24/EG om typgodkännande av två- eller trehjuliga motorfordon,

2) jordbrukstraktorer som definieras i rådets direktiv 2003/37/EG om typgodkännande av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer, av släpvagnar och utbytbara dragna maskiner till sådana traktorer samt av system, komponenter och separata tekniska enheter till dessa fordon,

3) fartyg,

4) lokomotiv,

5) luftfartyg,

6) snöskotrar eller andra fordon avsedda för användning i terräng.

Denna förordning tillämpas inte heller på

1) motorer avsedda för försvarsmaktens eller gränsbevakningsväsendets bruk,

2) motorer för vilka godkännandemyndigheten på särskild ansökan beviljat undantag med stöd av artikel 10.2 i det i 2 § 1 punkten nämnda direktivet om utsläpp från mobila maskiner, inte heller

3) motorer som tillverkas i Finland och är avsedda för användning utanför gemenskapsmarknaden.

2 §
Definitioner

I denna förordning avser

1) direktivet om utsläpp från mobila maskiner Europaparlamentets och rådets direktiv 97/68/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från förbränningsmotorer som skall monteras i mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter i väg så som det anpassats till den tekniska utvecklingen genom kommissionens direktiv 2001/63/EG och ändrats genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/88/EG,

2) mobil maskin en mobil maskin, en transportabel industriell utrustning eller ett mobilt fordon med eller utan karosseri, som inte är avsett att användas för transporter på väg av personer eller gods och som drivs med hjälp av en förbränningsmotor enligt avsnitt 1 i bilaga I till direktivet om utsläpp från mobila maskiner,

3) typgodkännande ett förfarande genom vilket en godkännandemyndighet i en medlemsstat i Europeiska unionen intygar att en motortyp eller en motorfamilj avsedd för mobila maskiner uppfyller kraven i direktivet om utsläpp från mobila maskiner,

4) motortyp en kategori av motorer utan inbördes skillnader i fråga om de väsentliga egenskaper som anges i tillägg 1 till bilaga II till direktivet om utsläpp från mobila maskiner,

5) motorfamilj en tillverkares gruppering av motorer vilka genom sin konstruktion förväntas ha likartade egenskaper vad gäller avgasutsläpp och som var och en uppfyller kraven i direktivet om utsläpp från mobila maskiner,

6) huvudmotor en motor som har valts ut från en motorfamilj på ett sådant sätt att den uppfyller kraven i avsnitt 6 och 7 i bilaga I till direktivet om utsläpp från mobila maskiner,

7) motoreffekt motorns nettoeffekt enligt specifikationen i punkt 2.4 i bilaga I till direktivet om utsläpp från mobila maskiner,

8) motorproduktionsdag det datum när motorn går igenom den sista kontrollen efter att den har lämnat produktionsbanan,

9) utsläppande på marknaden att mot betalning eller kostnadsfritt göra en produkt som omfattas av denna förordning tillgänglig på gemenskapsmarknaden för första gången för distribution eller användning inom gemenskapen,

10) tillverkare den fysiska eller juridiska person som inför godkännandemyndigheten ansvarar för samtliga delar av förfarandet vid typgodkännande och för kontroll av produktionsöverensstämmelsen,

11) godkännandemyndighet en behörig myndighet i en medlemsstat som ansvarar för samtliga delar av förfarandet vid typgodkännande av en motor eller en motorfamilj, som har behörighet att utfärda och återkalla intyg om typgodkännande och att sköta dels kontakterna med myndigheterna i övriga medlemsstater, dels kontrollen av tillverkarens åtgärder för att åstadkomma produktionsöverensstämmelse,

12) teknisk tjänst en organisation eller ett organ som har utsetts till provlaboratorium för att utföra provning och inspektioner för godkännandemyndighetens räkning,

13) anmälningsblankett en handling enligt bilaga II till direktivet om utsläpp från mobila maskiner där uppgifterna för ansökan om typgodkännande ges,

14) teknisk dokumentation i en anmälningsblankett enligt bilaga II till direktivet om utsläpp från mobila maskiner avsett material såsom tekniska data, ritningar eller fotografier, som tillställs den tekniska tjänsten eller godkännandemyndigheten,

15) tekniskt underlag den tekniska dokumentationen kompletterad med de provningsrapporter eller andra handlingar som den tekniska tjänsten eller godkännandemyndigheten har fogat till denna,

16) index till det tekniska underlaget ett innehållsregister till det tekniska underlaget, med sidnumrering eller annat tydligt hänvisningssystem,

