837/2004

Given i Helsingfors den 31 augusti 2004

Handels- och industriministeriets förordning om Energimarknadsverkets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med handels- och industriministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådant detta lagrum lyder i lag 348/1994:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms om Energimarknadsverkets avgiftsbelagda prestationer, om grunderna för avgifterna för dem och om avgifter som tas ut för offentligrättsliga prestationer.

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

De offentligrättsliga prestationer som avses i 6 § 2 mom. lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och för vilka Energimarknadsverket tar ut de avgifter som bestäms i 4 och 5 § i denna förordning, är

1) beslut i ett ärende som gäller el- eller naturgasnätstillstånd,

2) beslut i ett ärende som gäller tillstånd att bygga elledningar,

3) beslut i ett ärende som gäller överföring av el- eller naturgasnätet,

4) beslut i ett ärende som gäller särredovisning av el- eller naturgasaffärsverksamheter,

5) beslut om undantagslov som gäller tillhandahållande av naturgasöverföringstjänster,

6) godkännande av bedömningsorgan som utför certifiering av kraftverk,

7) beslut i ett ärende som gäller utsläppstillstånd för växthusgaser,

8) övervakning av elnätsinnehavare samt

9) övervakning av naturgasnätsinnehavare.

3 §
Avgiftsbelagda företagsekonomiska presta- tioner

Andra prestationer som avses i 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten och vilka Energimarknadsverket prissätter på företagsekonomiska grunder är följande tjänster och andra prestationer som utförs på beställning eller enligt annat uppdrag:

1) utredningar, undersökningar och publikationer,

2) användning av Energimarknadsverkets personal i externa utbildnings- och planeringsuppgifter och andra sakkunniguppgifter, med undantag av sådana uppgifter som direkt stöder Energimarknadsverkets övervakningsuppgifter eller avgiftsfria verksamhet,

3) användning av lokaler och apparatur samt ämbetsverks- och byråtjänster för utomstående,

4) överlåtelse av metoder, datasystem, program och motsvarande prestationer samt av bruksrättigheten till informationsmaterial i datasystem och teknisk överlåtelse av informationsmaterial till utomstående på beställning samt

5) fotokopior och andra kopior.

4 §
Ansökningsavgifter

För de beslut som Energimarknadsverket har gett på ansökan tas av sökanden ut avgifter enligt följande:

1) ärenden som gäller el- eller naturgasnätstillstånd:

a) beslut på ansökan om elnätstillstånd 2 800 euro,

b) beslut på ansökan om naturgasnätstillstånd 2 200 euro,

c) beslut på den systemansvariges ansökan om elnätstillstånd 10 000 euro,

d) beslut på den systemansvariges ansökan om naturgasnätstillstånd 7 000 euro,

e) beslut i ett ärende som gäller befriande från tillståndsplikt i fråga om elnätsverksamhet 2 200 euro,

f) beslut i ett ärende som gäller befriande från tillståndsplikt i fråga om naturgasnätsverksamhet 2 200 euro,

2) ärenden som gäller tillstånd att bygga elledningar:

a) beslut på ansökan att bygga elledning för nominell spänning om minst 110 och under 400 kilovolt 4 000 euro,

b) beslut på ansökan att bygga elledning för nominell spänning om minst 400 kilovolt 6 000 euro,

3) ärenden som gäller överföring av el- eller naturgasnätet:

a) beslut på ansökan om överföring av elnätet 2 500 euro,

b) beslut på ansökan om överföring av naturgasnätet 2 500 euro,

4) beslut på ansökan om undantag från sättet att särredovisa el- eller naturgasaffärsverksamheter 2 200 euro,

5) beslut om undantagslov som gäller tillhandahållande av naturgasöverföringstjänster 2 200 euro,

6) godkännande av bedömningsorgan som utför certifiering av kraftverk i enlighet med lagen om certifiering och angivande av elens ursprung (1129/2003) 1 200 euro samt

