793/2004

Given i Helsingfors den 20 augusti 2004

Lag om ändring av 3 § i lagen om utveckling av högskoleväsendet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 31 december 1986 om utveckling av högskoleväsendet (1052/1986) 3 §, sådan den lyder i lag 1270/2001, som följer:

3 §
Anslagen för högskoleväsendet

För att säkra en effektiv och resultatrik verksamhet inom universiteten skall det anslag som anvisas under universitetens omkostnadsmoment i statsbudgeterna för 2005―2007 justeras så som bestäms i denna paragraf.

Anslaget för finansåret 2005 och för de därpå följande finansåren dimensioneras genom att det anslag som anvisats för respektive finansår höjs med ett belopp som minst motsvarar den ökning av avlöningsutgifterna som föranleds av statens avtalsuppgörelser på centralnivå om lönerna.

Dessutom höjs anslaget under 2005―2007 varje år med minst 20 miljoner euro.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 18/2004
KuUB 9/2004
RSv 90/2004

Helsingfors den 20 augusti 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Undervisningsminister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.