17) hållbarhetsperiod det i tillägg 4 till bilaga IV till direktivet om utsläpp från mobila maskiner angivna antal timmar som används för att bestämma försämringsfaktorn,

18) utbytesmotor en ny motor som tillverkats och levererats uteslutande som utbytesmotor för en viss maskin,

19) handhållen motor en motor som uppfyller minst ett av följande krav:

a) motorn används i utrustning som användaren bär under hela det arbete som utrustningen är avsedd för,

b) motorn används i utrustning som manövreras i olika positioner, exempelvis upp och ner eller sidledes, under det arbete som utrustningen är avsedd för,

c) motorn används i utrustning där motorns och utrustningens gemensamma torrvikt är mindre än 20 kg och åtminstone en av följande förutsättningar uppfylls:

i) användaren skall antingen stödja eller bära utrustningen under hela det arbete som utrustningen är avsedd för,

ii) användaren skall antingen stödja utrustningen eller reglera dess riktning under hela det arbete som utrustningen är avsedd för,

iii) motorn skall användas i en generator eller en pump,

20) icke-handhållen motor en motor som inte motsvarar definitionen på en handhållen motor,

21) handhållen motor för yrkesmässig användning i flera olika positioner en handhållen motor som motsvarar kraven i underpunkterna a och b i definitionen i punkt 19, och för vilken motortillverkaren i enlighet med avsnitt 2.1 i tillägg 4 till bilaga IV till direktivet om utsläpp från mobila maskiner har fått godkännandemyndighetens godkännande till att motorn skulle komma att omfattas av en hållbarhetsperiod enligt kategori 3,

22) små motorfamiljer motorfamiljer med gnisttändning vars årliga produktion är mindre än 5 000 motorer, och

23) små tillverkare av motorer med gnisttändning tillverkare vars årliga produktion är mindre än 25 000 motorer.

3 §
Godkännandemyndighet

Godkännandemyndighet för motorer med kompressionständning som används i ojämn hastighet och vars nettoeffekt är 18 kW eller storre, men högst 560 kW, är för Finlands del Fordonsförvaltningscentralen.

4 §
Tekniska tjänster

Miljöministeriet utser de tekniska tjänster som är testlaboratorier vid godkännandetest som avses i 11 § och vid kontroll av produktionens överensstämmelse med kraven enligt 14 §. Den tekniska tjänsten skall motsvara bestämmelserna i rådets direktiv 92/53/EEG om ändring av direktiv 70/156/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon.

5 §
Gränsvärden för utsläpp från motorer med kompressionständning

En förutsättning för typgodkännande av en motor med kompressionständning till en mobil maskin vars nettoeffekt är 18 kW eller mer, men högst 560 kW, är att utsläppen av avgaser och partiklar från motorn inte överskrider gränsvärdena i följande tabell:

Nettoeffekt Kolmonoxid Kolväten Kväveoxider Partiklar
P (kW) g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh
130<=P<=560 3,5 1,0 6,0 0,2
75<=P<130 5,0 1,0 6,0 0,3
37<=P<75 5,0 1,3 7,0 0,4
18<=P<37 5,5 1,5 8,0 0,8

Gränsvärdena i denna paragraf tillämpas på motorer med kompressionständning som används med standardhastighet och vars nettoeffect är 18 kW eller större, men högst 560 kW.

6 §
Gränsvärden, steg I, för utsläpp från handhållna motorer med gnisttändning

Från den 15 september är en förutsättning för typgodkännande av en handhållen gnisttändningsmotor till en mobil maskin med en nettoeffekt på högst 19 kW att utsläppen av avgaser och partiklar från motorn inte överskrider gränsvärdena i följande tabell:

Motor- Slagvolym Kolmonoxid Kolväten Kväveoxider
klass V (cm3) g/kWh g/kWh g/kWh
SH:1 V<20 805 295 5,36
SH:2 20<=V<50 805 241 5,36
SH:3 V>=50 603 161 5,36

Gränsvärdena i denna paragraf tillämpas dessutom på tvåtaktsmotorer i alla snöslungor, också i det fall att snöslungans motor inte motsvarar definitionen på en handhållen motor.

