828/2004

Given i Helsingfors den 26 augusti 2004

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om militär luftfart

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från försvarsministeriet,

ändras i förordningen av den 7 juni 1996 om militär luftfart (387/1996) 2, 6, 7 och 13 § samt 21 § 3 mom. som följer:

2 §
Militär luftfart

Med militär luftfart avses i denna förordning

1) luftfart som försvarsmakten bedriver med militära luftfartyg eller anordningar,

2) flygverksamhet som på uppdrag av försvarsmakten bedrivs i Finland med finskt eller utländskt militärt luftfartyg,

3) sådan luftfart som försvarsmakten bedriver med civila luftfartyg som den innehar och beträffande vilka anmälan om användningen för ändamålet i fråga har gjorts till Luftfartsverket,

4) sådan luftfart som hänför sig till tillverkning eller underhåll av militära luftfartyg och anordningar som tillverkas eller på vilka service utförs i Finland,

5) försvarsmaktens fallskärmsverksamhet.

6 §
Det militära luftfartsregistret

Det militära luftfartsregistret förs av flygstaben. I registret införs bemannade och obemannade luftfartyg som ägs av försvarsmakten.

I det militära luftfartsregistret kan temporärt införas

1) sådana luftfartyg i försvarsmaktens besittning som inte är införda i något annat luftfartygsregister,

2) för militärt bruk avsedda luftfartyg, med tanke på tillverkning som sker i Finland och flygverksamhet som har samband med tillverkningen.

Angående offentligheten i fråga om särskilt känsligt datamaterial som ingår i det militära luftfartsregistret gäller vad som bestäms i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och med stöd av den.

Flygstaben meddelar närmare föreskrifter om hur registret förs.

7 §
Märkning av militära luftfartyg

Ett luftfartyg som är infört i det militära luftfartsregistret är försett med specialbeteckning och nationalitetsbeteckning. Luftfartyget kan dessutom vara försett med andra märken och figurer.

Nationalitetsbeteckningen för ett finskt militärt luftfartyg är ett blåvitt, cirkelformigt emblem. Emblemets innersta vita cirkel omges av två ringar med en bredd som motsvarar den innersta cirkelns radie och av vilka den inre är blå och den yttre vit. Av operativa skäl kan emblemets färger dämpas.

Nationalitetsbeteckningen för ett i 6 § 2 mom. 2 punkten avsett luftfartyg kan lämnas bort.

Flygstaben meddelar närmare föreskrifter om nationalitetsbeteckningen och om märkningen av militära luftfartyg.

13 §
Behandling av uppgifter som gäller kompetens

På hemlighållandet och utlämnandet av sådana personuppgifter som avses i 11 och 12 § och som gäller kompetens tillämpas lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet samt på annan behandling av personuppgifter personuppgiftslagen (523/1999).

21 §
Handläggningen av undersökningsrapporten

Granskningskommissionen för olyckor vid militär luftfart skall ge huvudstaben ett utlåtande om orsakerna till olyckan och om de igångsatta åtgärdernas tillräcklighet.Denna förordning träder i kraft den 15 september 2004.

Helsingfors den 26 augusti 2004

Försvarsminister
Seppo Kääriäinen

Äldre regeringssekreterare
Timo Turkki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.