823/2004

Givet i Åbo den 9 maj 2003

Kyrkomötets beslut om ändring av valordningen för kyrkan

I enlighet med kyrkomötets beslut

ändras i valordningen för kyrkan av den 8 november 1991 (1056/1993) 2 kap. 32 § 1 mom., 34 §, 39 § 3 mom., 40 § 3 mom., 61 § 2 mom. och 63 § 2 mom. 1 och 3 punkten samt 4 kap. 4 § 2 mom.,

av dessa lagrum 4 kap. 4 § 2 mom. sådant det lyder i beslut 53/1995, som följer:

2 kap.

Prästval och församlingsval

D. Församlingsval
2. Valmansförening, kandidatlistor och förberedelse av val
32 §

En valmansförening får i sin kandidatlista nominera kandidater till ett antal som utgör högst två gånger det antal som skall väljas till kyrkofullmäktige eller församlingsrådet. I en kyrklig samfällighet får antalet kandidater till gemensamma kyrkofullmäktige dock utgöra tre gånger det antal som skall väljas från församlingen. I en församling från vilken endast en medlem utses till gemensamma kyrkofullmäktige får valmansföreningen nominera sex kandidater. En och samma person får vara kandidat endast för en valmansförening vid valet av medlemmar i ett och samma förvaltningsorgan.


34 §

I varje församling i en kyrklig samfällighet skall valmansföreningarna grundas och stiftelseurkunderna upprättas särskilt för val av gemensamma kyrkofullmäktige och särskilt för val av församlingsråd.

39 §

I varje församling i en kyrklig samfällighet skall kandidaterna i listorna för val av medlemmar i gemensamma kyrkofullmäktige numreras på det sätt som bestäms i 1 mom. 5 punkten och kandidaterna i listorna för val av medlemmar i församlingsrådet sålunda att numreringen fortsättes räknat från det nummer som den sista kandidaten för val till gemensamma kyrkofullmäktige har erhållit.

40 §

I en församling som hör till en kyrklig samfällighet upprättas sammanställningen av kandidatlistorna särskilt för val av medlemmar till gemensamma kyrkofullmäktige och särskilt för val av medlemmar till församlingsrådet.


61 §

Har besvär anförts över valen skall kyrkoherden på begäran av förvaltningsdomstolen tillställa förvaltningsdomstolen röstsedlarna i det val som besvären gäller inneslutna i det i 1 mom. avsedda förseglade konvolutet.

5. Undantagsval i församling
63 §

Kyrkostyrelsen kan dock då den beslutar om de i 1 mom. avsedda ändringarna bestämma

1) att kyrkofullmäktige i den odelade församlingen eller tidigare gemensamma kyrkofullmäktige skall utgöra gemensamma kyrkofullmäktige för församlingar som inträder i den kyrkliga samfälligheten till valperiodens utgång,


3) att kyrkofullmäktige, gemensamma kyrkofullmäktige eller församlingsråd skall bildas för den löpande valperioden på grundval av resultaten vid föregående val utan att nya val förrättas, i enlighet med den i 56 § avsedda namnserien som upprättats enligt jämförelsetalen. Sammanslås en församling med en annan församling, skall mandaten i kyrkofullmäktige eller församlingsrådet fördelas mellan församlingarna med iakttagande av det förfaringssätt som är föreskrivet i 11 kap. 7 § 2 mom. kyrkolagen.


4 kap.

Val av ombud till kyrkomötet

4 §

Kyrkoherden skall senast den 25 januari under valåret översända till valnämnden ett meddelande om den folkmängd i församlingen som avses i 1 mom. Valnämnden skall senast den 1 februari under valåret uträkna och särskilt för varje församling fastställa röstetalet för en medlem i kyrkofullmäktige eller församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige.Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2005.

Åbo den 9 maj 2003

På kyrkomötets vägnar


Jukka Paarma ärkebiskop


Kari Ventä kyrkomötets sekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.