7 §
Gränsvärden, steg II, för utsläpp från handhållna motorer med gnisttändning

Från nedan angivna tidpunkter är en förutsättning för typgodkännande av en handhållen gnisttändningsmotor till en mobil maskin med en nettoeffekt på högst 19 kW att utsläppen av avgaser och partiklar från motorn inte överskrider gränsvärdena i tabellen nedan,

1) från den 1 augusti 2007, en motor med en slagvolym mindre än 50 kubikcentimeter,

2) från den 1 augusti 2008, en motor med slagvolymen 50 kubikcentimeter eller mer.

Motor- Slagvolym Kolmonoxid Kolväten och kväveoxider
klass V (cm3) g/kWh (HC + NOx) g/kWh
SH:1 V < 20 805 50
SH:2 20<=V<50 805 50
SH:3 V>=50 603 72
NOx -utsläppen för samtliga motorklasser får vara högst 10 g/kWh

Gränsvärdena i 1 mom. tillämpas på utsläpp från motorer under deras hållbarhetsperiod så som anges i tillägg 4 till bilaga IV till direktivet om utsläpp från mobila maskiner.

Gränsvärdena i denna paragraf tillämpas dessutom på tvåtaktsmotorer i alla snöslungor, också i det fall att snöslungans motor inte motsvarar definitionen på en handhållen motor.

8 §
Gränsvärden, steg I, för utsläpp från icke-handhållna motorer med gnisttändning

Från den 15 september 2004 är en förutsättning för typgodkännande av en icke-handhållen gnisttändningsmotor till en mobilmaskin med en nettoeffekt på högst 19 kW att utsläppen av avgaser och partiklar från motorn inte överskrider gränsvärdena i följande tabell:

Motor- Slagvolym Kolmonoxid Kolväten och kväveoxider
klass V (cm3) g/kWh (HC + NOx) g/kWh
SN:1 V<66 519 50
SN:2 66<=V<100 519 40
SN:3 100<=V<225 519 16,1
SN:4 V>=225 519 13,4
9 §
Gränsvärden, steg II, för utsläpp från ickehandhållna motorer med gnisttändning

Från nedan angivna tidpunkter är en förutsättning för typgodkännande av en icke-handhållen gnisttändningsmotor till en mobil maskin med en nettoeffekt på högst 19 kW att utsläppen av avgaser och partiklar från motorn inte överskrider gränsvärdena i tabellen nedan,

1) från den 15 september 2004, en motor med en slagvolym mindre än 100 kubikcentimeter,

2) från den 1 augusti 2006, en motor med slagvolymen 225 kubikcentimeter eller mer,

3) från den 1 augusti 2007, en motor med slagvolymen 100 kubikcentimeter eller mer, men mindre än 225 kubikcentimeter:

Motor- Slagvolym Kolmonoxid Kolväten och kväveoxider
klass V (cm3) g/kWh (HC + NOx) g/kWh
SN:1 V<66 610 50
SN:2 66<=V<100 610 40
SN:3 100<=V<225 610 16,1
SN:4 V>=225 610 12,1
NOx -utsläppen för samtliga motorklasser får vara högst 10 g/kWh

Gränsvärdena i 1 mom. tillämpas på utsläpp från motorer under deras hållbarhetsperiod så som anges i tillägg 4 till bilaga IV till direktivet om utsläpp från mobila maskiner.

10 §
Utsläppande på marknaden

En ny motor avsedd för en mobil maskin får i Finland släppas ut på marknaden endast om en godkännandemyndighet har beviljat motorn typgodkännande.

Tillverkaren eller hans representant skall på begäran till godkännandemyndigheten för kontroll av identifikationsnumren lämna alla behövliga uppgifter om dem som köpt motorerna, dock inte om maskintillverkarna, samt identifikationsnumren för de motorer som anmäls som tillverkade.

11 §
Ansökan om typgodkännande

Om tillverkaren ansöker om typgodkännande i Finland, skall han ansöka om det hos den finska godkännandemyndigheten. Till ansökan skall fogas den tekniska dokumentationen. Tillverkaren skall i sin ansökan om typgodkännande lämna uppgifter om de serviceåtgärder och den servicetidtabell som garantivillkoren täcker. På anmälningsblanketten skall ges uppgifter om service, förnyelse och garantivillkor för efterbehandlingsapparatur. Till ansökan om typgodkännande skall fogas den tekniska tjänstens provningsrapport för en motor vars egenskaper motsvarar egenskaperna hos den motortyp som avses i tillägg 1 till bilaga II till direktivet om utsläpp från mobila maskiner.