7) ärenden som gäller utsläppstillstånd för växthusgaser:

a) beslut om utsläppstillstånd för en eller flera förbränningsanläggningar som är belägna på samma förläggningsplats och som avses i 2 § 1 mom. 1 punkten a)-underpunkten lagen om utsläppshandel (683/2004) 400 euro,

b) beslut om utsläppstillstånd för en eller flera förbränningsanläggningar som är belägna på samma förläggningsplats och som avses i 4 § lagen om utsläppshandel 250 euro,

c) beslut om utsläppstillstånd för ett oljeraffinaderi 2 400 euro,

d) beslut om utsläppstillstånd för ett koksverk 800 euro,

e) beslut om utsläppstillstånd för en anläggning som avses i 2 § 1 mom. 2 punkten lagen om utsläppshandel och som hör till stålindustrin 2 400 euro,

f) beslut om utsläppstillstånd för en anläggning som avses i 2 § 1 mom. 3 punkten lagen om utsläppshandel och som hör till mineralindustrin 1 400 euro,

g) beslut om utsläppstillstånd för en anläggning som avses i 2 § 1 mom. 4 punkten lagen om utsläppshandel och som hör till skogsindustrin 1 600 euro.

Den tillståndsavgift som avses i underpunkt a i 7 punkten tas inte ut särskilt utöver tillståndsavgifterna enligt underpunkterna c―g när förbränningsanläggningen utgör en fast del av en anläggning enligt underpunkterna c―g och verksamhetsutövaren ansöker om tillstånd för hela anläggningen.

Den tillståndsavgift som avses i underpunkt a i 7 punkten tas inte ut när ett koksverk utgör en teknisk eller funktionell helhet med en järn- eller stålfabrik som avses i 2 § 1 mom. 2 punkten lagen om utsläppshandel och verksamhetsutövaren ansöker om tillstånd för hela anläggningen.

5 §
Avgifter för övervakning av elnätsinnehavare

För Energimarknadsverkets övervakning av stamnätsinnehavare tas av nätinnehavarna ut en årlig övervakningsavgift.

Den övervakningsavgift som skall tas ut av distributionsnätsinnehavarna utgör 1,0 promille av försäljningsintäkterna under den senast avslutade redovisningsperioden, dock minst 5 600 euro.

Den övervakningsavgift som skall tas ut av regionnätsinnehavarna utgör 1,0 promille av försäljningsintäkterna under den senast avslutade redovisningsperioden, dock minst 5 600 euro.

Övervakningsavgiften för en stamnätsinnehavare som har ålagts systemansvar är 100 000 euro.

6 §
Fastställande av avgifter för övervakning av elnätsinnehavare

Övervakningsavgiften skall tas ut i enlighet med 5 § 2 mom., om nätinnehavaren i sin besittning har ett sådant distributionsnät som avses i 3 § 2 punkten elmarknadslagen (386/1995) samt i enlighet med 5 § 3 mom., om nätinnehavaren i sin besittning har endast ett elnät med en nominell spänning på minst 110 kilovolt.

Med försäljningsintäkter av nätverksamheten avses summan av omsättningen av nätverksamheten minskad med försäljningens korrektivposter, såsom mervärdesskatt och kreditförluster, och övriga intäkter av nätaffärsverksamheten.

Om den redovisningsperiod som utgör grund för fastställandet av övervakningsavgiften avviker från kalenderåret, omvandlas försäljningsintäkterna av nätaffärsverksamheten när övervakningsavgiften fastställs så att de motsvarar ett år genom att de multipliceras med talet 12 och divideras med redovisningsperiodens längd i månader.

7 §
Avgifter för övervakning av naturgasnätsinnehavare

För Energimarknadsverkets övervakning av naturgasnätsinnehavare tas av nätinnehavarna ut en årlig övervakningsavgift.

Den övervakningsavgift som skall tas ut av naturgasnätsinnehavarna är 160 euro per miljon naturgaskubikmeter som nätinnehavaren överförde i sitt nät under föregående år, dock minst 5 000 euro.

Övervakningsavgiften för en naturgasinnehavare som har ålagts systemansvar är 50 000 euro.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 31 augusti 2004 och gäller till utgången av 2004.

Genom denna förordning upphävs handels- och industriministeriets förordning av den 10 december 2003 om Energimarknadsverkets avgiftsbelagda prestationer (1095/2003).

Helsingfors den 31 augusti 2004

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Överinspektör
Mauri Valtonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.