Om den finska godkännandemyndigheten konstaterar att den huvudmotor som avses i en ansökan som gäller en motorfamilj inte helt motsvarar den motorfamilj som avses i tillägg 2 till bilaga II till direktivet om utsläpp från mobila maskiner, skall tillverkaren vid behov överlämna en provningsrapport för ytterligare en huvudmotor som den finska godkännandemyndigheten har bestämt.

En ansökan som gäller en motortyp eller en motorfamilj får inte lämnas in hos fler än en godkännandemyndighet. En separat ansökan skall göras för varje motortyp eller motorfamilj.

12 §
Beviljande av typgodkännande

Typgodkännande skall beviljas för en motortyp eller en motorfamilj som stämmer överens med den tekniska dokumentationen i ansökan om typgodkännande och uppfyller kraven i denna förordning.

Tillverkaren skall ges ett i bilaga VII till direktivet om utsläpp från mobila maskiner avsett typgodkännandeintyg jämte bilagor över varje typgodkännande för ifrågavarande motortyp eller motorfamilj. Typgodkännandeintygen numreras enligt bilaga VIII till direktivet om utsläpp från mobila maskiner. I typgodkännandeintyget anges de i artikel 4 i direktivet om utsläpp från mobila maskiner avsedda begränsningarna i användningen samt förutsättningarna för installation av motortypen eller motorfamiljen.

Den finska godkännandemyndigheten skall vid behov hos andra medlemsstaters myndigheter kontrollera att motorn har ett identifikationsnummer enligt gällande typgodkännande. Den finska godkännandemyndigheten för en förteckning över identifikationsnumren för de motorer för vilka den beviljat typgodkännande.

13 §
Ändring av typgodkännande

Tillverkaren skall till den finska godkännandemyndigheten meddela alla ändringar som påverkar innehållet i det tekniska underlaget till ett typgodkännandeintyg som myndigheten utfärdat. Om detaljuppgifterna i det tekniska underlaget har ändrats, skall den finska godkännandemyndigheten ändra innehållet i det tekniska underlaget, utfärda ett ändrat typgodkännandeintyg och kräva nya provningar eller kontroller enligt artikel 5.3 i direktivet om utsläpp från mobila maskiner.

14 §
Produktionens överensstämmelse med kraven

Tillverkaren skall se till att produktionen stämmer överens med kraven i avsnitt 5 i bilaga I till direktivet om utsläpp från mobila maskiner. För att säkerställa överensstämmelsen skall tillverkaren årligen kontrollera produktionen. Den finska godkännandemyndighetens fastställelse skall inhämtas för kontrollförfarandet. Tillverkaren skall, innan typgodkännandet beviljas, lämna den finska godkännandemyndigheten uppgifter om hur produktionens överensstämmelse med kraven övervakas.

Den finska godkännandemyndigheten kan granska metoderna för övervakning av att tillverkningen av sådana motorer som den har typgodkänt stämmer överens med kraven. Om produktionens kvalitetsnivå inte motsvarar kraven i avsnitt 5 i bilaga I till direktivet om utsläpp från mobila maskiner, eller om det är nödvändigt att kontrollera resultaten av utsläppsmätningarna, kan den finska godkännandemyndigheten låta utföra sådana provningar på motorerna som avses i avsnitt 5.3.2 i bilaga I till direktivet om utsläpp från mobila maskiner.

15 §
Avvikelse från kraven och återkallande av typgodkännande

Om godkännandemyndigheten i en annan medlemsstat meddelar att motorer som den finska godkännandemyndigheten har typgodkänt inte uppfyller kraven i denna förordning, och den finska godkännandemyndigheten konstaterar att motorerna avviker från förordningen, skall den finska godkännandemyndigheten förplikta tillverkaren att inom sex månader från meddelandet bringa produktionen i överensstämmelse med kraven i 14 § 1 mom.

Den finska godkännandemyndigheten skall återkalla ett typgodkännande om motorer för vars motsvarande motortyp eller motorfamilj myndigheten har beviljat typgodkännande inte uppfyller kraven och om tillverkaren inte vidtar behövliga åtgärder för att bringa motorerna under produktion i överensstämmelse med kraven i denna förordning. Den finska godkännandemyndigheten skall inom en månad från sitt beslut om återkallande av ett typgodkännande informera godkännandemyndigheterna i de andra medlemsstaterna i Europeiska unionen om återkallandet.

Om den finska godkännandemyndigheten konstaterar att motorer som typgodkänts av en godkännandemyndighet i någon annan medlemsstat inte motsvarar kraven på den godkända typen eller familjen, skall den informera den godkännandemyndigheten som beviljat typgodkännandet om att motorerna avviker från kraven.

16 §
Påvisande av överensstämmelse

Tillverkaren skall på motorerna fästa märkningar enligt avsnitt 3 i bilaga I till direktivet om utsläpp från mobila maskiner. Varje motorleverans skall förses med en anmälningsblankett med detaljerade uppgifter om de begränsningar i användningen och de installeringsvillkor som anges i typgodkännandeintyget för motortypen i fråga. En maskintillverkare som tar emot en serie motortyper som omfattas av i 12 § 2 mom. avsedda begränsningar i användningen skall senast den dag då den första motorn levereras tillställas en anmälningsblankett för varje motortyp med identifikationsnumren för de motorer som ingår i leveransserien.

Tillverkaren skall på begäran inom 45 dygn efter utgången av varje kalenderår och utan dröjsmål efter den dag då ett typgodkännande börjar tillämpas samt omedelbart efter ett datum som den finska godkännandemyndigheten bestämt, tillställa den myndighet som beviljat typgodkännandet en förteckning med identifikationsnumren för de motortyper som har tillverkats enligt kraven i direktivet om utsläpp från mobila maskiner efter föregående anmälan eller efter att kraven i direktivet har börjat tillämpas. Förteckningen skall specificera de motortyper eller motorfamiljer som motsvarar identifikationsnumren samt typgodkännandenumren, om dessa inte framgår av kodsystemet för motorerna. Förteckningen skall vidare innehålla uppgift om nedläggning av tillverkningen av en motortyp eller motorfamilj. Tillverkaren skall spara uppgifterna om motorernas identifikationsnummer under minst 20 år, om förteckningen inte regelbundet sänds till den finska godkännandemyndigheten.

Tillverkaren skall inom 45 dygn efter utgången av varje kalenderår och senast den dag som avses i 17 - 19 § underrätta den myndighet som beviljat typgodkännandet om de motortyper och motorfamiljer som ingår i tillverkarens produktionsprogram samt om deras identifikationsnummer.

17 §
Datum för utsläppande på marknaden av motorer med kompressionständning

En ny, för en mobil maskin avsedd motor med kompressionständning som släpps ut på marknaden skall vara typgodkänd i enlighet med denna förordning, oavsett om den redan har installerats i en mobil maskin. Dock får sådana motorer som före ikraftträdandet av denna förordning har godkänts enligt 9 § 2 mom. i statsrådets beslut om begränsning av utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från förbränningsmotorer som skall monteras i mobila maskiner (408/1998) släppas ut på marknaden.

I fråga om motorer med kompressionständning som används med standardhastighet gäller bestämmelsen i 1 mom. från den 31 december 2006.

18 §
Utsläppande på marknaden av motorer med kompressionständning som tillverkats enligt gränsvärdena i steg I

Motorer med kompressionständning som har typgodkänts enligt gränsvärdena i 9 § 1 mom. i statsrådets beslut om begränsning av utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från förbränningsmotorer som skall monteras i mobila maskiner och som har tillverkats tidigare än två år före den tidpunkt som nämns i underpunkt 1 eller 2 får släppas ut på marknaden som följer:

1) motorer med nettoeffekten på 75 kW eller mer, men mindre än 130 kW, ända till den 31 december 2004, och

2) motorer med nettoeffekten på 37 kW eller mer, men mindre än 75 kW, ända till den 31 december 2005.

19 §
Datum för utsläppande på marknaden av motorer med gnisttändning

En för en mobil maskin avsedd motor med gnisttändning som första gången släpps ut på marknaden skall från den 11 februari 2005 uppfylla minst de i 6 eller 8 § avsedda gränsvärdena för ifrågavarande motor och vara typgodkänd i enlighet med denna förordning, oavsett om motorn redan har installerats i en mobil maskin. Sex månader efter den tid som anges i 7 eller 9 § för ifrågavarande motor är förutsättningen för utsläppande på marknaden att typgodkännandet för motorn har beviljats enligt gränsvärdena för steg II.

På en motor som utsläppas på marknaden, och vars motorproduktionsdag har infallit före den i 1 mom. avsedda tidpunkten för utsläppande på marknaden av ifrågavarande motor, tillämpas de i 6 - 9 § avsedda gränsvärdena när två år förflutit från de tidpunkter som avses i 1 mom.

20 §
Utbytesmotorer

En utbytesmotor skall uppfylla de gränsvärden som den motor den ersätter skulle uppfylla då den ursprungligen släpptes ut på marknaden. Texten "UTBYTESMOTOR" skall då finnas på en skylt på motorn eller anges i instruktionsboken.

21 §
Undantag

De maskiner med förbränningsmotorer med gnisttändning som räknas upp i artikel 9a.7 i direktivet om utsläpp från mobila maskiner och alla de motorer som produceras av små tillverkare av motorer med gnisttändning befrias från tillämpning av de i 7 och 9 § i denna förordning avsedda kraven på begränsning av utsläppen för tre års tid räknat från den dag då kraven träder i kraft. Under dessa tre år tillämpas på dem de gränsvärden som nämns i 6 och 8 §.

På små motorfamiljer tillämpas endast kraven på utsläppsbegränsning i 6 och 8 § i denna förordning till en maximimängd av 25 000 motorer, under förutsättning att de olika berörda motorfamiljerna alla har olika cylindervolym.

22 §
Förhållande till direktivet om utsläpp från mobila maskiner

I fråga om de motorer som avses i denna förordning skall också i övrigt tillämpas vad som föreskrivs i direktivet om utsläpp från mobila maskiner.

23 §
Hänvisningsbestämmelser

Bestämmelser om tvångsmedel och påföljder vid åsidosättande av skyldigheter enligt denna förordning finns i 13 kap. i miljöskyddslagen (86/2000).

Beslut av den finska godkännandemyndigheten i ett ärende om typgodkännande får överklagas enligt 96 § i miljöskyddslagen så som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

24 §
Anmälan till kommissionen

Miljöministeriet skall till Europeiska gemenskapernas kommission och de övriga medlemsstaterna anmäla den i 3 § avsedda finska godkännandemyndigheten och dess adress samt namn och adress på de tekniska tjänster som avses i 4 §.

Den finska godkännandemyndigheten har i uppgift att till kommissionen och medlemsstaternas myndigheter sända de uppgifter som avses i artikel 4.4 i direktivet om utsläpp från mobila maskiner.

25 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 september 2004. Bestämmelser i 10 § i mom. tillämpas dock på motorer med kompressionsständning som används med standard hastighet från den 31 december 2006 och på motorer med gnisttändning från den 11 februari 2007.

Genom denna förordning upphävs statsrådets beslut om begränsning av utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från förbränningsmotorer som skall monteras i mobila maskiner (408/1998) jämte ändringar.

Europaparlamentets och rådets direktiv 97/68/EG; EGT nr L 59, 27.2.1998, s. 1, kommissionens direktiv 2001/63/EG; EGT nr L 227, 23.8.2001, s. 41, Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/88/EG; EUT nr L 35, 11.2.2002, s. 28

Helsingfors den 9 september 2004

Miljöminister
Jan-Erik Enestam

Konsultativ tjänsteman
Seppo Sarkkinen

Bilaga

Sådana motorer som avses i bilaga I till direktivet om utsläpp från mobila maskiner omfattar åtminstone följande:

1) Förbränningsmotorer med kompressionständning som används med ojämn hastighet och som har planerats och lämpar sig för följande slags mobila maskiner:

- industriella borriggar och industrikompressorer,

- byggnadsmaskiner såsom hjullastare, schaktmaskiner, bandtraktorer, bandlastare, grävlastare, terränggående truckar och hydrauliska grävmaskiner,

- jordbruksmaskiner och rotorharvar,

- skogsbruksmaskiner,

- självgående jordbruksmaskiner, dock inte jordbrukstraktorer eller skogsbrukstraktorer som definieras i direktiv 74/150/EEG,

- materialhanteringsmaskiner,

- gaffeltruckar,

- vägunderhållsmaskiner såsom motoriserade väghyvlar, vägvältar och asfaltbeläggningsmaskiner,

- snöplogsmaskiner,

- maskiner för flygplatsstöd,

- lyftflak samt

- mobila lyftkranar;

2) Förbränningsmotorer med kompressionständning som används med standardhastighet och som lämpar sig för exempelvis följande maskiner:

- gaskompressorer,

- generatoraggregat som fungerar med varierande belastning, inklusive kyl- och svetsaggregat,

- vattenpumpar,

- apparatur för skötsel av gräsmattor, flismaskiner, snöröjningsutrustning, sopmaskiner;

3) Bensindrivna förbränningsmotorer med gnisttändning som används bland annat i följande maskiner:

- gräsklippare,

- motorsågar,

- generatorer,

- vattenpumpar,

- häcksaxar.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.